Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu - I H tapicer
Nazwa oddziału

 I H tapicer

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

Uczniowie, którzy wybiorą zawód TAPICERA zdobędą wiedzę o tym, jak tapicerować meble, wyroby i elementy wyposażenia środków transportu, wykonywać części tapicerowane sprzętu sportowego, turystycznego i medycznego, wykonywać prace dekoratorsko-tapicerskie związane z wyposażeniem wnętrz. Nauczą się naprawiać, przeprowadzać renowację i rekonstrukcję mebli i sprzętu tapicerowanego. W zawodzie tym duże znaczenie przywiązuje się do dobrej sprawności układu kostno-stawowego, układu mięśniowego, sprawności zmysłu równowagi. Dobór tkanin, ich krojenie, szycie i inne czynności wymagają dobrej ostrości wzroku, rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej. Wyobraźnia przestrzenna, wyobraźnia i myślenie twórcze oraz uzdolnienia artystyczne i techniczne ułatwiają tapicerowi realizację zleconych lub autorskich projektów. W trakcie wykonywania niezbędnych wyliczeń i kalkulacji przydają się uzdolnienia rachunkowe. Zdolność do pracy w warunkach monotonnych jest przydatna tapicerowi pracującemu w dużych zakładach, gdzie występuje powtarzalność czynności. Elastyczność i otwartość na zmiany oraz samodzielność jest ważna przy pracy w małych zakładach rzemieślniczych, gdzie występują częste zmiany wykonywanych czynności. Pożądana jest zdolność do pracy w zespole. Cechą ułatwiającą dobre wykonanie pracy jest dla tapicera dokładność. Absolwent szkoły będzie mógł podjąć pracę w zakładach produkujących i naprawiających wyroby tapicerowane oraz prowadzących prace dekoratorsko-tapicerskie.
W dniu 12 marca 2014 roku nasza szkoła podpisała Umowę Patronacką z firmą Interkres Sp. j. S.Smyk i Z. Mazurek, wchodzącą w skład Fundacji Na Rzecz Klastra Meblarskiego Polski Wschodniej w celu utworzenia klasy patronackiej w zawodach stolarz i tapicer. Zgodnie z umową stolarze i tapicerzy na praktyczną naukę zawodu będą uczęszczali do Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu, ale patronat nad klasą obejmie firma Interkres, która 
umożliwi uczniom zrealizowanie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i pomoże w organizacji wycieczek przedmiotowych.Najlepsi, najzdolniejsi i ci, którzy wykażą się szczególnymi uzdolnieniami mogą znaleźć zatrudnienie u tych właśnie przedsiębiorców.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację zawodową: 
DRM.05.  - Wykonywanie wyrobów tapicerowanych.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu.Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.