Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TG technik gazownictwa
Nazwa oddziału

 I TG technik gazownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

Opis

TECHNIK GAZOWNICTWA specjalizuje się w sieciach i instalacjach gazowych. Jest przygotowany do ich eksploatacji, a także ocenia ich stan techniczny, przeprowadza przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty. Rozdziela, zleca i nadzoruje wykonywanie robót montażowych i ich odbiór. Prowadzi dokumentację budowy. Opracowuje proste projekty instalacji gazowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa może podejmować pracę w: firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych,stacjach gazowych, przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych.Technik gazownictwa to kierunek zgodny z potrzebami naszego rynku pracy. Ostatnio dużo się mówi o gazie łupkowym na Zamojszczyźnie. W naszej szkole uzyskasz przygotowanie do pracy w rodzącym się nowoczesnym sektorze paliwowo- energetycznym. Wobec nie najlepszej sytuacji na rynku pracy taka oferta może dawać nadzieje. 
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje zawodowe: 
BUD.16. - Organizacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.
BUD.17. - Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. 
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu.Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.