Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TW technik wiertnik
Nazwa oddziału

 I TW technik wiertnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

TECHNIK WIERTNIK prowadzi prace wiertnicze w celu wykrycia bogactw mineralnych: ropy naftowej, gazu, węgla, surowców mineralnych, wody pitnej, pozyskania danych do prac geologiczno-badawczych; wykonuje otwory dla studni, pali, słupów, kotwi, odwodnień, otwory na potrzeby górnictwa. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony np. w zakładach prowadzących wiercenia poszukiwawcze złóż surowców mineralnych, wykonujących odwierty eksploatacyjne złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonujących studnie wiercone dla potrzeb gospodarstw domowych, gospodarki komunalnej, a także w celu eksploatacji podziemnych wód mineralnych.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje zawodowe: 
GIW.12.  - Wykonywanie prac wiertniczych.
GIW.13. - Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.