Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TIS technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 I TIS technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Uczeń zawodu TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ pozna tajniki wiedzy dotyczące projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji. W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do organizowania i wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.Po ukończeniu szkoły znajdzie zatrudnienie w firmach budowlanych, remontowych i instalatorskich, w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych. Zdobędzie tytuł zawodowy technika i maturę, co umożliwi mu pracę lub podjęcie nauki na studiach wyższych.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje zawodowe: 
BUD.09.  - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.20. - Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.