Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu - 1EP magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 1EP magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
  • przechowywania towarów;
  • ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22 Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji AU.32 Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.