Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TBD technik budowy dróg
Nazwa oddziału

 I TBD technik budowy dróg

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Każdego roku Polska buduje coraz więcej dróg, które standardem mają dorównywać drogom w Europie. Jest to możliwe dzięki nowym technologiom oraz środkom pochodzącym z UE. Braki w drogownictwie są bardzo duże dlatego też istnieje potrzeba kształcenia w zawodzie TECHNIK BUDOWY DRÓG .
W trakcie pięciu lat nauki w technikum uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.. Uczy się między innymi:
- projektować obiekty mostowe i drogowe oraz sporządzać ich dokumentację
- organizować i projektować procesy budowlane
- sporządzać kosztorysy i przygotowywać dokumentację przetargową
- prowadzić bieżące i okresowe przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych
- prowadzić nadzór nad pracą maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawać ich stan techniczny.
W zawodzie technik budowy dróg wyodrębniono 2 kwalifikacje:
BUD.13.  - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
BUD.15.  - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.
Po zdaniu matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczeń może dalej kontynuować naukę lub podjąć pracę w przedsiębiorstwach wykonujących roboty drogowe i mosty, u zarządców dróg, w biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, w organach administracji państwowej i samorządowej, w wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, w kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych. 
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu.Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.