Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej - kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę. Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
- wykonuje szkice i rysunki instalacji sanitarnych i grzewczych;
- projektuje instalacje grzewcze;
- lokalizuje urządzenia i instalacje grzewcze, w razie potrzeby usuwa usterki;
- prowadzi budowę / nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych;
- nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych;
- zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej;
- kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych, zgodność z dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym;
- przeprowadza próby szczelności i ciśnienia;
- organizuje i kieruje pracą brygady roboczej;
- sporządza kosztorysy, oferty przetargowe i kalkulacje;
- zna i stosuje podstawowe akty prawne, normy techniczne z zakresu prawa budowlanego;
- potrafi udzielić pierwszej pomocy;
- organizuje stanowisko pracy i dobiera materiały zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Absolwent tego kierunku pracę znajdzie w firmach i przedsiębiorstwach, które zajmują się instalacją oraz produkcją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej; w serwisach zajmujących się obsługą tych urządzeń; w firmach projektujących i montujących kotłownie ekologiczne, w firmach dystrybucyjnych i doradczych; w hurtowniach. 
W trakcie nauki uczeń zdaje dwie kwalifikacje zawodowe:
ELE.10. - Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
ELE.11. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.