Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TG technik geodeta
Nazwa oddziału

 I TG technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

TECHNIK GEODETA to zawód dla osób, które interesują się pomiarami i przestrzennym zagospodarowaniem terenu. Technik geodeta wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowuje wyniki pomiarów, opracowuje mapy i profile terenu, wykonuje geodezyjne opracowania danych projektowych, wykonuje pomiary realizacyjne oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonuje geodezyjne pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, wykonuje prace związane z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych. Na kierunku tym w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych możesz usłyszeć m.in.. jak: kreślić, rysować i opisywać mapy, prowadzić geodezyjną obsługę budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz wykonywać podziały i rozgraniczenia nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych.Jesteśmy szkołą, która jako jedyna dysponuje w pełni wyposażonym zapleczem dydaktycznym do nauczania przedmiotów geodezyjnych i przeprowadzania egzaminu zawodowego. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności pracując na programach komputerowych i profesjonalnym sprzęcie geodezyjnym (m.in. tachimetr TOPCON GPT-3107N, niwelator TOPCON AT-G6, niwelator FENNEL, teodolit THEO 010B).
Technik geodeta jest niezbędny w wielu dziedzinach: architekturze, budownictwie, górnictwie, rolnictwie, drogownictwie i wielu innych. Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie rynku pracy na ludzi wykształconych w tym kierunku.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje zawodowe: 
BUD.18. - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19. - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. 
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.