Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu
Adres
Partyzantów 21, 22-400 Zamość
Telefon
846391163
Fax
846391163
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Piotr Czechoński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis

Liceum Ogólnokształcące "LIDER" w Zamościu zlokalizowane przy ul. Partyzantów 21, jest niepublicznym liceum młodzieżowym na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Liceum działa od września 2011r.. Uczyć się w niej można w klasie ogólnej i sportowej. Osobą prowadzącą Szkołę jest Centrum Kształcenia "MENTOR" spółka z o.o. w Lublinie.

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej liceum jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego. Szkoła pomaga absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Działania podejmowane w tym zakresie są systematyczne i powszechne.


Liceum Ogólnokształcące "LIDER" to mała i bezpieczna szkoła. Społeczność szkolna dobrze się zna, wspiera się w realizacji zadań i osiąganiu celów. Dba o dobry klimat i przyjazne relacje. Każdy uczeń oraz rodzic jest traktowany podmiotowo i może liczyć na zrozumienie, wsparcie i pomoc.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Liceum Ogólnokształcące "LIDER" w Zamościu rozpoczęło swoją działalność we września 2011r.

Liceum kształci w klasie ogólnej i sportowej.

Koła zainteresowań
Uczeń ma możliwość rozwijania swoich pasji sportowych w dyscyplinach sportów walki (sumo, zapasy), piłce nożnej.
Kontakty zagraniczne
-
Współpraca z pracodawcami
-
Osiągnięcia
Nasi uczniowie i absolwenci osiągają znaczące sukcesy sportowe na arenach krajowych i zagranicznych w zapasach i sumo.
Zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia z przedmiotów:

* język angielski

* język polski

* matematyka

Zakres wiekowy
15-18 lat
Dojazd
Dojazd ucznia do szkoły we własnym zakresie.
Drzwi otwarte

22 marca 2019r.

01 kwietnia 2019r.