Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach
Zespół szkół
Adres
ul.Barlewiczki 13, Sztum, 82-400 Barlewiczki
Telefon
55 640 57 00
Fax
55 640 29 00
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marzena Zawisza
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
 • Nowoczesne warsztaty szkolne
 • zajęcia na warsztatach szkolnych
 • zajęcia na warsztatach szkolnych
 • montaż komputera w pracowni informatycznej
 • lutowanie podzespołów
Opis

Technikum nr 2 to szkoła z tradycjami i doświadczeniem przygotowująca uczniów do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie oraz kontynuowania nauki na studiach wyższych. Na rok szkolny 2022/2023 planowane są następujące kierunki kształcenia:

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - prawo jazdy kat. B i T

- technik informatyk - dodatkowe umiejętności zawodowe:programowanie mikrokontrolerów i prostych układów.

- technik mechanik z rozszerzeniem: operator produkcji

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik rolnik - bezpłatne prawo jazdy kat. T

- technik pojazdów samochodowych - bezpłatne prawo jazdy kat. B

Oferta kształcenia dostosowana jest do potrzeb rynku pracy. Zawarte z pracodawcami umowy dotyczą zarówno kształcenia praktycznego w czasie nauki jak również zatrudnienia absolwentów. Dobrze wyposażona baza dydaktyczna, współpraca z pracodawcami oraz wykwalifikowana kadra wpływa na wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Zagraniczne praktyki zawodowe i staże dla absolwentów podnoszą efektywność i atrakcyjność kształcenia. W  roku 2018 oddano do użytku najnowocześniejsze warsztaty szkolne w Polsce północnej wyposażone w pracownię pełnej diagnostyki pojazdów samochodowych z nowym pojazdem o napędzie hybrydowym i takim samym do badań laboratoryjnych; pracownię napraw pojazdów samochodowych z serwisem wulkanizacji i klimatyzacji, pracownię obróbki skrawaniem, w tym CNC, pracownię techniki rolniczej z pełnym uzbrojeniem w sprzęt; pracownię przemysłowej metrologii oraz skomputeryzowane pracownie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Uczniowie korzystają również z  nowoczesnych pracowni technik komputerowych i robotyki. Strona internetowa internatu facebook mapa  strona internetowa szkoły

Oferta
Dojazd
Współrzędne GPS: 53,91716 N 19,05033 E Koło stacji paliw Orlen w Sztumie skręcić na drogę nr 517 w kierunku do miejscowości Kalwa. Zobacz mapę.
Historia
Historia Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach Historię - swoją własną - nasza szkoła buduje dopiero od 1 września 2003 roku. Wtedy właśnie, decyzją Starostwa Powiatowego w Sztumie powstała jednostka będąca połączeniem Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Sztumie, który dał nazwę oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej Rolniczych) im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach, który dał siedzibę. Każda ze wspomnianych szkół miała jednak swoje własne początki, osiągnięcia, swoich absolwentów i kadrę pedagogiczną. Aby poznać z czym weszliśmy w „nowy związek” cofnijmy się w czasie. W 1965 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Młodocianych w Sztumie. Jej dyrektorem do 1974 roku był Józef Bator. Do 1970 r. szkoła nie miała własnego budynku, a jedynie do dyspozycji kilka klas w Szkole Podstawowej nr 1 (dzisiejsze gimnazjum) przy ul. Sienkiewicza. Posiadała za to swoją filię w Dzierzgoniu. W 1970 roku przekazano jej pomieszczenia po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Mickiewicza. Tam uczniowie mieli do dyspozycji 5 izb lekcyjnych. Rok 1975 był przełomowy w historii szkoły. Placówka przeniosła się do nowego budynku przy ul. Żeromskiego udostępnionego przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego w Sztumie. Duże zasługi miał w tym ówczesny dyrektor Gerard Zasadzki, sprawujący tę funkcję do 1991 r. W nowym budynku zorganizowano 10 gabinetów przedmiotowych, aulę, pokój nauczycielski, kuchnię, gabinet lekarski, jadalnię i świetlicę. W tym czasie szkoła liczyła 14 oddziałów. W latach 1991 – 2001 dyrektorem szkoły była Elżbieta Doering. Za jej kadencji rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja ZSZ. Dobudowano skrzydło z 6 gabinetami lekcyjnymi. 1 września 1998 r. został utworzony Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły: Szkoła Zawodowa o różnych specjalnościach, Liceum Zawodowe o profilu handlowym, Technikum Zawodowe dla Dorosłych – kierunek mechanik pojazdów samochodowych. Od początku istnienia szkoły rozpoczęła się owocna współpraca z wieloma zakładami pracy. W sumie było ich około 300, największe to Gdańskie Fabryki Mebli ( zakład opiekuńczy), PBR-ol w Sztumie i POM w Sztumie-Górkach. Ważną rolę odegrały w tej współpracy Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku oraz Cechy Rzemieślnicze w Sztumie, Malborku i Kwidzynie. W latach 1998 – 2000 szkoła liczyła największą ilość oddziałów 27 z 772 uczniami i słuchaczami. W pamięci pracowników i uczniów okres „rządów” dyr. Doering pozostanie jako czas wspaniałej atmosfery tworzonej przez wspieranie działań uczniowskich i ogromną opiekę nad nimi, popieranie inicjatyw nauczycieli, przyjazną współpracę z pracodawcami. W 2001 r. dyrektorem ZSZ została Ewa Czapiewska. W 2002 roku na patrona szkoły wybrano Stanisława Staszica. Tradycją placówki w omawianym okresie były konkursy zawodowe w zawodach: kucharz, piekarz, ciastkarz i stolarz. Ten ostatni organizowano w Sztumie przez kilka lat, nawet na szczeblu wojewódzkim. Uczniowie odnosili także sukcesy w zawodach sportowych i sportowo-obronnych. Nawiązano współpracę ze szkołą zawodową w Rendsburgu w Niemczech. Uczniowie uzdolnieni artystycznie i literacko realizowali się podczas przygotowywania uroczystości szkolnych oraz wydawania gazetki szkolnej. Tymczasem, na przeciwległym krańcu miasta planowana była od 1970 r. budowa szkoły rolniczej. Trwało to, w niedoskonałej gospodarce planowej, dość długo. Budowa kompleksu szkolnego została zakończona oficjalnie w sierpniu 1976 r.. Nieoficjalnie, budowa internatu i warsztatów trwała jeszcze w 1977 r. Zabrakło pieniędzy na budowę obiektów sportowych i zagospodarowanie terenu, co spadło na barki pierwszych nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. ZOBACZ JAK BYŁO KIEDYŚ W BARLEWICZKACH Tak więc, historia Zespołu Szkół Rolniczych rozpoczęła się 1 września 1976 r. Kierował nim, prawie zresztą do końca, dyrektor Jan Skamarski. W internacie młodzież zamieszkała dopiero po upływie kilku miesięcy na początku dojeżdżając z Kalwy. Zajęcia praktyczne realizowano głównie w szkolnym gospodarstwie pomocniczym, wyodrębnionym dla potrzeb szkoły z Kombinatu Rolnego w Czerninie. Naukę w pierwszym roku zaczynało 250 uczniów w klasach : Technikum Hodowlanego, Technikum Rolniczego, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Policealnego Studium Rolniczego, Zasadniczej Szkoły Rolniczej oraz Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Liczba uczniów szybko się jednak zwiększała i w latach 1981-83 było ich 700. Magnesem przyciągającym często była możliwość bezpłatnego zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W latach 80-tych młodzież pod kierunkiem nauczycieli wybudowała obiekty sportowe: kort tenisowy, boisko do piłki ręcznej i koszykówki. Sprzymierzeńcami szkoły w pierwszym okresie jej funkcjonowania był Kombinat Rolny w Czerninie oraz Kopalnia Węgla Kamiennego ”Sosnowiec”. 11 X 1986 r. szkoła otrzymała imię Wincentego Witosa oraz własny sztandar. W ciągu 25 lat istnienia ZSR działalność dydaktyczna była realizowana w 14 różnych typach szkół. Jedyną szkołą, która przetrwała całe 25 lat była Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Do 2000 r. opuściło ją 626 absolwentów. Pod jej szyldem mieściły się jednak różne zawody: rolnik mechanizator, mechanik maszyn i urządzeń rolniczych oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Ciekawą szkołą była Zasadnicza Szkoła Rolnicza o specjalności „wiejskie gospodarstwo domowe”, kształcąca „idealne żony dla rolnika”. W 1993 r. w poszukiwaniu uczniów uruchomiono nowy profil kształcenia, tylko pośrednio związany z rolnictwem., mianowicie technologię żywności. Po kilku latach jego miejsce zajęło Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, zaś miejsce Technikum Rolniczego – Liceum Agrobiznesu. Łącznie od 1976 r. do 2003 r. mury placówki opuściło ok. 2000 absolwentów. Uczniowie szkoły odnosili liczne sukcesy w wielu dziedzinach. I tak, najlepsze wyniki sportowe odnotowywano w lekkiej atletyce, tenisie stołowym oraz kajakarstwie. W gablotach znalazło się 129 pucharów, wiele dyplomów i wyróżnień, część z nich zdobyta podczas Mistrzostw Polski, w międzynarodowych zawodach sportowych, a nawet na Mistrzostwach Świata. Bardzo aktywną działalność, zwłaszcza do roku 1989 prowadziły organizacje młodzieżowe, a spośród nich szczególnie Związek Harcerstwa Polskiego. Niemal w całej Polsce Barlewiczki znane były ze swej turystycznej i krajoznawczej aktywności, biorąc udział w setkach imprez. Największym osiągnięciem był zaszczyt poprowadzenia u siebie, w 1998 r., Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystycznej i Krajoznawczej. Kulturalną wizytówką szkoły był Zespół Pieśni i Tańca „Powiślanie”, którym zaopiekował się dyrektor szkoły po upadku Kombinatu Rolnego w Czerninie. Składał się z dwóch grup tanecznych i kapeli. Młodszą grupę stanowili uczniowie, zaś starszą dawni, dorośli członkowie zespołu. „Powiślanie” dali wiele koncertów w kraju i za granicą (Francja, Holandia, Ukraina). Uczestniczyli w prestiżowych festiwalach (Kołobrzeg) zdobywając nagrody. Sprawdzianem dydaktycznych wysiłków nauczycieli i uczniów był udział młodzieży w wielu olimpiadach i konkursach. Największe sukcesy osiągnięto w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Olimpiadzie Wiedzy o Produkcji Żywności (14 laureatów i finalistów). Wiedzę praktyczną uczniowie zdobywali we wspomnianym gospodarstwie pomocniczym oraz podczas praktyk zagranicznych w NRD. Szkoła współpracowała z podobną placówką w Miragoszczy na Ukrainie. Godna odnotowania jest praca szkoły na rzecz środowiska. W 1992 r. powstało Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, a w jego ramach w oparciu o niewykorzystaną bazę internatu utworzono Stacjonarny Uniwersytet Ludowy. Zorganizowano wiele sesji naukowych, lokalnych i wojewódzkich konkursów związanych z kultywowaniem tradycji i obrzędów ludowych, prowadzono szkolenia i kursy z zakresu doskonalenia i przekwalifikowania w różnych zawodach, szkolono nawet rolników z Obwodu Kaliningradzkiego w zakresie prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych. W Stacjonarnym Uniwersytecie Ludowym istniało Policealne Studium Informatyczne, które ukończyło ponad 100 absolwentów. W ostatnim roku funkcjonowania Zespół Szkół Rolniczych zmienił nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Jego dyrektorem był Leszek Płocharski. Z takim właśnie bagażem: sukcesami, doświadczeniem, problemami dotarliśmy do roku 2003/2004. Pierwszym dyrektorem w nowej, połączonej placówce była Ewa Czapiewska. Zarządzała nią do roku 2008. W związku z bardzo dużą liczbą uczniów (732 - w szkole dziennej) na początku nie było łatwo. Lekcje prowadzono we wszelkich możliwych miejscach. 19 XII 2003 r. oddano do użytku nowy budynek, adaptowany ze starych warsztatów, do dziś nazywany „warsztatami”. Odbywają się w nim lekcje przedmiotów zawodowych technicznych oraz zajęcia wychowania fizycznego, a także większość uroczystości szkolnych. Sytuacja lokalowa stopniowo poprawiała się, gdy na sale lekcyjne przeznaczano kolejne pomieszczenia w budynku internatu. W 2008 r. konkurs na stanowisko dyrektora wygrała Andrzelina Kastelli – Smolińska. W ostatnim dziesięcioleciu pomimo trudnej sytuacji finansowej oświaty przeprowadzono w szkole wiele remontów, głównie dzięki funduszom zdobywanym w ramach projektów współfinansowanych przez budżet Unii Europejskiej. W 2010 roku w szkole odnowiono elewację oraz założono solary. W celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym dwie pracownie językowe zostały doposażone w sprzęt audio, a budynek warsztatów szkolnych wzbogacono o pracownię CNC. Z dniem 3 września 2012 roku dyrektorem szkoły została p. Marzena Zawisza.  W latach  2012 - 2017 wymienione zostały wszystkie meble w internacie. W czasie wakacji 2013 roku kapitalny remont przeszła sala gimnastyczna wraz zapleczem sanitarnym w budynku głównym szkoły. Po kolei remontowane były sale lekcyjne, które wyposażono w komputery z  dostępem do Internetu na potrzeby  e-dziennika oraz zajęć dydaktycznych. W tym celu zakupiono niemal do wszystkich sal rzutniki multimedialne. W pracowniach informatycznych wymieniono około 50 komputerów. W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęto realizację projektu : "Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020." W 2018, roku wybudowano najnowocześniejsze warsztaty szkolne w Polsce północnej wyposażone w pracownię pełnej diagnostyki pojazdów samochodowych z nowym pojazdem o napędzie hybrydowym i takim samym do badań laboratoryjnych; pracownię napraw pojazdów samochodowych z serwisem wulkanizacji i klimatyzacji, pracownię obróbki skrawaniem, w tym CNC, pracownię techniki rolniczej z pełnym uzbrojeniem w sprzęt; pracownię przemysłowej metrologii oraz skomputeryzowane pracownie produkcji roślinnej i zwierzęcej.W ramach projektu szkoła pozyskała także  super nowoczesne trzy pracownie technik komputerowych i robotyki. Jednocześnie z budową "nowych warsztatów" przeprowadzona została całkowita termomodernizacja budynku internatu.W trosce o środowisko naturalne na budynkach szkolnych zainstalowanych zostało około 160 paneli fotowoltaicznych, które produkują energię elektryczną na potrzeby szkoły. Aktualnie kończy się budowa ponad 500 metrowego garażu, w którym znajdą się maszyny - środki dydaktyczne zakupione do pracowni zawodowych, min. ciągnik, przyczepa, samochód hybrydowy. Od 2011 roku uczniowie klas trzecich technikum odbywają praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców. Do 2016 roku w Wielkiej Brytanii, a od 2017 roku we Włoszech.
Koła zainteresowań
Koło Fotograficzne, Koło Miłośników Historii, Szkolne Koło Caritas, zajęcia sportowe, szkolny wolontariat.
Kontakty zagraniczne

Od 2011 r. ZSZ w Barlewiczkach współpracuje z zagranicznymi firmami mającymi swe siedziby w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Grecji, Portugalii oraz Hiszpanii. Celem tej współpracy jest umożliwienie naszym uczniom oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych zdobywanie umiejętności i doświadczenia zawodowego za granicą. Dla uczniów wyjazd na takie praktyki stanowi nie lada gratkę, tym bardziej, że nie wiąże się on z żadnymi wydatkami ze strony ucznia czy jego rodziców. Praktyki zagraniczne są całkowicie bezpłatne, a  każdy uczestnik projektu otrzymuje kieszonkowe, które pozwala mu na zaspokojenie potrzeb związanych z pobytem za granicą.

W sumie do tej pory zrealizowaliśmy 7 projektów, w których udział wzięło 226 uczniów, 11 absolwentów naszej szkoły oraz  20 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe.  Ze środków unijnych na realizację projektów związanych z zagranicznymi projektami pozyskaliśmy ponad 750 000 Euro!

W  styczniu 2022 r. Narodowa Agencja programu Erasmus + przyznała Zespołowi Szkół Zawodowych im. Staniaława Staszica w Barlewiczkach akredytację, co oznacza, że w ciągu najbliższych pięciu lat doświadczenie zawodowe za granicą zdobędzie 220 uczniów technikum i szkoły branżowej! 


                                           

                                                                                                 Dołącz do nas!

Odkrywaj świat z Erasmusem!

Osiągnięcia
Osiągnięcia naukowe: stypendyści Prezesa Rady Ministrów, stypendyści Starosty Powiatu Sztumskiego, stypendyści w ramach projektu "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Udział uczniów w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach, np.: w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych pod patronatem Wojewody i Marszałka Warmińska-Mazurskiego“ oraz Rektora Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Razem do zawodu” w ramach projektu "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, "SkillsPoland 2021” , w Pucharze Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym, w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej w Elblągu, w Powiślańskim Turnieju Jednego Wiersza, w zawodach sportowych. 
Drzwi otwarte

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole


Zajęcia pozalekcyjne

 • Przygotowanie do egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych.
 • Wyjścia na wernisaże do Sztumskiego Centrum Kultury.
 • Spotkania z pisarzami organizowanymi w Bibliotece Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie.
 • Warsztaty pisarskie w Bibliotece Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie.
 • Kursy zawodowe, np. barmana, kombajnisty, spawania, obsługi wózka widłowego.
Współpraca z pracodawcami

W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW  SZKOŁA

WSPÓŁPRACUJE Z INSTYTUCJAMI:

 

v  CECHAMI RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W SZTUMIE I KWIDZYNIE 

            organizacja i nadzór nauki zawodu u pracodawców, organizacja spotkań,

            szkoleń z pracodawcami;

v  POMORSKĄ IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W GDAŃSKU

            nadzór nauki zawodu u pracodawców, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych po     

            zakończeniu cyklu kształcenia, organizacja spotkań - szkoleń dla pracodawców;

v  OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ W GDAŃSKU

            organizacja i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

v  WOMP W GDAŃSKU, LEKARZEM MEDYCYNY PRACY, PUP W DZIERZGONIU

v  SZKOŁAMI PODSTAWOWYMI W POWIATACH: SZTUMSKIM, MALBORSKIM, KWIDZYŃSKIM

v  SZKOŁAMI ZAWODOWYMI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM


GŁÓWNE KORZYŚCI UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU U PRACODAWCÓW

 

v    nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy;

v    uzyskiwanie wynagrodzenia z tytułu nauki zawodu, a po zakończeniu nauki uzyskany trzy letni staż pracy (uczniowie ZSZ);

v    możliwość zdobycia praktycznych umiejętności obsługi urządzeń i maszyn oraz    poznania nowych technologii;

v   wyższe kompetencje zawodowe uczniów, którzy umiejętności zawodowe zdobywają bezpośrednio na stanowiskach pracy, co daje możliwość powiązania teorii z praktyką i sprawdzenia swoich umiejętności w realnych warunkach produkcji i usług;

v    wzrost szybkiego podjęcia atrakcyjnej pracy, zgodnej z wyuczonym lub pokrewnym zawodem, zaraz po ukończeniu nauki w szkole.

Zakres wiekowy
14 - 20