Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - P_Technik budowy jednostek pływających
Nazwa oddziału

 P_Technik budowy jednostek pływających

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

OpisCHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pierwszym etapem pracy technika budowy jednostek pływających jest zasadniczo bezpośrednia produkcja w firmach branży okrętowej. Potwierdzane są tam nabyte w szkole wiadomości i umiejętności, oraz zdobywane doświadczenie zawodowe, cenione wśród pracodawców i niezbędne do awansu. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni wykonują swoje zadania w całym procesie budowy statku: począwszy od magazynu wyrobów hutniczych, przez hale obróbcze i prefabrykacyjne, wyspecjalizowane warsztaty, komory malarskie, pochylnie, doki i nabrzeża. Ugruntowana znajomość technologii otwiera możliwość pracy w nadzorze, kontroli jakości lub w pionie technicznym. Praca technika budowy jednostek pływających w nadzorze polega na zarządzaniu zasobami ludzkimi na poziomie brygadzisty, mistrza, a nawet kierownika odcinka. Jako przełożony analizuje harmonogramy, przydziela zakres i kontroluje czas pracy. Odpowiada za bezpieczeństwo zatrudnionych, terminowość i jakość wykonanych konstrukcji. Inspekcje przeprowadza technik budowy jednostek pływających zatrudniony w dziale kontroli jakości, laboratorium badań nieniszczących oraz laboratorium pomiarowym długości i kąta. Konstrukcje jednostek pływających sprawdzane są na zgodność z dokumentacją, standardami i tolerancjami. W pionie technicznym, technik budowy jednostek pływających zajmuje się projektowaniem pomiarów, konstruowaniem oprzyrządowania technologicznego i opracowywaniem dokumentacji w wersji elektronicznej z wykorzystaniem programów do komputerowego wspomagania rysowania. Natomiast sterowanie produkcją odbywa się z zastosowaniem programów do komputerowego wspomagania planowania, przy tworzeniem harmonogramów, alokacji zasobów i kontroli realizacji przedsięwzięć.

 

KWALIFIKACJE

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum mogą zdobyć dwie kwalifikacje:

TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających.

Niezbędne do uzyskania tej kwalifikacji jest sprawne posługiwanie się palnikiem acetylenowo tlenowym, spawarką i elektronarzędziami. Uczeń wykazuje się umiejętnością czytania dokumentacji konstrukcyjnej, rozróżniania materiałów hutniczych i wykorzystywania unifikacji.

 

TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności opracowania technologii budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających z wykorzystaniem dokumentacji konstrukcyjnej, dostępnego sprzętu, narzędzi i oprzyrządowania, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

CERTYFIKATY

 Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

-        - Bezpieczeństwo i higiena pracy

-        - Podstawy okrętownictwa

-        - Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych.

-        - Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających

-        - Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających

-        - Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem wewnątrzzakładowym

-        - Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających

-        - Język obcy zawodowy

-        - Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji bloków

-        - Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania

-        - Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających

-        - Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających

 

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Celem kształcenia w zawodzie technik budowy jednostek pływających jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

-wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych na zautomatyzowanych 
ciągach,

- wykonywanie obróbki elementów kadłuba statku na automatach do cięcia i urządzeniach do gięcia,

- prefabrykacja zbrojenie i wyposażenie sekcji kadłuba statku,

- czyszczenie, malowanie, konserwacja sekcji i przedziałów kadłuba statku,

- montaż kadłuba statku,

- przygotowanie kadłuba i podbudowy do wodowania,

- wyposażenie kadłuba statku w urządzenia pokładowe, maszyny i urządzenia oraz instalacje rurociągowe,

- wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych kadłuba statku,

- organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażenia statku.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Technik budowy jednostek pływających może zostać zatrudniony w każdej firmie produkującej i remontującej konstrukcje metalowe:

- statki, urządzenia przeładunkowe, zbiorniki, kratownice.

Mogą pracować na bezpośredniej produkcji jako operatorzy automatów do cięcia blach i profili, operatorzy urządzeń na zautomatyzowanych ciągach produkcji, monterzy konstrukcji kadłubowych, monterzy maszyn i urządzeń okrętowych, monterzy wyposażenia ślusarskiego, rurarze, izolowacze, piaskarze, malarze, spawacze, kowale do prostowania konstrukcji stalowych, monterzy rusztowań.

Stanowiska pracy dla technika budowy jednostek pływających związane z obsługą produkcji to: programista kart wykroju, traser okrętowy, inspektor kontroli jakości, technolog, planista.