Szczecin
Szczecin
Aktualności

19.06.2020

Elektroniczne potwierdzanie woli (dotyczy tylko wniosków)

Instrukcja dotycząca elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia została zamieszczona na zakładce Dokumenty.


Szanowni Rodzice,

informujemy, że w zakładce „Dokumenty” znajduje się Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

W załączniku do tego zarządzenia znajdują się NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice,


informujemy, że w zakładce Dokumenty znajduje się ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA zmieniające terminy rekrutacji.


W związku z przedłużeniem ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 kwietnia 2020 r., o ile nie będzie kolejnej zmiany, terminy rekrutacji określone w Załączniku do  Zarządzenia Nr 158/20 Prezydenta Miasta Szczecin będą liczone od tej daty.

W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, które będą musiały odbyć się w ciągu 5 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Ustalone przez szkoły prowadzące nabór do klas sportowych  terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej zostaną zamieszczone na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” oraz na stronach internetowych tych szkół.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2020

Elektroniczne wysyłanie dokumentów do szkoły podstawowej

Szanowni Rodzice

Dnia 20 marca 2020r. uruchomiliśmy w systemie Nabór nową funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie zeskanowanych dokumentów do szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną na zakładce Dokumenty.13.03.2020


Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i I klas szkół podstawowych, w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce


Szanowni Rodzice


Wnioski przyjmowane będą do 27 marca 2020r. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:


1. Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.szczecin.pl (BIP - Wydziały i Biura – Wydział Oświaty – Referat organizacyjny – wykaz jednostek oświatowych – miejskie przedszkola/szkoły podstawowe). Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

2. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:


Procedura składania wniosków w placówce:

1) Do punktu przyjmowania wniosków wchodzi tylko jedna osoba,

2) Punkt przyjmowania wniosków czynny jest w godzinach pracy szkoły,

3) Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

4) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

5) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

6) Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

7) Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika,

8) Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka,

9) Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji, jedynie wpisuje na listę przyjętych wniosków imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola/szkoły,

10) Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.UWAGA:

Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać skany/zdjęcia wniosków bezpośrednio do placówki pierwszego wyboru.