Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Dąbska 105, 70-789 Szczecin
Telefon
914633795
Fax
914632126
E-mail
sekretariat@sp59.szczecin.pl
Strona www
http://www.sp59.szczecin.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 59
 • Szkoła Podstawowa nr 59
 • Szkoła Podstawowa nr 59
 • Szkoła Podstawowa nr 59
Opis

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie powstała ponad pięćdziesiąt pięć lat temu i od tego czasu funkcjonuje  jako placówka mająca wielu wspaniałych absolwentów, osiągająca doskonałe wyniki edukacyjne oraz wprowadzająca innowacje pozwalające kształcić i wychowywać lepiej, ciekawiej, nowocześniej.

Od września 2017 roku funkcjonuje w nowym obiekcie dydaktycznym, w pełnowymiarowej hali sportowej, na wielofunkcyjnym boisku szkolnym i placu zabaw. Obecnie oczekujemy na ukończenie remontu starego budynku, w którym mieścić się będzie bogato wyposażona biblioteka, przestronna stołówka, sale przedmiotowe dla uczniów klas 4 – 8 i część administracyjna.

Część dydaktyczna posiada w pełni wyposażoną bazę. Sale lekcyjne dla edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego wyposażone są w kąciki tematyczne, wyznaczone miejsce do nauki i zabawy. Wszystkie sale lekcyjne posiadają tablice multimedialne, dostęp do Internetu i przenośne komputery. Dwie sale komputerowe są w pełni wyposażone w samodzielne stanowiska dla każdego ucznia. Do dyspozycji uczniów jest  pełnowymiarowa hala sportowa z zapleczem socjalno – magazynowym, trybunami, wyposażeniem w sprzęt sportowy. Jest to obiekt nowoczesny i funkcjonalny.

Dla każdego ucznia są  szafki na kurtki, obuwie zmienne i pomoce szkolne, dzięki czemu tornistry naszych uczniów nie muszą być obciążone.

Dwie sale przeznaczone na świetlicę szkolną zapewniają opiekę uczniom w czasie oczekiwania na zajęcia, a po nich - na rodziców lub inne zajęcia dodatkowe. Na świetlicy organizowane są  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia edukacyjne, plastyczne, konstrukcyjne, czytelnicze, ruchowe a także wspierające rozwój społeczno – emocjonalny i rozrywkowe oraz zapewniają wsparcie dydaktyczne. Godziny pracy ustalane są po rozpoznaniu potrzeb pracujących zawodowo rodziców/prawnych opiekunów.

Zapewniamy dzieciom odpłatnie, dwudaniowe obiady.

Pielęgniarka pełni dyżur 4 dni w tygodniu.

Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych.

Dbając o wychowanie do wartości  upowszechniamy czytelnictwo, kreujemy twórcze i aktywne postawy. Stosujemy efektywne metody nauczania, prowadzimy działania innowacyjne sprzyjające rozwojowi uczniów. Podejmujemy działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Prezentujemy się i współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

Wspieramy rodzinę w procesie wychowania i nauczania. Współdziałamy z organizacjami funkcjonującymi na terenie szkoły i poza nią, m. in. Klub Edukacji Morskiej, Związek Piłki Ręcznej, Klub „Gryfici”, AISEC.

Zatrudniona w naszej szkole kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje, systematycznie rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe.

Naszym założeniem jest tworzenie szkoły wspierającej rozwój każdego ucznia, preferującą partnerstwo i szacunek we współpracy z rodzicami. Organizujemy w szkole zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Umożliwiamy realizację indywidualnych programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów z orzeczeniami.

Szkoła posiada szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych zgodną ze zdiagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami uczniów.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Realizujemy: - programy innowacyjne, projakościowe i autorskie z języka angielskiego, niemieckiego, edukacji matematycznej, - programy projakościowe wspierające uczniów: zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne, - programy projakościowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, realizujemy programy: „ Szkoła Promocja Zdrowia” „ Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Dodatkowo uczniowie biorą udział w programach: „Powszechna Nauka Pływania", "Mleko w szkole”, „ Owoce i warzywa w szkole", „Śniadanie daje moc".

Inicjujemy udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych. Wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści wielu konkursów przedmiotowych, odnoszący sukcesy m.in. w konkursach:


 • Plastyczny "Be Active"
 • Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych
 • Konkurs Matematyczny

 • Recytatorski dla uczniów klas 1 – 3 i 4 – 7
 • Ortograficzne Szczecińskie Dyktando
 • Konkurs Języka Niemieckiego
 • Konkurs Języka Angielskiego
 • Międzyszkolny Konkurs Informatyczny WIELKIE ŻAGLOWCE animacja w języku SCRATCH

 • Języka Angielskiego "Leon"

 • Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego "Multitest"
 • Recytatorski "Szczeciński Parnas"
 • Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych w LO XIII

 • Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych w LO XIII
 • Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w LO XIII
 • Alfik Humanistyczny
 • Alfik Matematyczny
 • Mali Mistrzowie Języka

 • Międzyszkolny Konkurs Informatyczny "Z latarnią morską w tle..."

 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Czyste powietrze”

 • Zachodniopomorski Konkurs „Sudoku”
 • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Miłość jest w nas"
 • Mały Konkurs Recytatorski

Angażujemy się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Prowadzimy efektywną współpracę z Radą Rodziców, Radą Osiedla Bukowe – Klęskowo, Kijewo, Caritas, Strażą Miejską, Policją.

W ramach Uczniowskiego Klubu Wolontariatu wspieramy akcje: „Adopcja na odległość”, „UNICEF”, „Paczka dla zwierzaczka”, „Iskierka”,  wewnątrzszkolne akcje charytatywne.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Przewodnią myślą naszej szkoły jest skoncentrowanie na rozwoju dzieci i ich potencjalnych możliwościach poznawczych, społeczno - emocjonalnych, odpowiednich do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Głównym zadaniem jest organizowanie dzieciom środowiska edukacyjnego w szkole, które będzie sprzyjało rozwojowi inteligencji wielorakich. Dążymy do rozwijania samodzielności poznawczej u dzieci, oraz umiejętności współdziałania w grupie i rozwiązywania problemów. Uczniowie w klasie zdobywają wiedzę zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zintegrowanych treści edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej, zajęć komputerowych, technicznych, wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną oraz języka obcego. Baza szkoły dostosowana jest do potrzeb rozwojowych uczniów sześcioletnich.

Zajęcia pozalekcyjne

Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się oraz korygujące wady wymowy i wady postawy:

 •   zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • korekcyjno – kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • terapia pedagogiczna,
 • zajęcia wspierające rozwój społeczno – emocjonalny,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców.
 Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
 • koło matematyczne,
 • koło informatyczne,
 • koło gier planszowych,
 • koło plastyczne,
 • koło taneczne,
 • koło teatralne,
 • zajęcia językowe (język angielski, język niemiecki).

Na poziomie edukacji przedmiotowej w klasach 4-8 zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • korekcyjno-kompensacyjne,
 • terapia pedagogiczna,
 • zajęcia wspierające rozwój społeczno-emocjonalny,
 • konsultacje przedmiotowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

 • koło języka polskiego,
 • koło matematyczne,
 •   koło informatyczne,
 •  koło plastyczne,
 •  koło historyczne,
 • koło przyrodnicze,
 • koło języka angielskiego,
 • koło języka niemieckiego,
 • koło Morskie,
 • zespół wokalny,
 • koło dziennikarskie – szkolna telewizja.

Realizujemy Miejskie programy projakościowe w oparciu o:

 • Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym,
 • Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się,
 • Innowacje: językowe z języka angielskiego i niemieckiego, matematyczną, innowację programowania na zajęciach komputerowych w klasach 1-3.

Od klasy 4 tworzymy oddziały  sportowe ze specjalnością piłki ręcznej na poziomie II etapu edukacyjnego.

Dojazd
Autobusy komunikacji miejskiej:
 • przystanek Rondo Reagana linie: 55, 65, 66,77, 97
 • przystanek Dąbska linie: 54, 84
Historia

Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie działa od 1 kwietnia 1961 roku. Posiada Sztandar, Poczet Sztandarowy i Hymn Szkoły. Patronem jest Bolesław Krzywousty.

Kultywujemy tradycje szkoły: - Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie - Kiermasz Świąteczny - Jasełka - Dzień życzliwości - Dzień Seniora - Dzień otwarty szkoły - Szkolne dni teatru - Szkolny festyn - „Złaz” - Święto szkoły - Dzień języków obcych - Dzień nauki i sportu.

Kontakty zagraniczne

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe