Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres
Tadeusza Zawadzkiego 75, 71-246 Szczecin
Telefon
914327293
Fax
914132731
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Kamila Olczak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
 • "Cichy kącik"
 • Bicie rekordu pierwszej pomocy
 • Plac zabaw "Radosna Szkoła"
 • Plac zabaw "Radosna Szkoła"
 • Wolontariat - Krokusowa rewolucja!
 • Mikołajki 2019
 • Nauka języka włoskiego - Święto czarnego kota
 • Wewnętrzny plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Świetlica szkolna
 • Topienie Marzanny
 • Bal karnawałowy w przedszkolu
 • Boisko szkolne
 • Pracownia kulinarna
 • Pracownia STEAM
 • Wewnętrzny plac zabaw
 • Sala lekcyjna
 • Biblioteka
 • Sala gimnastyczna
 • Sala widowiskowa
 • Wejście główne
 • Gabinet SI
 • Plac wewnętrzny w łączniku
Opis

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie położona jest w centrum Osiedla Klonowica – Zawadzkiego. Jesteśmy szkołą z tradycjami. Istniejemy od 1 września 1982 r., a w roku szkolnym 2022/2023 obchodziliśmy Jubileusz 40-lecia naszej działalności.


9 czerwca 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 45 otrzymała imię ks. Jana Twardowskiego. Słowa Patrona - "Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny" - umieszczone na sztandarze określają najważniejsze zadania wychowawcze szkoły.


Uchwałą Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2008 r. Szkoła Podstawowa nr 45 zyskała status szkoły z Oddziałami Integracyjnymi, do której przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością ze wszystkich rejonów Szczecina. Podstawowym założeniem integracji zawsze było i jest włączanie dzieci z niepełnosprawnością w proces nauczania i wychowania wspólnie z dziećmi zdrowymi.


Służy to powstawaniu społecznych postaw wzajemnych życzliwości. Przebywanie w tej samej grupie sprzyja akceptacji i tolerancji. Dzieci zdrowe uczą się pomagania innym, stają się wrażliwe, rozwijają empatię.

Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu w klasie integracyjnej stosujemy elementy wielu innych metod, które mają charakter wspierający i dobierane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te mają charakter terapeutyczny, usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działają relaksacyjnie na organizm dziecka.


Do metod wspierających należą:


 • gimnastyka mózgu, kinezjologia edukacyjna,
 • elementy Metody Dobrego Startu,
 • Metoda Warnkego, czyli terapia percepcji słuchowej, wzrokowej i zaburzeń motorycznych,
 • elementy Metody Weroniki Sherborne,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • logopedia,
 • logorytmika.

Integracja w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie to przede wszystkim:

 • pomoc ze strony nauczycieli wspomagających;
 • opieka i pomoc pedagoga i psychologa;
 • życzliwość i pomoc rówieśnicza;
 • możliwość bycia pełnoprawnym członkiem społeczności klasowej i szkolnej;
 • przemieszczanie się dzieci niepełnosprawnych w szkole i jej bliskim otoczeniu bez barier architektonicznych (wybudowano windę, przygotowano podjazdy, zamontowano platformę, na wyposażeniu mamy również dwa schodołazy);
 • możliwość korzystania z licznych zajęć dodatkowych i terapeutycznych.


Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także koła zainteresowań. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nasza szkoła proponuje szeroką gamę zajęć specjalistycznych:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • zajęcia SI,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
 • zajęcia dla uczniów zdolnych,
 • zajęcia EEG biofeedback


W roku szkolnym 2023/2024 do szkoły uczęszcza 526 uczniów klas I-VIII. Uczniowie klas pierwszych rozpoczynając naukę mają możliwość wyboru klasy: ogólnodostępnej z prowadzoną innowacją pedagogiczną w zakresie nauczania dodatkowego języka obcego - języka włoskiego, ogólnodostępnej oraz klasy integracyjnej. Od klasy VII uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę języka niemieckiego i kontynuują naukę języka angielskiego.


Szkoła od kilku lat prowadzi również oddziały przedszkolne: oddział 3- i 4-latków, oddział 5-latków i oddziały 6-latków, tzw. "zerówki".
Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo dobrze czują się w naszej szkole. Biorą udział w wielu uroczystościach organizowanych na terenie szkoły. Przedszkolaki mają do dyspozycji pięć bardzo ładnych sal dostosowanych do ich potrzeb oraz dodatkową salkę do zajęć dydaktycznych. Do sal przylegają dwa duże wewnętrzne place zabaw wyposażone w basen z kulkami oraz duże klocki wykorzystywane do ćwiczenia motoryki dużej. Ponadto przedszkolaki mają możliwość korzystania ze znajdującego się na zewnątrz szkoły placu zabaw "Radosna szkoła", sali widowiskowej oraz sali gimnastyki korekcyjnej. Do dyspozycji przedszkolaków udostępnione jest również wewnętrzne patio, na którym odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu.


Baza Szkoły

Szkoła dysponuje:

 • 25 salami lekcyjnymi;
 • 4 salami grup przedszkolnych;
 • salą gimnastyczną;
 • salą gimnastyki korekcyjnej;
 • salą widowiskową;
 • dwiema salami komputerowymi (jedną dla uczniów klas I-III, a drugą dla uczniów klas IV-VIII);
 • gabinetem SI;
 • gabinetem Biofeedback;
 • gabinetem pielęgniarki;
 • stołówką;
 • salą świetlicy szkolnej;
 • biblioteką z czytelnią, wyposażoną dodatkowo w komputery;
 • salą konferencyjną;
 • zewnętrznym placem zabaw "Radosna szkoła";
 • dwoma placami wewnętrznymi "Radosna szkoła";
 • nowo wyremontowanymi boiskami sportowymi
 • od września 2022 r. działają dwie sale z programu Laboratoria Przyszłości:

Pracownia kuchenna to stanowiska w pełni wyposażone w sprzęt kuchenny. Nauka obsługi podstawowych sprzętów ADG oraz korzystanie z przepisów kulinarnych, odmierzanie gramatur, łączenie ze sobą składników, to dla niektórych pierwszy krok na drodze zawodowej w kształtowaniu przydatnych umiejętności życiowych. Pracownia kuchenna umożliwia naukę gotowania i przyrządzania potraw oraz doskonalenia umiejętności planowania pełnowartościowych posiłków.

Pracownia STEAM jest tworzona w zgodzie z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi edukacji szkolnej. Dzięki pracowni STREAM i doświadczalnemu podejściu do nauki młodzież poznaje zagadnienia z zakresu robotyki i technologii. Interdyscyplinarny rozwój poprzez doświadczanie wpływa na szybkość i trwałość zdobywanej wiedzy. Uczniowie tworząc, badając, testując, zdobywają tak ważne w XXI wieku kompetencje konstruktywnego wyciągania wniosków. Uczeń w modelu STREAM to odkrywca i konstruktor szukający własnych rozwiązań.


Budynek szkoły wraz z otoczeniem utrzymany jest w bardzo dobrym stanie technicznym.


Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne i rzutniki. W roku szkolnym 2018/2019 realizowaliśmy projekt "Szkoła na miarę czasów" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a dotyczył on wsparcia uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. W ramach projektu szkoła wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, powstało laboratorium językowe wyposażone w 8 stanowisk pracy ze słuchawkami dla uczniów, odbywały się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla uczniów zdolnych, kadra pedagogiczna zdobyła kolejne kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.

W ostatnich latach wykonano w szkole wiele prac remontowych: przygotowano sale dla dzieci z grup przedszkolnych, zakupiono szafki dla uczniów, służące do przechowywania podręczników szkolnych, doposażono wewnętrzny plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, zakupiono kilka nowych tablic magnetycznych, zakupiono tablice interaktywne wraz z wyposażeniem, doposażono salę chemii oraz fizyki, doposażono i odnowiono salę świetlicy szkolnej, zakupiono komputery oraz meble do sal lekcyjnych, wymieniono oświetlenie w części sal lekcyjnych, poza tym wymieniona została posadzka na korytarzach, wyremontowane zostały boiska szkolne oraz plac zabaw. W szkole zainstalowano poidełka dla uczniów klas I-III i IV-VIII.


Tworzymy bezpieczną szkołę, przyjazną naszym uczniom, a także ich rodzicom. Zatrudniamy kadrę doświadczoną, wykwalifikowaną, z dużym poczuciem humoru i otwartym na potrzeby dzieci sercem. Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w sposób urozmaicony i ciekawy. Zapewniamy interesujące zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci, a także zajęcia pomagające zlikwidować ewentualne braki i problemy dydaktyczno-wychowawcze. Stawiamy na integrację i wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, artystyczny, sportowy i społeczny.Uczestniczymy w "Programie dla szkół" Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, współfinansowanym ze środków UE, promującym zdrowe odżywianie. Jest to kontynuacja programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole".

Ponadto szkoła w unijnych i rządowych projektach i programach: Aktywna Tablica, Laboratoria Przyszłości, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.


Cel szkoły:

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych i wychowawczych jest przystosowanie uczniów z dysfunkcjami do życia w społeczeństwie poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie.
Z uwagi na specyfikę szkoły - funkcjonowanie oddziałów integracyjnych, misją Szkoły Podstawowej nr 45 jest hasło:


"Uczymy się żyć razem, nie obok siebie"Języki
angielski, włoski, niemiecki
Osiągnięcia

Rok szkolny 2023/2024

W konkursach przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie do etapu wojewódzkiego przeszło sześciu uczniów:

w konkursie z historii - 1
w konkursie matematycznym - 1
w konkursie z języka angielskiego - 1
w konkursie z geografii - 1
w konkursie z biologii - 1
w konkursie z chemii - 1


Rok szkolny 2022/2023

W konkursach przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie do etapu wojewódzkiego przeszło ośmiu uczniów:

w konkursie z języka polskiego - 1
w konkursie z historii - 2
w konkursie matematycznym - 1
w konkursie z języka angielskiego - 1
w konkursie z WOS - 1
w konkursie z biologii - 2


Rok szkolny 2021/2022

W konkursach przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie do etapu wojewódzkiego przeszło trzech uczniów:

w konkursie z historii - 1
w konkursie z WOS - 1
w konkursie z biologii - 1


Rok szkolny 2020/2021

W konkursach przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie w etapie rejonowym wzięło udział 13 uczniów. Czterech z nich przeszło do etapu wojewódzkiego:
w konkursie z języka angielskiego - 1 Laureat
w konkursie z historii - 1 Laureat i 1 Finalista
w konkursie z matematyki - 1 Finalista

Szkolne Koło Wolontariatu za swoją działalność otrzymało wyróżnienie IV Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu.

W wojewódzkim konkursie historycznym "Wokół symboli narodowych" organizowanym przez IPN w Szczecinie pięciu uczniów klas drugich zajęło wysokie miejsca:
miejsce II - jeden uczeń
miejsce III - dwóch uczniów
miejsce IV - dwóch uczniów


Rok szkolny 2019/2020

W konkursach przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie do etapu wojewódzkiego uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się z pięciu przedmiotów:

 • Języka polskiego
 • Języka angielskiego
 • Historii
 • Geografii
 • Wiedzy o Społeczeństwie

I miejsce, II miejsce i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "50 lat Daru Szczecina";

III miejsce drużynowo w Międzyszkolnym Konkursie Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "50 lat Daru Szczecina";

Wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny;

Laureat i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Multitest;

I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS;

Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego XVII Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego;

I miejsce w XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK;

III miejsce i wyróżnienie dla najlepszego aktora w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Nie zażywam, to wygrywam";

II miejsce w finale w Mistrzostwach Szczecina Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Chłopców;

I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie;

I miejsce w finale Mistrzostw Szczecina w Tenisie Stołowym;

I miejsce w Zawodach Regionalnych w Tenisie Stołowym;

I miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Drużynowym Dziewcząt;

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

Koła zainteresowań:

 • matematyczne,
 • języka włoskiego,
 • przyrodnicze,
 • języka niemieckiego,
 • języka angielskiego,
 • informatyczne,
 • literacko-językowe,

Fakultety - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty:

 • koło matematyczne
 • koło języka polskiego
 • koło języka angielskiego

Inne zajęcia:

 • doradztwo zawodowe,
 • SKS,
 • flażolety,
 • koło wolontariatu,
 • Szkolne Koło Edukacji Morskiej
 • koło taneczne
 • koło teatralne
 • koło plastyczne

Wsparcie uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych poprzez:

 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia SI,
 • zajęcia Biofeedback,
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy:

 • zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców
Dojazd

Autobus linii 75, 53, 60, 80

Tramwaje linii 1, 3, 7, 5, 9.

Dojazd z centrum miasta ok. 20 min. środkami komunikacji miejskiej

Kontakty zagraniczne

W poprzednich latach utrzymywaliśmy kontakt z teatrem w Schwedt, do którego na spektakle teatralne  wyjeżdżali uczniowie uczący się języka


niemieckiego.Co roku uczniowie z różnych klas wyjeżdżali na fantastyczną wycieczkę do Tropical Islands pod Berlinem.Klasa 7, ucząca się języka niemieckiego, współpracowała ze szkołą w Niemczech "Conveter Schule Regionalschule mit Grundschule


in Retwisch" (wymiana listowna, komunikatory internetowe).

Drzwi otwarte

2 marca 2024 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 13.00

Szczegółowy program zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
65