Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 39
Adres
Kablowa 14, 70-895 Szczecin
Telefon
914-616-550
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krzysztof Borys
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 39 z lotu ptaka
 • Plac zabaw
 • Orliki
 • Orlik
 • hala sportowa
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w SP-39 w Szczecinie znajduje się w dzielnicy Szczecina ,Załom -Kasztanowe na obrzeżach miasta w otoczeniu lasu Puszczy Goleniowskiej, objęta monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w godzinach od godz.8:00 do 16:05 . Od godz. 6:30 do 17.00 czynna jest świetlica szkolna . Działa również świetlica środowiskowa od 16:00 - 20:00 Dzieci mogą korzystać z posiłków obiadowych . Uczniowie szkoły mają do dyspozycji nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową z zapleczem sanitarnym. Na poziomie klas IV-VIII tworzone są klasy sportowe o profilu mini piłki siatkowej i piłki nożnej. Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie informatyczne z dostępem do Internetu oraz bibliotekę szkolną z multimedialnym centrum informacyjnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne. Posiadamy własną platformę e-learingową aktualnie wykorzystywaną do nauczania zdalnego Wszyscy uczniowie w szkole objęci są opieką pielęgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach której prowadzone są zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Uczniowie w edukacji wczesnoszkolnej mogą rozwijać zainteresowania w ramach prowadzonych kół i innowacji realizujących projekty edukacyjne:

 • świetliczaki na tropie zawodów- służby mundurowe - program innowacja
 • przyroda żywi i leczy (w oparciu o ogródki przyszkolne)
 • segregacja odpadów i recykling
 • przyszkolna przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.
 • Na poziomie klas I-III prężnie działa Mały Samorząd Uczniowski organizując okolicznościowe apele, cykliczne konkursy, które uczą i bawią.

Uczniowie klas starszych mogą rozwijać zainteresowania w ramach prowadzonych w szkole kół zainteresowań i innowacji pedagogicznych:

 • j. angielskiego ,,English is fun"
 • j. angielskiego z elementami kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
 • koło ekologiczne - "świat w kropli wody zamknięty" - program innowacja
 • szkolne koło wolontariatu
 • szkolne koło edukacji morskiej
 • uczniowski klub sportowy ,,Lider"
 • szkolne koło sportowe ( SKS)
 • szkolne koło teatralne
 • koło naukowe biologów - program innowacja
 • ogródek ziołowo-kwiatowy- program innowacja
 • Rozwijanie umiejętności uczniów  w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski zrzeszający operatywnych, chętnych do działania uczniów klas 4-8. Organizują oni okolicznościowe apele i wystawy rocznicowe, konkursy plastyczne, inscenizacje muzyczno-sceniczne.
Realizacje wszelkich zajęć w ramach kół zainteresowań i programu nauczania możliwe są dzięki wysoko wykwalifikowanej, gotowej do realizacji kadry pedagogicznej. Więcej informacji o szkole na stronie www.sp39.szczecin.pl i na facebook ,,Tymczasem w SP39"

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły zajmują bardzo wysokie lokaty w konkursach ogólnopolskich i organizowanych również  przez Zachodniopomorskiego Kuratora  Oświaty:

matematycznych, języka angielskiego, humanistycznych, przyrodniczych, chemicznych.                                                                                              Uczestnikami konkursów są wszyscy uczniowie naszej szkoły na poziomie I i II-ego etapu edukacyjnego.
Osiągamy  znaczące sukcesy w zawodach i rozgrywkach sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych miasta Szczecina.                        Notujemy systematyczny wzrost jakości nauczania. 

Co roku wielu uczniów otrzymuje Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia w nauce.

Sześciolatek w pierwszej klasie
 •  Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

  • Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań:

 • Koło j. angielskiego z elementami kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
 • Koło j. angielskiego English is fun 
 • Szkole Koło Wolontariatu
 • Szkolne Koło Edukacji Morskiej
 • UKS ,,Lider"
 • SKS
 • Szkolne Koło Filmowe
 • Ogródek Ziołowo - Kwiatowy

Koła przedmiotowe: 

 • biologiczne
 • j. angielskiego
 • matematyczne
 • laboratorium fizyko- chemiczne
Dojazd
autobus miejski 77, 96  i pospieszny ,,C"
Kontakty zagraniczne
Nie
Historia

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1948 r. a pierwszym nauczycielem i jednocześnie jej organizatorem był Stanisław Kiejzik.

 Szkoła należała wówczas do powiatu nowogardzkiego i nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa w Załomiu. W pierwszym roku pracy naukę w szkole rozpoczęło 13 uczniów w 3 oddziałach.

 W następnych latach liczba uczniów i oddziałów stopniowo wzrastała. Nie zwiększała się jednak liczba nauczycieli – do 1960 r. zajęcia w szkole prowadzone były w zespołach łączonych pod kierunkiem jednego nauczyciela. Bardzo trudne warunki pracy były przyczyną dużej rotacji nauczycieli. I tak kolejno w szkole nauczali Irena Schmidt, Agnieszka Cieslicka, Aleksandra Gili, Janina Rokicka, Halina Gracz i Maria Nowicka. O tym, w jak ciężkich warunkach pracowali pierwsi nauczyciele świadczą notatki Marii Nowickiej: "Nauka nadal odbywa się w zespołach łączonych w jednej dużej izbie lekcyjnej. W zimie panuje tu chłód. W szkole do tej pory nie zrobiono remontu pieców ani nie pomalowano ścian. Nie ma jeszcze opału. Praca na "Jednoklasowce" jest bardzo trudna. Trzeba w każdym okresie zrobić wiele rozkładów materiału nauczania i umiejętnie prowadzić zajęcia lekcyjne w klasach łączonych, a ponadto wymiar pracy nauczyciela wynosi 36 godzin tygodniowo. Praca jest wyczerpująca ...".

 Od 1 styczna 1955 r. następuje zmiana granic administracyjnych powiatów. Szkoła od tej pory podlega Wydziałowi Oświaty w Goleniowie.

 W związku z uruchomieniem fabryki kabli w kolejnych latach zdecydowanie wzrasta liczba uczniów. Trwa odbudowa zniszczonego osiedla przyfabrycznego, przeznaczonego na mieszkania dla zatrudnionych w fabryce. „Nowoczesny zakład przemysłowy będzie miał od tej pory decydujący wpływ na rozwój szkoły i środowiska" zanotowano później w kronice szkoły.

 W roku szkolnym 1960/61 szkoła realizuje program pięciu klas szkoły podstawowej. Pracą szkoły kieruje Maria Nowicka a pomaga jej zatrudniona od 1 września Zofia Skrzypek. Zachodzi konieczność wygospodarowania drugiej izby lekcyjnej. Przedzielono więc dawną salę lekcyjną ścianką działową. Nauka odbywa się nadal w zespołach łączonych. W tymże roku patronat nad szkołą obejmuje Fabryka Kabli „Załom". Rozpoczyna również pracę pierwszy Komitet Rodzicielski.

 W roku szkolny 1961/62 następuje wiele zmian. Kierownictwo w szkole obejmuje Zofia Skrzypek. Dzięki pomocy zakładu patronackiego w postaci dwóch mieszkań dla nauczycieli można zatrudnić nowego pedagoga - Józefa Pajączkowskiego. Powstaje więc w szkole pierwsza Rada Pedagogiczna (Z. Skrzypek, M. Nowicka, J. Pajączkowski).

 W latach sześćdziesiątych następuje dalszy wzrost liczby uczniów i nauczycieli oraz rozwój organizacyjny szkoły. Od roku 1962 szkoła jest już pełną - siedmioklasową, a od 1964 – ośmioklasową szkołą.

 Ogromna zmiana następuje 30 września 1965 r., kiedy to szkoła zostaje przeniesiona do oczekiwanego od dawna nowego budynku, który posiada 5 sal lekcyjnych, gabinet fizyczno-chemiczny, świetlicę i kancelarię. Ponadto wyposażony jest w centralne ogrzewanie, kanalizację, natryski itp.

 W związku z przyłączeniem od 1 stycznia 1967 r. części Załomia do Szczecina, szkoła staje się szkołą miejską. Podlega od tej chwili Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wydziałowi Oświaty i Kultury w Szczecinie, a finansowo Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Dąbiu. Otrzymuje wtedy nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 39 w Szczecinie.

 W połowie lat siedemdziesiątych w Załomiu zostają wybudowane kolejne nowe bloki mieszkaniowe, co powoduje gwałtowny wzrost liczby uczniów. Sytuacja szkoły stała się trudna. Odtąd mała prowincjonalna szkoła musiała przeistoczyć się nagle w dużą miejską szkołę. Brakowało sal lekcyjnych, istniejące były za małe, nie było również sali gimnastycznej, nauka odbywała się na 3 zmiany. Szkoła, która mogła pomieścić zaledwie 80 uczniów musiała pomieścić ich ponad 300.

 Konieczna stała się rozbudowa szkoły. W międzyczasie powstało również osiedle Kasztanowe, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację szkoły, ponieważ znowu wzrosła liczba uczniów. Minęło jednak jeszcze wiele lat zanim w 1988 r., za sprawą ówczesnej dyrekcji szkoły i Fabryki Kabli „Załom", dobudowano szkole nowe skrzydło, a w rok później salę gimnastyczną. Przebudowę szkoły opóźniono z różnych przyczyn: braku funduszy, zakazu wyrębu lasu, planowania drugiej szkoły itp.

 Oddanie nowego budynku zbiegło się w czasie z uroczystością 40-lecia szkoły i nadaniu jej imienia popularnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Od tej chwili szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie.

 Na przełomie lat osiemdziesiątych pracę w szkole rozpoczyna wielu nowych nauczycieli (Irena Rybarska – Pańczak, Iwona Rydzkowska, Anna Jarlecka, Danuta Gielnik, Aleksandra Sokołowska, Maria Mokrzycka, Barbara Zbiorczyk, Dariusz Szklarski). Dzięki ich aktywnemu uczestnictwu w życiu szkoły organizowanych było wiele imprez i uroczystości, między innymi w 1993 r. nadanie szkole sztandaru, który ufundowała Fabryka Kabli „Załom". W uroczystości uczestniczyły władze oświatowe, miejskie, ksiądz Arcybiskup Jan Gałecki oraz syn patrona - Arkady Radosław Fiedler.

 W kolejnych latach następują dalsze zmiany. W 1999 r. w rezultacie reformy systemu oświaty w Polsce uczniowie rozpoczynają naukę w sześcioletniej szkole podstawowej. W budynku szkoły powstaje Gimnazjum nr 35. W tym samym roku rozpoczyna się kapitalny remont szkoły – naprawiony zostaje dach, przeprowadzony zostaje remont toalet szkolnych, korytarzy oraz częściowa wymiana stolarki okiennej. Po kilku latach wyremontowana zostaje również sala gimnastyczna.

 W 2007 r. na mocy uchwały podjętej przez Radę Miasta Szczecina powstał Zespół Szkół nr 12 w Szczecinie, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa nr 39 oraz Gimnazjum nr 35.

Rok szkolny 2010/11 przyniósł kolejne zmiany. Po kilku latach cierpliwego oczekiwania i trwającej kilka miesięcy budowie uroczyście oddano do użytku zespół boisk powstały w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. W ramach inwestycji powstały: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek socjalno-szatniowy oraz plac zabaw dla najmłodszych.

 W kolejnych latach podejmowane były liczne wysiłki aby nasza szkoła stała się szkołą na miarę XXI wieku. Systematycznie remontowane są sale lekcyjne, część z nich została wyposażona w rzutniki multimedialne, w szkole dostępny jest Internet bezprzewodowy a nauczyciele korzystają z dziennika elektronicznego. W niedawnym czasie przeprowadzono również kapitalny remont kuchni i stołówki.

 Z końcem roku szkolnego 2016/17 na zasłużoną emeryturę po 23 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły udała się p. Irena Rybarska-Pańczak a sprawowanie funkcji dyrektora powierzone zostało p. Iwonie Kroplewskiej .

Aktualnie wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w rzutniki multimedialne niektóre z nich  tablice interaktywne.

W 2020 r. we współpracy z Radą Rodziców szkoła buduje własną platformę e-learningową, która  wykorzystywana jest do prowadzenia nauczania zdalnego oraz do wspierania procesu nauczania.

Otoczenie szkoły zyskało nową oprawę w postaci przyrodniczej ścieżki dydaktycznej. Wyremontowane zostały kolejne sale lekcyjne

W roku szk. 2021/2022 zmodernizowano salę komputerową przeznaczoną tylko dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Na terenie szkoły powstała także ,, siłownia pod chmurką" z której uczniowie mogą korzystać podczas zajęć wychowania fizycznego.

Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 objął Pan Krzysztof Borys.

 Przed nami jeszcze wiele edukacyjnych i wychowawczych wyzwań, planów oraz marzeń. Wszyscy liczymy na to, że przy życzliwym wsparciu i zrozumieniu rodziców naszych uczniów uda nam się wprowadzić w życie jak najwięcej z nich.


 

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe