Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 23
Adres
Miernicza 10, 70-823 Szczecin
Telefon
914600288
Fax
914600288
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 23
 • oddział przedszkolny
 • Oddział przedszkolny
 • klasy I-III
 • Klasy I-III
 • Klasy I-III
 • pracownia komputerowa
 • Pracownia komputerowa
 • Miejsce zabaw
 • Sala gimnastyczna
 • Sala gimnastyczna
 • Stołówka
 • Stołówka
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Boisko
 • Boisko
 • Boisko
 • Boisko
 • Szafki dla uczniów
 • Szafki dla uczniów
 • Biblioteka ze stanowiskiem multimedialnym
 • Biblioteka
Opis
Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność 5 września 1945r. 17 lutego 1962r. nadano jej imię Mariusza Zaruskiego żeglarza, taternika, nauczyciela i pisarza. Do ogólnoszkolnej symboliki należą sztandar, imię szkoły, kącik patrona szkoły z pamiątkową tablicą, teksty ślubowania, Księga absolwentów i Kronika szkoły. Budynek jest położony w centrum Dąbia, obok zabytkowego kościoła i Dworku Myśliwskiego. Od lat współpracujemy ze środowiskiem, organizując imprezy okolicznościowe, zawody sportowe, turnieje wiedzy i pokazy szkolnych talentów. W życiu szkoły czynnie biorą udział Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.W roku szkolnym 2015/2016 uroczyście obchodziliśmy 70 lecie powstania placówki , które objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka. W roku 2013 otrzymaliśmy certyfikat Bezpiecznej Szkoły".W roku szkolnym oddano nową przystosowaną dla przedszkolaków salę zajęć. SZKOŁA POSIADA miejsce zabaw klas I-III w ramach projektu "Radosna szkoła" salę gimnastyczną , stołówkę szkolną - punkt wydawania posiłków salę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej świetlicę szkolną dla dzieci I-IV (grupy podzielone ze względu na wiek i osobne sale)czynną od 6.45 do 17.00, bibliotekę z czytelnią - multimedialne centrum czytelnicze gabinet pomocy przedmedycznej gabinet do zajęć reedukacyjnych szatnię szkolną wyposażona w indywidualne szafki, gabinet logopedyczny, 7 sal nauczania zintegrowanego 8 gabinetów przedmiotowych dla klas IV—VIII, salę komputerową 3 sale oddziału przedszkolnego, nowoczesne boisko szkolne z placem rekreacyjno - sportowym wyremontowane w roku 2014. Zapewniamy naukę języka angielskiego w klasach w klasach 1-8. Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła przystępuje do projektu "Akademia Kompetencji- doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół" , który obejmie uczniów klas IV-VIII.
Języki
angielski
Osiągnięcia
Stwarzamy warunki dla rozwoju dziecka samodzielnego, aktywnego, otwartego, umiejącego współpracować w zespole, odpowiedzialnego, ciekawego świata. Możemy to osiągnąć dzięki przyjaznej atmosferze, profesjonalnej kadrze pedagogicznej, nowoczesnym programom nauczania, autorskim programom nauczania, wspierającemu systemowi oceniania, programowi „Szkoły przyjaznej dzieciom dyslektycznym”, zajęciom pozalekcyjnym, poznawaniu i wykorzystywaniu programów komputerowych, programów nauki języka angielskiego on -line pt. "English Fun" Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych, w których osiągają sukcesy. Osiągają tytuły laureatów i finalistów. Uczniowie klas sportowych zdobywają wysokie miejsca w rozgrywkach piłki ręcznej na terenie miasta, województwa , kraju oraz za granicą. Szkoła posiada tytuły: „Szkoła z Klasą” oraz „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”, "Szkoła Demokratycznego Dialogu" .W roku szkolnym 2013/2014 zdobyliśmy tytuł "Bezpiecznej Szkoły". Dbając o rozwój bazy dydaktycznej szkoły , wszechstronny rozwój ucznia szkoła pozyskuje środki w ramach akcji "1% dla mojej szkoły" na zakup nowoczesnych pomocy oraz modernizację sal dydaktycznych.W latach 2017-2018 powiększyliśmy zasoby biblioteki szkolnej biorąc udział w programach "Książki Naszych Marzeń" oraz "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" . W projekcie "Aktywna Tablica " pozyskaliśmy dodatkowe sprzęty multimedialne wysokiej klasy : tablice interaktywne, projektory, tym samym wyposażyliśmy kolejne sale lekcyjne w w nowoczesny sprzęt. Pozyskaliśmy również fundusze na zakup indywidualnych szafek uczniowskich dla wszystkich uczniów z klas I-VIII.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Dzieci siedmioletnie , które podejmują naukę w klasie pierwszej mają możliwość nauki i zabawy w przystosowanej do tego sali. Korzystają również z sali gimnastycznej dla klas I-III, a także uczestniczą w zajęciach komputerowych , które odbywają się w pracowni informatycznej. Mają możliwość nauki języka angielskiego w ilości 2 godzin tygodniowo, religii lub etyki. Mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności oraz zajęciach rewalidacyjnych wynikających ze wskazań poradni psychologiczno - pedagogicznych . Zajęcia prowadzi przygotowana do tego kadra pedagogów i specjalistów.Nasze sześciolatki uczestniczą w życiu szkoły i reprezentują ją w środowisku. Dzieci sześcioletnie mogą korzystać z opieki świetlicy , w której spędzają czas przed lub po zajęciach .Uczestniczą w zajęciach integracyjnych , relaksacyjnych , plastycznych , muzycznych oraz odrabianiu zadań domowych. Niezwykle pozytywne opinie otrzymała oferta KLUBIKU MALUCHA , która w czasie dwóch godzin dziennie pozwala klasom pierwszym na pracę pozalekcyjną w formie zajęć muzycznych, językowych, przyrodniczych, czytelniczych, plastycznych . Nasze dzieci korzystają z bogatej oferty biblioteki szkolnej i czytelni.Dzięki programom "Książki naszych marzeń " , Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wzbogacił się księgozbiór również dla dzieci młodszych. W ramach akcji 1% dla mojej szkoły pozyskujemy fundusze na modernizację i doposażenie sal lekcyjnych. Szkoła pozwala w klasie pierwszej zdobywać wiedzę według podstawy programowej dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w ramach dziedzin: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej, zajęć komputerowych, technicznych , wychowania fizycznego i języka obcego. W roku szkolnym 2011/2012 stworzyliśmy klasę pierwszą , do której uczęszczały dzieci sześcioletnie-obecnie klasa szósta.W latach 2014-2016 powstały kolejne oddziały sześciolatków.  Realizowały one dodatkowo autorski program edukacji plastycznej pt."Kolorowe jak motyle" oraz program „Z językiem angielskim odkrywamy świat” – program rozszerzonej nauki języka angielskiego.Uczniowie klasy I mają możliwość udziału w 3 etapach programu Powszechnej Nauki Pływania. Obecni jeden z oddziałów pierwszoklasistów objęty jest 3 letnim programem sportowym "Mały Mistrz", w którym zdobywa kolejne sprawności sportowe .W roku szkolnym 2013/2014 sześciolatki brały udział w konkursie MEN pt. "Mam 6 lat", celem którego jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych. Sześciolatki w klasie pierwszej uczestniczą w życiu szkoły, reprezentują ją w środowisku. Rodzice mają możliwość udziału w szkolnym życiu swoich dzieci .W  roku szkolnym 2016/2017 klasa pierwsza dzieci sześcioletnich w konkursie "Głosu Szczecińskiego" i "Mojego Miasta" otrzymała tytuł "Superpierwszaków"
Zajęcia pozalekcyjne
Prowadzimy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia adaptacyjno -integracyjne z elementami kinezjologii edukacyjnej , zajęcia relaksacyjne oraz  zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne. Koła przedmiotowe: matematyczne, języka polskiego, języka angielskiego, biologiczne, techniczne, plastyczne, j.polskiego Uczniowie klas ósmych korzystają z dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów ósmoklasisty.
Dojazd
Z Basenu Górniczego - autobusami 56, 79, 73D oraz C Z Osiedla Słoneczne- 77, 79
Historia

 ... „Ażeby się stali  twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze” Mariusz Zaruski


Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność 5 września 1945 roku. Zapisano wówczas 18 uczniów.

Pierwszą nauczy­cielką i organizatorem szkoły była Stanisława Ciechomska. Siedzibą szkoły jest okazały budynek, który pamięta rok 1902, położony w

centrum Dąbia, obok zabytkowego kościoła i Dworku Myśliwskiego. Zniszczony w czasie wojny wymagał remontu, ale wygospodarowano jedną salę lekcyjną i jeden korytarz.18 czerwca 1946 roku rozpoczęto prace budowlane. Po wakacyjnej przerwie nauczyciele i uczniowie mieli do dyspozycji 7 sal i 2 korytarze. Ostatecznie remont zakończono 1 maja 1948 roku i w tymże roku budynek został przejęty przez władze oświatowe w związku z włączeniem Dąbia do Szczecina. W czerwcu 1947 roku pierwsi uczniowie zakończyli naukę. Dziś budynek wyposażony jest w 17 sal dydaktycznych, aulę, salę gimnastyczną, miejsce zabaw, świetlice tematyczne, pracownię komputerową, salę do gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny, gabinet pomocy przedmedycznej , pomieszczenie do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, bibliotekę z czytelnią stołówkę.Obok budynku znajduje się nowoczesne  boisko z placem zabaw oddane do użytku w 2015r., na którym uczniowie oraz okoliczni mieszkańcy mogą korzystać ze sprzętu sportowego i rekreacyjnego.Obecny wygląd szkoła zawdzięcza pracy grona pedagogicznego i kolejnych dyrektorów oraz wsparciu władz miasta Szczecin. W ciągu 70 lat istnienia szkołą kierowało 9 osób. W latach 1945 – 1992 stanowisko dyrektora szkoły pełnili: Stanisława Ciechomska, Zofia Prokop, Helena Mołczanow, Kazimierz Żukociński, Adela Sienkiewicz, Maria Wołejsza, Romana Malinowska,  od 1992 Gabriela Lodowska., od 2007 Barbara Bachanek-Jóźwiak

Kontakty zagraniczne

W ramach projektu Etwinning" szkoła koresponduje z uczniami z innych krajów, 7 lutego 2017 na całym świecie obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze” eTwinnerzy z całej Europy wzięli udział w obchodach tego dnia.Nasi uczniowie również propagowali idee bezpieczeństwa w sieci.W tm roku również obchodziliśmy ten dzień. Do udział;u włączyły się przedszkolaki .

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
50
Drzwi otwarte


Szkoła Podstawowa nr 23

ul. Miernicza 10

70-823 Szczecin

 

Tel: 91 4 600 288

 

Drodzy Rodzice!

 

Zapraszamy serdecznie Państwa wraz z dziećmi , które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasie pierwszej lub  w oddziale przedszkolnym, do Szkoły Podstawowej nr 23  im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie na Dzień Otwarty, który odbędzie się  w czwartek, dnia 14 marca 2019 r., w godzinach 16.30 – 18.30.

 

Będą Państwo mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły skierowaną do Państwa dzieci.

 

MC900343395[1]W programie:

16.30 – 18.30

 

 

 

MC900343395[1]

 

 

 

 

 

 

MC900343395[1]

 

 

 

 

 

 17.15-17.30

 17.30-18.30


 


 

Spotkania z nauczycielami przyszłych klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych:

·         s.3 – Oddział przedszkolny – Ciekawostki przedszkolaków

·         s.2 – Oddział przedszkolny – dla bardzo najmłodszych- zabawa, relaks, integracja

·         s.6 - Oddział przedszkolny– chwila relaksu

·         s. 7 – Nasza klasa – zaj.rewalidacyjne

·         s.13 Klasa III TO MY

·         s.14 – Zajęcia logopedyczne

·         s.16 - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne

·         s.27 (aula II piętro) – Kraina zabaw

·         s.24 Pedagog szkolny/gabinet socjoterapii- porady z zakresu socjoterapii

·         s.4 – Biblioteka szkolna/czytelnia

·         s.5 – Świetlica szkolna

·         s.11 koła zainteresowań( kl. IV-VIII)

- Spotkanie z Dyrektorem Szkoły – s. gimnastyczna.

-  Występy artystyczne – s.gimnastyczna. :

                       

Grupy: 3-latki „Delfinki”, 0a Marynarze, 0b Żeglarze, klasy: 3a,3b, Sikorki

 

 

 

 

 

                                    Czekamy na Was!

                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                          Barbara Bachanek – Jóźwiak

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe