Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6
Adres
Unisławy 26, 71-413 Szczecin
Telefon
914232566
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Cezary Urban
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

ZASADY FUNKCJONOWANIA KLASY PIERWSZEJ

Szkoły Podstawowej nr 6 w ZSO nr 7 w Szczecinie

z realizacją innowacji pedagogicznej

Matematyka na „6”


1. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 6 zostanie utworzony jeden oddział klasy pierwszej, w którym będzie realizowana innowacja pedagogiczna dotycząca modyfikacji i rozszerzenia treści programu nauczania matematyki.


2. Nauka w tej klasie będzie obejmowała trzyletni cykl edukacyjny przewidziany w szkole podstawowej i określony podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.


3. Głównym celem innowacji będzie rozwijanie naturalnych zdolności i zainteresowań matematycznych dzieci sześcio
i siedmioletnich poprzez odpowiedni dobór metod jakimi są zadania logiczne i gry, co pozwoli na kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz konstruktywnego wyciągania wniosków.


4. Cele szczegółowe wprowadzanej innowacji dotyczą dwóch obszarów:

a. W zakresie wiedzy i umiejętności:

 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania (dedukcyjnego myślenia).

 • Rozbudzanie zainteresowań matematycznych.

 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania prawidłowości matematycznych, związków przyczynowo-skutkowych.

 • Rozwijanie wyobraźni geometrycznej i przestrzennej.

 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji przedstawionych w postaci wzorów, wykresów, diagramów, tabel.

 • Rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego i twórczego; rozwiązywania zadań wieloma sposobami, w tym poszukiwania rozwiązań nieszablonowych i umiejętności analizowania tych rozwiązań.

 • Kształcenie umiejętności uogólniania i analizowania przypadków szczególnych.

b. W zakresie postaw i zachowań:

 • Rozwijanie cech charakteru takich jak dokładność, rzetelność, wytrwałość, wiara we własne możliwości.
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.
 • Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia innych.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniem, porażką.
 • Wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku umysłowego
 • Kształtowanie umiejętności świadomego stosowania schematów i algorytmów.

5. Maksymalna liczba uczniów w oddziale: 25.

Języki
angielski