Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków
Adres
Swoboda 53, 60-389 Poznań
Telefon
867-42-21
Fax
868-37-11
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Zygman
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • dogoterapia
 • wycieczka
 • zabawy
 • Nasza szkoła
 • Prezentujemy swoje umiejętności aktorskie
 • Bawimy się na Festynie Rodzinnym.
 • Z robotyką za Pan Brat
 • Dzień tańca naszą tradycją.
 • Spotykamy się ze sławnymi ludźmi.
 • Pracujemy z tablicą interaktywną.
 • W ramach relaksu lektura.
 • Uczestniczymy w programie Enea.
 • Wesołe zabawy w świetlicy.
 • Do swojej dyspozycji mamy plac zabaw.
Opis


"Zapraszamy na wirtualną wycieczkę korytarzami naszej szkoły w filmie "Szkoła pełna frajdy", przygotowanym przez całą społeczność:
http://tiny.pl/gn2tn (skrócony link do naszego kanału w serwisie Youtube)."

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, bibliotekę, dwie sale gimnastyczne, świetlicę szkolną, boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, bezpieczny, wewnętrzny plac zabaw, siłownię na boisku szkolnym. W naszej szkole pracuje doświadczona, wykwalifikowana i kreatywna kadra. Gwarantujemy ciepłą, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo (monitoring),  a także otwartość na potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi mającymi problemy w nauce. W procesie nauczania wykorzystujemy elementy oceniania kształtującego. W każdej sali znajduje się tablica interaktywna z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Dysponujemy dobrze wyposażoną pracownią biologiczno-chemiczną, biblioteką z czytelnią i dostępem do Internetu. Zapewniamy opiekę medyczną na terenie szkoły.

Nasza szkoła uzyskała liczne certyfikaty, m.in.: Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,  Szkoły z Klasą 2.0, Społecznie Zaangażowanej Placówki UNICEF, Mistrzów Kodowania, Szkoły w Ruchu.

Realizujemy ciekawe i wartościowe projekty, również międzynarodowe: The GLOBE Program, Erasmus, eTwinning oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, MegaMisja, Wielkoduchy, ENEA Akademia Sportu, Rok szkoły w ruchu, , Insta.Ling, Aktywna tablica, Drużyna Szpiku, Akademia Przyszłości, Szkolne Koło Caritas, Od grosika do złotówki.

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami pobudzającymi dzieci do aktywności i kreatywności. Jeśli pogoda sprzyja, dzieci przebywają na świeżym powietrzu - na placu zabaw lub na boisku. Biorą udział w konkursach, przeglądach, wystawach, rozwijając w ten sposób swoje zdolności i zainteresowania. Organizujemy dla dzieci wycieczki edukacyjne (wystawy, muzea, teatr, warsztaty plastyczno-techniczne) oraz wycieczki rekreacyjne (wycieczki plenerowe). Współpracujemy z biblioteką miejską, fundacjami oraz ośrodkami kulturalnymi na terenie Poznania, poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Dbamy o dobre kontakty z rodzicami naszych wychowanków. Organizujemy wiele imprez szkolnych i środowiskowych. Nasze dzieci młodsze aktywnie uczestniczą w przygotowywanych przez uczniów klas starszych akademiach okolicznościowych oraz przedstawieniach. Dzieci oraz rodzice korzystają z pomocy psychologa i pedagoga w szkole. Zajęcia dodatkowe dla oddziałów przedszkolnych to: zajęcia logopedyczne (bezpłatne), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (bezpłatne), gry Cube (bezpłatne), zajęcia Małego Muzyka (bezpłatne), dogoterapia (bezpłatne), zajęcia na basenie (odpłatne), Aikido (odpłatne), nauka tańca prowadzona przez Centrum Kultury „Hajdasz” (odpłatne).


RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 88  z siedzibą Poznań ul. Swoboda 53

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO)
, w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty w celu prowadzenia rekrutacji/przyjęcia do szkoły

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe:

·         kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszczać będzie do szkoły.

 

·         kandydatów nieprzyjętych do szkoły zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w szkole przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·       dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,

·       dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 

 

 

 

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz w turniejach sportowych. Główne osiągnięcia uczniów w 2017 r. - Kapituła Konkursu o Puchar Recyklingu doceniła zaangażowanie naszej szkoły w aktywną i systematyczną pracę na rzecz środowiska naturalnego i przyznała nagrodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; zajęcie pierwszego miejsca przez kl. 3b w Konkursie MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY - chrońmy razem bioróżnorodność (w kategorii 7-11 lat); nagroda w kategorii Młody Literat X Międzyszkolnego Konkursu Literackiego Klas III „I Ty możesz zostać pisarzem”, którą otrzymała uczennica z kl. 3d; zdobycie pierwszego miejsca przez uczennicę kl. 7a w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Przyrodniczym „Jesienna kompozycja”; pierwsze miejsce uczennicy z kl. 5c w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej; pierwsze miejsce uczennicy kl. 6b w Międzyszkolnym Konkursie Literackiej Twórczości Dziecięcej; pierwsze miejsce reprezentacji piątoklasistów w konkursie organizowanym przez PCK „Wiem jak ratować życie”. 

Dojazd
Szkoła mieści się na Grunwaldzie między ulicami : Grochowska, Marcelińska, Swoboda. Autobus nr 45,63,69,82,91
Historia

Szkoła Podstawowa nr 88 powstała w 1964 roku. Od 2000 r. nosi imię Poznańskich Koziołków. Jest to placówka z 50 – letnią tradycją, co zostało uroczyście uczczone w maju 2014 roku. Szkoła łączy tradycje z nowoczesnością realizując programy, które przygotowują uczniów do sprostania oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

Całodzienne oddziały przedszkolne funkcjonują od 2002 roku, są bezpłatne i przygotowują do łagodnego przejścia w system szkolny. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

 

Sześciolatek w pierwszej klasie
W klasie pierwszej uczą się dzieci sześcioletnie i siedmioletnie. Dzieci uczestniczą w ciekawych zajęciach, rozwijając percepcję, uwagę, myślenie, wyobraźnię. Doskonalą pamięć, uczą się wrażliwości, szacunku dla innych osób i siebie, współpracy w zespole. W klasach I - III gra w szachy czy tworzenie lapbooków to czysta przyjemność, która daje wiele korzyści! Ponadto dzieci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, wspomagających rozwój ucznia, profilaktycznych, opieki pedagoga i psychologa. Przed i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która składa się z dwóch pomieszczeń i oferuje różnorodne oraz interesujące formy spędzania wolnego czasu (np.: gry planszowe, zabawy towarzyskie, zajęcia plastyczne i na świeżym powietrzu, liczne konkursy). Opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej odbywa się w godz. 6.30 - 17.00. Dzieci mogą zjeść smaczne i zdrowe obiady w szkolnej stołówce, w której uwzględnia się również ich indywidualne potrzeby żywieniowe. Od klasy pierwszej realizujemy również programy: Cała Polska czyta dzieciom, Szklanka mleka, Owoce i warzywa w szkole.
Zajęcia pozalekcyjne

·        Uczestniczymy w ogólnopolskim programie "Mistrzowie Kodowania" od jego pierwszej edycji

·        Prowadzimy innowacyjne zajęcia z konstruowania i programowania robotów

·        Uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy oraz zajęciach prowadzonych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza - Kolorowy Uniwersytet

·        Zajęcia sportowe z piłki siatkowej, ręcznej, nożnej, tenisa stołowego i fitneesu

·        Zajęcia teatralne w języku angielskim

·        Zajęcia przedmiotowe – matematyczne, językowe, przyrodnicze, literackie, informatyczne

·        Zajęcia artystyczne – plastyczne, techniczne, muzyczne – chór szkolny, nauka gry na gitarze i flażoletach

·        Zajęcia z ratownictwa medycznego i dogoterapii

·        Akademia Przyszłości - innowacyjny program edukacyjno-wychowawczy

·        Prowadzimy zajęcia w Świetlicy Profilaktycznej – wspomaganie dziecka w trudnych sytuacjach

·        Laboratorium chemiczne

·        Edukacyjne zajęcia na bazie gier planszowych

·        Zajęcia płatne – nauka pływania, szkoły tańca, Aikido, języki obce, gry planszowe Cube, konstrukcje Lego

 


Kontakty zagraniczne
Realizujemy projekt "STEM dla każdego" w ramach programu Erasmus+, którego celem jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych
praktyk oraz wymiana uczniów z partnerską szkołą w Portugalii. Od 2010 roku szkoła uczestniczyła w 15 projektach edukacyjnych w ramach programu eTwinning, współpracując z większością państw Unii Europejskiej.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe