Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkoposkich
Adres
Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań
Telefon
(061) 852-86-12
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkoposkich
  • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkoposkich
  • Spotkanie z Mikołajem
  • Wspólne zabawy
  • Spektakl teatralny
Opis
Uczniowie klas I-III uczą się w oddzielnym budynku dostosowanym do potrzeb najmłodszych dzieci. Kameralny budynek daje poczucie bezpieczeństwa, zainteresowania każdym dzieckiem oraz umożliwia wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów. Uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego korzystają z placu zabaw przeznaczonego wyłącznie dla nich. Sale wyposażone w pomoce dydaktyczne w tym specjalistyczne pozyskane dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna umożliwiają stosowanie nowoczesnych metod nastawionych na kształcenie umiejętności dziecka. W naszej ofercie znajdują się klasy o profilu artystyczno – teatralnym, w których to klasach uczniowie rozwijają swoje pasje i talenty artystyczne na dodatkowych zajęciach tanecznych i teatralnych. Od 1 września 1998 roku w naszej szkole funkcjonują klasy integracyjne, w których uczą się dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Liczebność tych oddziałów wynosi od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. Szkoła zapewnia specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w osobach: oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, rehabilitanta, pedagoga specjalnego, logopedy, pedagoga szkolnego. Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego o następujących niepełnosprawnościach: - słabowidzący - słabosłyszący - z upośledzeniem w stopniu lekkim - autyzmem - z niepełnosprawnością sprzężoną - z niepełnosprawnością ruchową Poprzez tworzenie oddziałów integracyjnych umożliwiamy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych rozwój społeczny oraz zdobycie wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami. Dzieci niepełnosprawne mają prawo do realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w otwartym systemie edukacyjnym. Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych to naturalny sposób kreowania postaw tolerancji. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30.00-17.00. Zajęcia świetlicowe umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Opieka, wychowanie oraz wspomaganie procesu edukacyjnego polegają na organizacji działalności kreatywnej oraz rekreacyjnej prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę. W szkole można wykupić śniadania oraz obiady. Najmłodsi uczniowie śniadania jedzą wspólnie z wychowawcą, a obiady spożywają pod opieką nauczyciela dyżurującego w stołówce, podczas przerwy przeznaczonej wyłącznie dla nich. Opieka medyczna zapewniona jest we wszystkie tygodnia z wyjątkiem środy. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów i rodziców prowadzoną przez pedagoga, nauczycieli specjalistów i w ramach grup wsparcia. Pomoc w relacjach z przedstawicielami instytucji współdecydujących o procesach edukacyjnych. W okresie ferii zimowych organizujemy dla najmłodszych uczniów półkolonie, starając się pozyskiwać dodatkowe fundusze dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach życiowych. Szkoła stwarza warunki do wspomaga aktywnego włączania się rodziców w tworzenie spójnego dla wszystkich programu wychowawczego i profilaktycznego. Efektywna współpraca nauczycieli z rodzicami sprzyja atmosferze zaufania, życzliwości i wzajemnego szacunku w realizowaniu najważniejszego celu, jakim jest wychowanie oraz kształcenie dzieci.
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
Osiągnięcia
- I miejsce w Konkursie Teatralnym "Kultura w centrum miasta" - Prezentacja osiągnięć artystycznych na Olimpiadzie Pierwszoklasistów - Przedstawienie dorobku teatralnego podczas obchodów Imienin ulicy Święty Marcin - Występ przed korpusem dyplomatycznym w ramach podsumowania projektu "Nasza szkoła bliżej świata, świat bliżej nas" - Udział w Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan - Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego - Odznaka Honorowa „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim
Dojazd
Autobus 71 przystanek przy al. Niepodległości (ZDOKP). Tramwaj 3, 6, 10, 12, 18 przystanek Wierzbięcice lub Matyi.
Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie od klasy drugiej uczestniczą w nauce pływania. Najmłodszym uczniom proponujemy liczne koła zainteresowań. W ramach doskonalenia umiejętności edukacyjnych i społecznych organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z uczniem zdolnym. Aktywnie uczestniczymy w różnych akcjach, projektach i programach: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, "Kolorowy Świat" , „Moje dziecko idzie do szkoły”, "Wiem co jem". Realizujemy liczne wewnętrzne projekty edukacyjne oraz organizujemy imprezy i konkursy dla najmłodszych dzieci.
Drzwi otwarte
23.03.2022 r. godz 17.00-19.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
45
Pliki do pobrania
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH