Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Adres
Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
Telefon
61 870-93-50
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Tadeusz Badowski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Opis

Obecnie szkoła ma już ponad 85 lat, jednak jej wygląd zdaje się temu zaprzeczać. W ostatnich latach wykonano szereg prac modernizacyjnych, które bardzo podniosły standard placówki, poprawiły jej wygląd estetyczny i co najważniejsze,  znacznie polepszyły warunki pracy uczniów.

 W lutym 2019 r. do użytku oddano nowe skrzydło szkoły.

Posiadamy profesjonalnie wyposażone sale:

- audiowizualną,

- językową z tablicą interaktywną,

-dużą i małą salę gimnastyczną,

- dwie sale komputerowe, w tym jedna wyposażona w tablicę interaktywną,

- wszystkie sale w nowym skrzydle szkoły są wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne.

W klasach starszych utworzono klasy sportowe o profilu piłka ręczna. Szkoła może poszczycić się sukcesami  młodych szachistów.


W placówce  funkcjonuje świetlica, do której uczęszczają uczniowie klas 1-3 czynna w godz. 6:30 - 17:00.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: spnr46@sp46.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19,  61-044 Poznań

 

2.   Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod5_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

·         Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);

·         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

·         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

·         Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.

 

·         Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

·          dostępu do treści swoich danych osobowych;

·          żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

·          żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·           żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Języki
angielski
Osiągnięcia

W porównaniu do innych, jesteśmy kameralną szkołą (liczba uczniów nie przekracza 458 – w tym 25 uczniów przedszkola). Wszyscy nauczyciele i uczniowie znają się, co sprzyja przyjaznej atmosferze i indywidualnemu podejściu do każdego ucznia. Świadczyć o tym może znaczna liczba laureatów w różnego rodzaju konkursach, również na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym. Nasi uczniowie osiągają wysoką średnią ocen.

Uczniom naszej szkoły oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

- muzycznych (chór, nauka gry na instrumentach, rytmika),

- informatycznych (robotyka, podstawy programowania),

- plastyczno-technicznych,

- językowych,

- tanecznych (Szkoła tańca „Hajdasz”),

- sportowych (SKS),

- literackich (Moliki książkowe),

- naukę pływania na Termach Maltańskich,

- półkolonie i obozy sportowe.

 

Dbamy o zdrowie dzieci wyrabiając prawidłowe nawyki żywieniowe - w szkole funkcjonuje kuchnia przygotowująca codzienne, domowe obiady dla uczniów. Bierzemy udział w akcjach promujących zdrowy styl życia: „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole.” Placówka oferuję opiekę pielęgniarki i stomatologa.

 

Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym ciekawie można spędzić czas z książką. Dokładamy wszelkich starań, aby zgłębianie podstawowej wiedzy oraz odkrywanie tajemnic otaczającego świata nie odbywało się jedynie z perspektywy ławki szkolnej. Działamy w ramach Małego Wolontariatu, biorąc udział w wielu akcjach charytatywnych oraz współpracując z licznymi fundacjami i stowarzyszeniami. Przyjaźnimy się również ze Społeczną Szkołą Polską w Baranowiczach na Białorusi. Co roku wyjeżdżamy z wizytą do naszych przyjaciół i gościmy ich u siebie.

Nasza szkoła może się poszczycić otrzymaniem tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

W 2012 roku otrzymaliśmy Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów poprzez monitoring wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, organizujemy spotkania z pracownikami Straży Miejskiej i Policji.

Nasi uczniowie mogą zapisać się do 46 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „Koło Dziejów” oraz 4 Nowomiejskiej Gromady Zuchowej „Rozbrykane Koziołki.”

Staramy się integrować lokalną społeczność poprzez organizację imprez,  festynów rodzinnych, koncertów, przedstawień i  imprez kulturalnych.

Dojazd
Z Ronda Śródka w kierunku Miłostowa tramwaj linii nr 6 i 8. Z kierunku Swarzędza autobus podmiejski w kierunku Ronda Śródka. W obu przypadkach przystanek na osiedlu Warszawskim, ul. Łomżyńska, przy tunelu.
Zajęcia pozalekcyjne

Uczniom naszej szkoły oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

- muzycznych (chór, nauka gry na instrumentach, rytmika),

- informatycznych (robotyka, podstawy programowania),

- plastyczno-technicznych,

- językowych,

- sportowych (SKS),

- literackie (Moliki książkowe),

- naukę pływania na Termach Maltańskich,

- półkolonie i obozy sportowe.

Drzwi otwarte