Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 77 Koraliki
Adres
Marka Hłaski 16, 60-461 Poznań
Telefon
510-213-344
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Przybylak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 77 Koraliki
 • Przedszkole nr 77 Koraliki
 • Przedszkole nr 77 Koraliki
 • Przedszkole nr 77 Koraliki
Opis
Nasze przedszkole mieści się w nowo wybudowanym, parterowym budynku oddanym do użytku 1 września 2017 r. W bardzo dużym ogrodzie przedszkolnym znajdują się urządzenia zabawowe dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych małego dziecka. W profesjonalnie wyposażonej kuchni, wykwalifikowany personel przygotowuje dla dzieci 3 posiłki każdego dnia, biorąc pod uwagę zalecenia żywieniowe Ministra Zdrowia i Sanepid-u. Każda z kolorowo i nowocześnie urządzonych 10 sal dydaktycznych posiada własną łazienkę i szatnię. Zabawki, gry i pomoce dydaktyczne pozwalają zarówno na prowadzenie ciekawych zajęć jak i zachęcają do wspaniałej zabawy. W dodatkowej sali ruchowej wyłożonej specjalną podłogą prowadzone są wszelkiego rodzaju zajęcia rozwijające zdolności psychomotoryczne dzieci. W specjalistycznie urządzonym gabinecie dzieci mogą znaleźć pomoc logopedy i psychologa. Oferujemy również gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Przedszkole nr 77 „Koraliki” w Poznaniu, ul. Marka Hłaski 16

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: p77.koraliki@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 77 „Koraliki” w Poznaniu

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod3_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

·         Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);

·         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

·         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

·         Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.

 

·         Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

·          dostępu do treści swoich danych osobowych;

·          żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

·          żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·           żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Osiągnięcia

Zainicjowaliśmy organizację I Koralikowego Festiwalu Piosenki Zimowej i Kolęd w Języku Angielskim dla jeżyckich przedszkoli.

Zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny połączony z otwarciem nowego placu zabaw.

Dzieci brały udział w wielu projektach, m.in. Liść, Dni dyni, W małym ciele zdrowy duch – przedszkolaku ćwicz za dwóch, Dzień Pluszowego Misia czy Góra Grosza. Wspieramy akcję Jeże oraz Schronisko dla zwierząt Azorek.

Przystąpiliśmy do projektu prewencyjnego Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka oraz do projektu „Mamo, tato, wolę wodę”. Bierzemy udział w programie „Moje dziecko idzie do szkoły”.

Nawiązaliśmy współpracę z Organizacją Młodzieżową AIESEC, dzięki czemu nasze przedszkole będą odwiedzali studenci-wolontariusze z całego świata. Głównym celem tej współpracy jest poznanie przez dzieci innych kultur oraz nabywanie pierwszych kompetencji z języka angielskiego.

Dodatkowe zajęcia

Dla dzieci prowadzone są zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna, dzieci objęte są również opieką psychologa.

Oferujemy szeroki zakres bezpłatnych zajęć dodatkowych: koszykówkę, szachy, rytmikę.

W przedszkolu odbywają się również płatne zajęcia dodatkowe, które zostały uruchomione na życzenie rodziców min. taniec narodowy, balet, taniec nowoczesny, karate, piłka nożna i judo.

Dzieci biorą udział w cyklicznych koncertach muzycznych i spektaklach teatralnych.

Godziny otwarcia uwagi

Ze względu na prowadzenie zajęć oraz czas podawania posiłków prosimy o:

·         przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00,

·         odbieranie dzieci od godz. 14.30.

W indywidualnych przypadkach godziny mogą być dostosowane do uzasadnionych potrzeb rodziców, jednak w zakresie, który nie będzie zakłócać ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

Godziny otwarcia od
Przedszkole czynne od godz. 6.00 do 17.30.
Personel

Nauczycielki prowadzące grupy przedszkolne dbają o prawidłowy, wielostronny rozwój powierzonych im dzieci, stosując aktywne metody pracy i wykazując się dużą kreatywnością a także umiejętnością dostosowania podejmowanych działań do możliwości oraz oczekiwań dzieci i rodziców. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu kadry pedagogicznej, dzieci codziennie uczą się języka angielskiego w sposób naturalny podczas zabaw, zajęć i wykonywania czynności samoobsługowych

Wszyscy pracownicy przedszkola dokładają wszelkich starań, by czas spędzony w przedszkolu był dla dzieci czasem radosnej, twórczej oraz bezpiecznej nauki i zabawy.

Organ prowadzący
Miasto Poznań
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna