Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 71 Pod Topolą
Adres
Galla Anonima 13, 60-547 Poznań
Telefon
618472469
Fax
618472469
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marzenna Bolińska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 71 Pod Topolą
 • Przedszkole nr 71 Pod Topolą
 • Przedszkole nr 71 Pod Topolą
 • Przedszkole nr 71 Pod Topolą
Opis

Przedszkole nr 71 "Pod Topolą" znajduje się w centrum Jeżyc, w wolnostojącym budynku z dużym własnym ogrodem przedszkolnym. Budynek przedszkola położony jest w cieniu szlachetnych topoli, jest zielonym domkiem przypominającym pałacyk z baśniowych opowiadań, stąd popularnie rozpoznawany jest jako Przedszkole "Pod Topolą". Przedszkole nr 71 jest przedszkolem samorządowym. Mamy utworzonych 5 grup dla dzieci od 3 do 6 lat (razem 120 dzieci ). Sprzyjającą okolicznością jest połączenie sal na parterze rozsuwanymi drzwiami. Zintegrowane pomieszczenia tworzą doskonałą aulę na imprezy i uroczystości, które często odbywają się w naszym przedszkolu. Sale są dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki rozwijające naszych wychowanków w wielu dziedzinach. Dzieci, codziennie mogą przebywać pod opieką wychowawców od godz. od 6.00 - 17.00.Przedszkole posiada własną kuchnię. W czasie całodniowego pobytu dzieci otrzymują trzy wysokokaloryczne posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) oraz lekkie przekąski. Personel kuchenny realizuje indywidualne potrzeby dzieci cierpiących na uczulenia pokarmowe. Posiadamy pięć oddziałów. Cztery oddziały mieszczą się na parterze, jeden oddział mieści się na piętrze. Każda sala jest specyficznie urządzona. Znajdują się w nich różnorodne kąciki zainteresowań, (np. stałe kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy; jako czasowe pojawiają się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola), które zaspakajają różnorodne potrzeby dzieci: potrzebę bezpieczeństwa (dziecko łatwo odnajduje punkty orientacyjne w małej przestrzeni kącika);potrzebę samotności (w kąciku dziecko samo może bawić się lalkami, odpoczywać, marzyć);potrzebę działania (dziecko samo wymyśla swoje zabawy i podejmuje własne decyzje);potrzebę naśladowania (zabawki zgromadzone w kąciku pozwalają odtwarzać przeżyte lub ujrzane zdarzenia);potrzebę fantazjowania (dziecko tworzy, w sposób werbalny lub niewerbalny, ciąg dalszy wymyślonych przez siebie sytuacji); potrzebę samodzielności (w kąciku dziecko działa samodzielnie i samo stara się rozwiązywać problemy). Kąciki w sali zawsze organizowane są one przy współudziale dzieci, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Kąciki zainteresowań ułatwiają także socjalizację i kontakty między dziećmi oraz między dziećmi a dorosłymi, rozwijają zdolności manualne i sprawność fizyczną, budują zmysł estetyczny, rozwijają umiejętności językowe. Nasi wychowankowie bawią się i poznają świat w funkcjonalnie i estetycznie wyposażonych salach. Przedszkole posiada nowo wyremontowaną i nowoczesną łazienkę oraz toalety dla chłopców i dziewczynek. Sale są jasne, przestrzenne, pełne zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażone w sprzęt stereofoniczny. Trzy sale posiadają tablice interaktywne wraz z laptopami a w jednej sali jest ekran wraz z projektorem. Szatnia na parterze jest wspólna dla czterech oddziałów, a oddział na piętrze ma swoją szatnię, i łazienkę. Na parterze dwie sale oddzielone są drzwiami harmonijkowymi, na których odbywają się różnorakie imprezy. Przedszkole posiada profesjonalny sprzęt audio- kolumny, wzmacniacz, mikrofony oraz przenośne organy.Dzieci wraz z rodzicami codziennie żegnają i witają się przy drzwiach swojej sali oraz mają możliwość „pokiwania” dzieciom na tarasie przedszkolnym przy oknach lub dzieciom „na piętrze” przy wyjściu z przedszkola.W szatni znajdują się gazetki i kąciki dla rodziców, gdzie można poczytać o ciekawostkach z życia przedszkola, obejrzeć prace dzieci, przeczytać komunikaty dyrektora, rady rodziców i zapoznać się z „Prawami dziecka” i aktualnościami, wycieczkami, imprezami.Powierzonymi naszej opiece dziećmi zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dyrektorem przedszkola jest mgr Marzenna Bolińska – nauczyciel dyplomowany. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli – wychowawców, nauczyciel katecheta i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia logopedyczne i językowe prowadzą nauczyciele specjaliści. Jesteśmy dobrze przygotowane do pracy z przedszkolakami: 8 nauczycielek oraz Dyrektor posiadają tytuł magistra pedagogiki, 1 nauczycielka tytuł licencjata pedagogiki. Ukończyłyśmy wiele kursów, między innymi w zakresie: pedagogiki zabawy, nowoczesnych metod nauki czytania, ekologii, teatru, muzykoterapii, wprowadzania dzieci w świat pojęć matematycznych, cała kadra uczestniczyła w warsztatach umiejętności wychowawczych „spójrz inaczej” oraz „integracji sensorycznej” Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu dbają o systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji. W swojej pracy kładziemy nacisk na akceptację dziecka takim, jakim ono jest, dobre, bezstresowe przygotowanie dziecka do szkoły już od najmłodszej grupy. Wykorzystujemy elementy metody I. Majchrzak, elementy „Słonecznej biblioteki”, elementy metody dobrego startu – Bon Depart oraz Z. Bogdanowicz przygotowujących do nauki czytania i pisania. Pracujemy z „Dziecięcą matematyką” ; E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Wykorzystujemy również elementy zabaw rytmicznych C. Orffa, elementy gimnastyki twórczej wg Kniessów i R. Labana, elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz elementy dramy i Pedagogiki zabawy, aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss. W naszym przedszkolu dzieci mają zapewnioną troskliwą opiekę i bezpieczeństwo. Dbamy o wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności, o rozwój psychiczny i fizyczny naszych dzieci. Wyzwalamy w naszych dzieciach spontaniczność i otwartość na drugiego człowieka. Nie lubimy stereotypów. Dążymy do ciągłych zmian na lepsze, ustawicznie doskonalimy swoją pracę, aby podnosić, jakość życia naszych podopiecznych. Wykwalifikowana kadra poszukuje nowych rozwiązań, zmienia oblicze przedszkola. Za główny cel postawiłyśmy sobie –pielęgnowanie tradycji, przygotowanie do przyszłości i modelowania dziecka na wzór i podobieństwo dorosłych. Przedszkole może poszczycić się certyfikatami: „Przyjazne przedszkole”, „Placówka z Klimatem”, „Aktywni w środowisku”. Przedszkole w roku 2018 zostało wyróżnione przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego odznaką: "Za zasługi dla Wielkopolski".

Nasze motto: Przedszkole „Pod Topolą” nowoczesne tradycją.


Osiągnięcia

 • WIZJA PRZEDSZKOLA


  W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

   

  NASZA WIZJA

   

  „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się  w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczyłem, że trzeba: ·dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, ·odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, ·nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę, jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem, ·prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować….”  Robert Fulghum

   

  Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.

  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

  Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny.

  Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.

  Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

  Rodzice są współautorami życia przedszkola.

     MISJA PRZEDSZKOLA


  Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.


  Przedszkole tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.

  Przedszkole organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką.

  Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

  Przedszkole wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

   Dodatkowe zajęcia


 

Język angielski realizowany jest we wszystkich grupach w ramach podstawy programowej metodą immersji językowej 2 x w tygodniu po 30 minut. 

Informacja o nauczaniu języka niemieckiego w roku szkolnym 2022/2023 będzie przekazana na początku września 2022.

Zajęcia z logopedii odbywają się w grupach dzieci 5,6- letnich. . Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się w grupach dzieci 5,6 letnich.

Religia realizowana jest na życzenie rodziców. Rytmika 1 x w tygodniu w każdej grupie.

 

 


Godziny otwarcia uwagi


Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola zawarte są w Statucie Przedszkola.

HistoriaPrzedszkole nr 71 „Pod Topolą” powstało w 1951 roku, jako placówka zakładowa PKP. Od 1992 roku właścicielem przedszkola jest Miasto Poznań. Znajduje się w centrum Jeżyc, w wolnostojącym budynku z dużym zielonym ogrodem. Budynek położony jest w cieniu szlachetnych topoli ( stąd w 2001 roku otrzymaliśmy nazwę Przedszkole „Pod Topolą”). Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują nie tylko okolice, ale dojeżdżają z różnych zakątków Poznania. Obecnie w przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów dziecięcych, jednorodnych wiekowo lub różnorodnych wiekowo, liczba dzieci uczęszczających jest stała - 120.  Grupa dzieci nie jest jednolita. Wychowankowie pochodzą z rodzin
o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadają różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Przedszkole pełni w lokalnym środowisku znaczącą rolę. Jest nie tylko miejscem zabawy i nauki dzieci, ale jest również organizatorem lub współorganizatorem licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym. Można wręcz powiedzieć, że współtworzy kulturalną panoramę miasta. 

Placówka cieszy się dobrą opinią wśród rodziców. Jej atuty to: lokalizacja, przyjazny dziecku rozkład budynku - przestrzenne sale zabaw, duży i zielony ogród wyposażony w sprzęt do zabaw dla dzieci (ogród jest na bieżąco modernizowany do wymogów i zainteresowań dzieci; cały plac otoczony jest metalowym parkanem, drzewami i krzewami; zieleń jest na bieżąco pielęgnowana), życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole i to, co się w nim dzieje, dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, dobra kuchnia, atrakcyjne zajęcia, uroczystości na wysokim poziomie artystycznym oraz dyrektor sprawnie zarządzający i bardzo zaangażowany w życie przedszkola.  Przedszkole jest miejscem przyjaznym dzieciom i rodzicom.


Godziny otwarcia od
6.00 -17.00
Kontakty zagraniczne
W latach 2012 -2014 przedszkole brało udział w programie Comenius z partnerami z Turcji i Finlandii, w projekcie; "Nasza mała, wielka ojczyzna".
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Drzwi otwarte

 


Informacje o rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 będą na bieżąco wprowadzane na stronie internetowej przedszkola:      www.podtopola.pl w zakładce REKRUTACJA 2022!

W okresie pandemii nie przewiduje się organizacji spotkań na terenie przedszkola w ramach tzw. "drzwi otwartych".

Proszę śledzić informacje na naszej stronie internetowej: www.podtopola.pl
PersonelW przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli z kwalifikacjami do pracy z dzieckiem przedszkolnym.

Dodatkowo zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej realizują nauczyciele specjaliści z odpowiednimi kwalifikacji do prowadzenia w/w zajęć.Koła zainteresowań


Zainteresowania dzieci w ramach preorientacji zawodowej rozwijane są w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu, poprzez realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
konta bankowe indywidualne dla rodziców podane w systemie iPrzedszkole.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
120
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna - rekrutacja