Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 58
Adres
Wolsztyńska 15, 60-361 Poznań
Telefon
618675327
Fax
618675327
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Agnieszka Pawlus
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 58
Opis

Przedszkole mieści się w dzielnicy willowej z dużą ilością zieleni, w budynku wolno stojącym. W przedszkolu działają 4 oddziały - Urwisy, Smyki , Cudaczki oraz Figielki. W ciągu dnia oferujemy 3 posiłki. W naszym przedszkolu dzieci nie leżakują, stosujemy jednak różne inne formy relaksu. Przedszkole posiada duży, wyposażony w nowe sprzęty ogród. Gwarantujemy niepowtarzalny, rodzinny klimat małego przedszkola oraz rzetelną opiekę i pracę z dzieckiem zgodną z koncepcją pedagogiczną F. Froebla.


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: p58@op.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 58 w Poznaniu, ul. Wolsztyńska 15, 60- 361 Poznań

2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem: pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

·       Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);

·       Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

·       Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 

 

 

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

·       Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.

 

·       Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

6.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

·        dostępu do treści swoich danych osobowych;

·        żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

·        żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·        żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

  1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Osiągnięcia
Naszym motto przewodnim są słowa J. H Pestalozziego- Wychowanie i nauczanie dzieci powinno integrować elementarne siły- głowy, rąk i serca. Realizujemy program adaptacyjny Wychowanie to rozwijanie, dzięki któremu dzieciom łatwiej jest się odnaleźć w rzeczywistości przedszkolnej. Wypracowaliśmy własną koncepcję pedagogiczną, która określa organizację pracy placówki i cele dydaktyczne pracy z dzieckiem w duchu pedagogiki froeblowskiej. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz opracowane przez nauczycieli innowacje i programy pedagogiczne. W codziennej pracy tak dobieramy metody, aby maksymalnie wykorzystywać potencjał każdego dziecka i wspierać Jego zainteresowania. Wypracowaliśmy tradycje przedszkolne takie jak wiosenne festyny rodzinne, ogniska integracyjne , wspólne Wigilie i Śniadania Wielkanocne, Jasełka. Uważamy, że przedszkole a potem szkoła może być miejscem sukcesu młodego człowieka.
Dodatkowe zajęcia
język angielski , rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna
Godziny otwarcia od
06.30
Personel
kadra z odpowiednimi kwalifikacjami z przygotowaniem pedagogicznym
Koła zainteresowań
W naszym Przedszkolu prowadzimy plastyczne kółko zainteresowań, koło języka niemieckiego, waldorfskie spotkania z teatrem a także prowadzimy zajęcia w laboratorium pod okiem mgr inż. chemii.
Drzwi otwarte
Zapraszamy do obejrzenia filmiku na stronie Przedszkola w zakładce Aktualności
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna