Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk
Adres
Michała Sobeskiego 1, 60-566 Poznań
Telefon
618472920
Fax
618472920
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Grażyna Erenz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk
 • Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk
 • 1.09.2016r.- jubileusz 55-lecia przedszkola
 • 55-lecie i otwarcie ogrodu po przebudowie
 • Ogród po przebudowie
 • Ogród
 • Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk
Opis

Przedszkole nr 30 "Mały Olimpijczyk" mieści się w budynku wolnostojącym, z dużym zadrzewionym ogrodem w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz pętli Ogrody. Plac zabaw dla dzieci, po gruntownej przebudowie w 2016 roku, posiada boisko ze sztucznej trawki, bieżnię z nawierzchni bezpiecznej, piaskownice oraz liczne urządzenia do zabaw. 

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów. Placówka dysponuje salą gimnastyczną , w której odbywają się zabawy i zajęcia ruchowe oraz przedszkolne uroczystości. Dzieci mogą przebywać pod opieką nauczycieli w godzinach od 6:00 do 17:00, otrzymują trzy posiłki oraz na życzenie napoje. Stawka żywieniowa 7,50 zł dziennie. Placówka realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego , której celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Przedszkole „Mały Olimpijczyk” , zgodnie ze swoją nazwą, promuje wśród dzieci i rodziców zdrowy styl życia.  

Priorytet naszych działań to także zajęcia i zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki i spacery, zajęcia dodatkowe rozwijające ciało i umysł.

Widząc ogromne potrzeby dzieci w zakresie wsparcia emocjonalnego opracowaliśmy i we wszystkich grupach wiekowych wdrażamy systematycznie innowację pedagogiczną pod nazwą "Pozytywnie nastrojone smyki, czyli jak oswoić dobre humorki i złe humory". Głównym założeniem innowacji jest poszerzenie podstawy programowej w zakresie rozwijania u dzieci umiejętności  rozpoznawania i właściwego nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi. U jej podstaw leży przekonanie, że zdolności emocjonalne i społeczne mogą być rozwijane u dzieci w podobny sposób jak zdolności poznawcze. Podjęcie szeroko zakrojonych  oddziaływań w celu stymulowania rozwoju społeczno-emocjonalnego u dzieci, przyczynia się do zwiększania ich kompetencji w sferze radzenia sobie z emocjami, a także wpływa na pozytywne funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi.

Dzieci najstarsze realizują założenia innowacji "Zaradny przedszkolak, czyli świat ekonomii dla najmłodszych". Innowacja powstała z potrzeby edukacji dzieci na temat podstawowej wiedzy o zjawiskach ekonomicznych i zapoznawania przedszkolaków z zasadami regulującymi funkcjonowanie w świecie konsumenckim. Działania prowadzone w ramach innowacji mają za zadanie zachęcać dzieci w wieku przedszkolnym do odkrywania podstaw ekonomii, tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania - w przyszłości - prawidłowych postaw konsumenta.

Przedszkole od kilku lat jest organizatorem konkursu dla poznańskich przedszkoli na grę. Idea konkursu oparta jest na programie "Dziecięca Matematyka" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej , który zakłada, że nauka matematyki powinna pobudzać zarówno intelekt jak i emocje, powinna być dobrą zabawą. Współpracujemy z prężnie działającą Radą Rodziców, Radą Osiedla Ogrody, Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM, Stowarzyszeniem Mały Olimpijczyk, Poznańskim Oddziałem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz z innymi placówkami oświatowymi i licznymi instytucjami i organizacjami. Wspólnie realizujemy projekty, które wzbogacają ofertę wychowawczą i edukacyjną przedszkola.

 

Osiągnięcia
Przedszkole szczyci się osiągnięciami swoich wychowanków i uzyskanymi certyfikatami: PRZEDSZKOLE W RUCHU, PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, ZDROWO JEMY , ZDROWO ROŚNIEMY, Szczegółowe informacje o osiągnięciach : http://olimpijczyk.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=18
Dodatkowe zajęcia

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 2017 r., poz. 356

Zadania przedszkola:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b ezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.


Nauczycielki we wszystkich grupach codziennie prowadzą zajęcia wspierające:

 • fizyczny obszar rozwoju dziecka
 • emocjonalny rozwój dziecka
 • rozwój społeczny
 • poznawczy obszar rozwoju dziecka                      
 • Język obcy nowożytny w ramach podstawy programowej - język angielski


Zajęcia dodatkowe, opłacane przez Miasto Poznań:
 1. rytmika 3-6 latki
 2. religia dla dzieci 6-letnich (na wniosek rodziców)
 3. logopedia dla dzieci 4- 5- i 6-cio letnich,
 4. gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku 4-5-6 lat;
Godziny otwarcia uwagi
Przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30
Kontakty zagraniczne

Godziny otwarcia od
6.00.
Personel
Dyrektor Przedszkola „Mały Olimpijczyk’”- mgr Grażyna Erenz - ze względu na COVID zaprasza interesantów do kontaktu mailowego lub telefonicznego, lub w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim umówieniu się. Kadra pedagogiczna, pracująca w „Małym Olimpijczyku” posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, o wymaganej specjalności. Nauczycielki często i chętnie biorą udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, podnosząc permanentnie swoje umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki wychowania przedszkolnego. Poprzez stosowanie różnorodnych form i metod w trakcie prowadzenia zabaw i zajęć nauczycielki stymulują i ukierunkowują rozwój dzieci. Personel administracyjno-obsługowy z oddaniem wywiązuje się ze swoich obowiązków i chętnie współpracuje z kadrą pedagogiczną. Wszystkie panie cechuje życzliwy i ciepły stosunek do dzieci.
Historia
Przedszkole nr 30 w Poznaniu rozpoczęło swoją działalność 1 września 1961r. W roku 1978 naszemu przedszkolu nadano nazwę „Mały Olimpijczyk”, która do tej pory doskonale oddaje ducha naszych wychowanków, bo jak mówi nasz hymn : „Mały Olimpijczyk to sportowy zuch…”. Od zarania naszej działalności, przedszkole ściśle współpracowało z dr Janiną Pełkowską Turatti – pracownikiem naukowym, badającym poziom sprawności ruchowej dzieci i sposoby jej podnoszenia, poprzez poszerzone, nowoczesne metody prowadzenia zajęć gimnastycznych i organizowanie olimpiad sportowych. Od początku nasza placówka była przedszkolem ćwiczeń dla studentów I Studium Nauczycielskiego o kierunku Wychowanie Przedszkolne, mieszczącego się w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego. Po jego likwidacji i zajęciu budynku przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, placówka nasza współpracuje z Wydziałem Studiów Edukacyjnych, nie zamykając swych podwoi przed innymi chętnymi do współpracy uczelniami. W 2016 roku, ze środków przyznanych w ramach grantów Prezydenta Miasta Poznania, gruntownie przebudowano ogród przedszkolny dostosowując go do nowoczesnych standardów.
Organ prowadzący
Miasto Poznań - Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
Drzwi otwarte


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe