Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 182 Król Elfów
Adres
os. Jana III Sobieskiego 106, 60-688 Poznań
Telefon
618234808
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Wolsztyniak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 182 Król Elfów
  •      innowacje pedagogiczne - praca metodą projektów
  • odkrywcza i badawcza nauka wszystkimi zmysłami w ogrodzie przedszkolnym
  • pokazywanie nowych dróg samodzielnego działania
  • dzieci samodzielnie działają
  • poszerzanie swoich umiejętności poprzez udział w projekcie
  • ścieżki sensoryczne w ogrodzie przedszkolnym - wspieranie kompetencji dzieci
Opis
Przedszkole funkcjonuje od 1985 r w budynku wolno stojącym.W 6 oddziałach oferujemy 150 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, tworzy warunki do rozwijania talentów oraz budowania postaw twórczych odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanka. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej . Szczególne znaczenie w rozwoju dziecka ma prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów zmysłów, które ułatwiają mu poznawanie świata wokół siebie. Dlatego w codziennych zabawach stosujemy zasadę polisensorycznego poznawania otoczenia. Wdrażany system "edukacji przez ruch" pomaga nam w usprawnianiu wszystkich funkcji rozwijającego się organizmu. Zabawy, zajęcia, warsztaty są na tyle różnorodne, aby właściwie stymulować wzrok, słuch i kinestetykę dzieci. Stosujemy aktywizujące metody poznawania rzeczywistości, którą dzieci badają w sposób bezpośredni za pomocą obserwacji, doświadczenia i eksperymentu. "Metoda projektów" stanowi nowoczesny i całościowy sposób wspierania uczenia się małych dzieci. Większa część pracy polega na szukaniu przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy przy wsparciu nauczyciela. Poprzez wielokrotne obserwacje, badanie, eksperymentowanie, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą wzajemnie i z ekspertami, dzieci znajdują odpowiedzi, pogłębiają zrozumienie zjawisk i wydarzeń zachodzących w ich otoczeniu. Nauczyciel jest przewodnikiem, wspiera, pomaga zorganizować doświadczenia. Dzieci konstruują reprezentacje, czyli odzwierciedlają, przetwarzają zdobytą wiedzę w postaci konstrukcji, wytworów, odgrywania ról, różnego rodzaju zabaw - integrując w ten sposób zdobywaną wiedzę. Placówka organizuje ciekawe formy zabaw na terenie przedszkola np "Kolorowe dni w przedszkolu", "Dni zdrowego stylu życia" , "Przeglądy tańców i przyśpiewek wielkopolskich", "Popołudnia z bajką", "Konkursy muzyczne, plastyczne", "Spotkania z Filharmonią Pomysłów" i w ogrodzie np. zawody, spartakiady, festyny, olimpiady przy współpracy Szkoły Podstawowej Nr 15 i Szkoły Podstawowej Nr 68.. Poszukujemy nowych form współpracy przedszkola z rodzicami w aspekcie działań prozdrowotnych z naciskiem na rozwój ruchowy rodziny. Udział rodziców w działalności placówki pozwala im zrozumieć zasady funkcjonowania, problemy i specyfikę przedszkola. Rodzice są traktowani jako cenni partnerzy, przez co mają przyjazny stosunek do nas i czują się współodpowiedzialni za jego funkcjonowanie i nie żałują czasu ani środków na polepszenie i uatrakcyjnianie naszej działalności.Cała kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi. Pracują zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego dziecka.Nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego i pracują na programach "Moje przedszkole" , Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska oraz Edukacja zdrowotna, Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska Dzieci 3 letnie odpoczywają w czasie od 12:00 - 13:30 w formie leżakowania, dzieci starsze w tym czasie uczestniczą w zajęciach i zabawach. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę psychologiczno - pedagogiczną poprzez zajęcia z psychologiem, terapeutami. Przedszkole posiada własny plac zabaw, wydzieloną salę do prowadzenia zajęć ruchowych i oddzielną salę do prowadzenia zajęć z logopedii i języka angielskiego, plastyki
Osiągnięcia
- uzyskanie nazwy "Król Elfów", nośniki, wizytówki, identyfikatory, własna strona internetowa i na Facebook Przedszkole sprzyja rozwojowi dzieci w różnych sferach: - intelektualnej - przygotowując dzieci bardzo dobrze do podjęcia nauki w szkole - kulturalnej - organizując różnorodne zajęcia artystyczne, stwarzając możliwość udziału w licznych imprezach, konkursach i uroczystościach - współpraca z Miasteczkiem Oświatowym, Samorządem Pomocniczym Jana III Sobieskiego i Marysieńki - otrzymany CERTYFIKAT "Aktywnej społeczności lokalnej" oraz za udział w projekcie "Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka" - organizacja Spartakiad i Olimpiad sportowych przy współpracy okolicznych Szkół: Szkoła Podstawowa 68 i 15 (zdobywanie sprawności ruchowych w miarę możliwości rozwojowych dzieci, pamiątkowych, odznaczeń, medali, pucharów, dyplomów) - uzyskanie tytułu nadanego przez MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - "PRZEDSZKOLE W RUCHU" - społecznej - ucząc współżycia w grupie, przestrzegania ustalonych praw i obowiązków, umiejętnego rozwiązywania konfliktów i sporów oraz niesienia pomocy potrzebującym - MAŁY WOLONTARIAT - "POMOCNY ELFOLUDEK" - przedszkole promuje i kształtuje zdrowy styl życia, który będzie wyznaczać konkretne zachowania, przyzwyczajenia i nawyki pozdrowotne - otrzymany CERTYFIKAT potwierdzający udział w ustanowieniu Rekordu Guinnessa w kategorii: największa liczba dzieci jednocześnie myjących zęby - kształtuje trwałą postawę dla środowiska i dba o jego ochronę - otrzymany CERTYFIKAT - "PLACÓWKA Z KLIMATEM" - stosujemy aktywizujące metody uczenia się małych dzieci poprzez prowadzenie zajęć metodą projektów - dzieci badają w sposób bezpośredni za pomocą obserwacji, doświadczania i eksperymentu, wprowadzamy aktywne uczenie się dzieci poprzez plan Daltoński - w codziennych zabawach stosujemy zasadę polisensorycznego poznawania otoczenia (kąciki sensoryczne, ścieżki sensoryczne, warsztaty polisensoryczne, zdobywanie sprawności)
Dodatkowe zajęcia
_ "Mini English dla Elfoludków" - dodatkowy, bezpłatny język angielski dla 4 i 3 - latków - "Elfoludek badaczem i odkrywcą" - nauczyciele zapewniają warunki do poznawania, doświadczania, eksperymentowania - PRACA METODA PROJEKTÓW - "Zmyślne ruchy które kształtują umysł" - warsztaty muzykoterapii z elementami kinezjologii - rytmika - logopedia - gimnastyka korekcyjna
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia i zamknięcia dostosowane są do potrzeb rodziców.- wynikające z wypełnionych kart zgłoszeń i Porozumień na dany rok szkolny
Godziny otwarcia od
6.30 - 16.30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula nformacyjna dot.rekrutacji do przedszkola