Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 142
Adres
Marcina Rożka 9, 60-465 Poznań
Telefon
618221121
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 142
Opis

Nasze przedszkole położone jest na Podolanach, w spokojnej dzielnicy domów jednorodzinnych. Wybudowane zostało w 2002 roku . Obecnie dzieci uczęszczają do 6 oddziałów 25 osobowych. Położenie oraz parterowy budynek sprzyja bezpieczeństwu i dobrym warunkom do rozwoju i zabawy dzieci. Przedszkole posiada duży, dobrze zagospodarowany plac zabaw. Dzieci często wyjeżdżąją na wycieczki w granicach Poznania i okolic, oglądają przedstawienia teatralne i słuchają koncertów muzycznych na miejscu, biorą udział w konkursach i różnych akcjach. Prowadzone są ćwiczenia z logopedą i psychologiem oraz zajęcia z religii .

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań

2.               2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

 •          Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 •    -   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 •      Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

 •      Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.
 •         Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

 •             dostępu do treści swoich danych osobowych;
 •             żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 •             żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

              - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;        

 •    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

  - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

  1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

  Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

   

   

Osiągnięcia

Dzieci każdego roku uczestniczą w koncertach Pro Symfoniki "Kolorowe Nutki" - poznają różne rodzaje muzyki i instrumentów. Z sukcesami biorą udział  w różnych konkursach: plastycznych, tanecznych, teatralnych, ekologicznych i  w festiwalach Piosenki Przedszkolaków.  Nasze  przedszkole także organizuje konkursy plastyczne. Bierze czynny udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom", realizuje edukacyjne programy zdrowotne : "Czyste powietrze wokół nas", "Mamo, tato wolę wodę", "Mamo, tato - co Wy na to? Nauczycielki pracują  z wykorzystaniem   programów własnych: wychowawczego, adaptacyjnego, teatralnego, logopedycznego. Organizowane są przedstawienia dla dzieci w wykonaniu rodziców i pracowników. Przedszkole bierze udział w różnych akcjach charytatywnych. Razem z innymi placówkami oświatowymi realizuje projekty np. ekologiczne ( "Mchem po smogu"). Uczestniczy w akcjach MEN: Razem na Święta, Szkoła Pamięta, Razem do Hymnu.

W okresie obecnej pandemii covid -19 nie wszystkie działalności mogły być realizowane.

Dodatkowe zajęcia
rytmika, język angielski, koncerty Pro Sinfoniki - Kolorowe Nutki, zajęcia ruchowo- taneczne, religia
Godziny otwarcia od
6:00
Kontakty zagraniczne

Personel
Naszą kadrę pedagogiczną tworzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz specjaliści: psycholog i  logopeda. Pozostali pracownicy: administracja, panie pracujące w kuchni oraz pomoce nauczycieli dokładają wszelkich starań, żeby dzieciom przebywającym w przedszkolu stworzyć przyjazne środowisko dla ich wszechstronnego rozwoju.
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne w godz. 6.00-17.00
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
150
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna - rekrutacja