Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego
Adres
ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
(62)736 62 91
Fax
(62)736 62 91
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr Marek Lewicki
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Najważniejszym zadaniem każdej szkoły jest przekazywanie wiedzy i umiejętności. Niemniej ważne jest kształtowanie wartości etycznych oraz estetycznych. Głównymi założeniami I Liceum Ogólnokształcącego są: integracja treści wychowawczych z zadaniami dydaktycznymi, integralne podejście do wiedzy m.in. poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania, podmiotowy stosunek do ucznia, atmosfera promująca rozwój zainteresowań oraz pasji ucznia, wspierająca funkcja oceniania, kształtowanie motywacji, kreatywności, autonomii uczenia się i samodzielności w dokonywaniu wyborów, przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Strona I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim
Oferta
Historia
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, dawne Gimnazjum Męskie, jest najstarszą szkołą średnią w mieście i trzecią w kolejności w Wielkopolsce, po Poznaniu i Trzemesznie. Powstała z inicjatywy ostrowskiego proboszcza ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego, ziemianina z Lewkowa, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców miasta i okolic. Budowę rozpoczęto w 1843 roku na ziemi kościelnej, podarowanej przez ks. Jana Kompałłę i oddano do użytku 14 kwietnia 1845 roku, nadając jej nazwę "Królewskie Katolickie Gimnazjum". W 1847 roku wybudowano salę gimnastyczną, spaloną w 1945 roku. Gimnazjum było ważnym ośrodkiem kultury, kształcenia i centrum polskości w czasach zaborów. Od 1891 roku działa w nim Towarzystwo Przyjaciół Tomasza Zana, początkowo tajne, wychowujące młodzież w duchu patriotycznym poprzez naukę polskiej historii, literatury i sztuki. Zadania te podjął również zorganizowany w 1908 roku Szkolny Sportowy Klub "Venetia", rozwijając oprócz tego wśród polskiej młodzieży tężyznę fizyczną. Od 1918 roku działają w szkole drużyny harcerskie H. Dąbrowskiego i T. Zana, będące kuźnią kadr dla ostrowskiego Hufca ZHP. Z inicjatywy przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego - wychowanka szkoły, Stefana Rowińskiego, powiększono w latach 1925-27 szkołę o II piętro i zmodernizowano jej wnętrze, zaś w auli wykonano polichromię według projektu nauczyciela szkoły A. Serbeńskiego, który też wraz z dr S. Szmajem wykonał medaliony wielkich Polaków. Dziś odtworzono zamalowaną w latach 60-tych polichromię. W szkole, wpisanej do rejestru zabytków, znajdują się cenne witraże z 1870 roku, zegar na frontonie budynku i dzwonek szkolny z 1845 roku. Wychowankami szkoły jest wielu wybitnych Polaków. Powołane w 1994 roku Stowarzyszenie Wychowanków "Alma Mater Ostroviensis" ma za zadanie utrzymywać kontakty z wychowankami szkoły i upowszechniać jej osiągnięcia.
Koła zainteresowań
Koło artystyczne - Format Sztuki, chór „Chanson, dziennikarskie, literackie, recytatorskie, turystyczne, Szkolny Klub Filmowy; koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, historyczne, informatyczne; językowe: język rosyjski, język angielski, język niemiecki; matematyczne, polonistyczne (szczegóły na stronie szkoły). Organizowane są również zajęcia SKS: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy, szachy, lekkoatletyka (szczegóły na http://www.liceum-sport.pl).
Kontakty zagraniczne
I Liceum Ogólnokształcące bierze udział w projekcie eTwinning – Europejska Współpraca Szkół. Tytuł projektu brzmi: „Crossing Borders” Przekraczając granice). Koordynatorami projektu ze strony liceum są: nauczyciele języków obcych, którzy ukończyli w Warszawie szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning – Desktop i Twinspace. Projekt jest realizowany we współpracy z 2 szkołami partnerskimi, we Francji (Zespół szkół Cité scolaire Giraut de Borneil w miejscowości Excideuil) oraz na Węgrzech (Liceum im. Świętego Józefa (St Joseph High School) w miejscowości studenckiej Debrecen).
Osiągnięcia
W naszej szkole wspieramy uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań. Zakładamy, że każdy uczeń I LO posiada uzdolnienia wystarczające do osiągnięcia sukcesu olimpijskiego, w wybranej przez siebie dziedzinie i że podjęcie przez niego dodatkowego intelektualnego wysiłku wynika z rozbudzenia się w nim naukowej pasji, która rozwijana jest przy wsparciu i pomocy nauczycieli uczących w naszej szkole. Uczniowie biorą udział w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągając znaczące sukcesy, które trudno byłoby tu wymienić. To najlepszy sposób odkrywania i rozwijania przez uczniów zainteresowań i uzdolnień. Warto wspomnieć o dużych osiągnięciach sportowych uczniów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, w wielu dyscyplinach. W uznaniu wysokich wyników maturalnych oraz osiągnięć uczniów w olimpiadach przedmiotowych szkoła nasza zajmuje najwyższe miejsca spośród ostrowskich liceów, w ogólnopolskim rankingu Perspektyw otrzymując tytuły "Srebrnej Tarczy 2016", "Srebrnej Tarczy 2017","Brązowej Tarczy 2018".