Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSP
Zespół szkół
Adres
ul.PTR 6, 63-421 Przygodzice
Telefon
62 733 61 31
Fax
62 733 61 32
E-mail
Strona www
Dyrektor
Tomasz Guliński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • sala gimnastyczna
  • internat
  • Technikum w ZSP
  • Technikum w ZSP
  • Technikum w ZSP
  • Technikum w ZSP
Opis

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w ramach Technikum ( 5 leni system nauki)

Technik rolnik

Nowe technologie

Nowoczesna pracownia do nauk przyrodniczych

Ochrona środowiska

Projekty unijne

Bezpłatnie prawo jazdy kat. T

Kursy: obsługa i eksploatacja sieczkarni, kombajnu, wózka widłowego

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nowoczesne technologie w rolnictwie

Zagadnienia rolnictwa ogólnego

Praktyki w nowoczesnych firmach z branży rolniczej

Innowacyjne technologie informatyczne

Komputeryzacja prac w rolnictwie

Technik weterynarii

Teoria w pracowniach szkolnych

Kształcenie praktyczne w lecznicach weterynaryjnych pod okiem specjalistów

Opieka i leczenie zwierząt

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

Profilaktyka, diagnozowanie i leczenie chorób zwierząt

Absolwent po ukończeniu szkoły może:

Kontynuować naukę na studiach wyższych  (weterynaria)

Asystować przy zabiegach chirurgicznych

Wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie

Zdobywać dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego, inseminatora


Technik agrobiznesu

wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

organizowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

organizowanie i wykonywane prac związanych z przetwórstwem spożywczym

Umiejętności prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa

Umiejętności obsługi programów księgowych

Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego

Bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B, T

 

 

Oferta
Dojazd
Z Ostrowa Wlkp. autobusem MZK linii nr 12, autobusami prywatnych przewoźników. Istnieje możliwość zamieszkania w internacie szkolnym i korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej.
Historia

Pierwotnie powstała Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, którą w 1945 r. powołały do życia władze powiatowe. Usytuowano ją w jednym z budynków dworskich, będących onegdaj własnością Radziwiłłów.
Rok szkolny 1948/49 przyniósł kolejną zmianę charakteru szkoły, a raczej jej nazwę, bo od tej pory funkcjonowało Liceum Rolnicze dla dorosłej młodzieży męskiej.  Rok szkolny 1951/1952 przyniósł zmianę, ale nie tylko nazwy, ale i charakteru szkoły. 4-letnie Liceum przemianowano na Państwowe Technikum Rolnicze. Warunkiem przyjęcia było świadectwo ze szkoły podstawowej i korzystny wynik egzaminu wstępnego. Zaistniała konieczność rozbudowy szkoły oraz internatu dla dziewcząt.
W dziejach szkoły zwrotnym momentem był rok 1954, w którym na stanowisko dyrektora powołano inż. Wacława Namyślaka, który z ogromnym zapałem zdecydowanie przystąpił do przeprowadzania ewidentnych zmian na terenie szkoły i gospodarstwa. Zaczął od powiększenia gospodarstwa szkolnego. Czynił więc starania o przyłączenie do gospodarstwa szkolnego gruntów położonych w sąsiedztwie. Pertraktacje, trwające jeszcze od czasów poprzedniego dyrektora, zakończyły się sukcesem — gospodarstwo szkolne powiększyło swój areał do 270 ha. Park maszynowy powiększył się o nowe ciągniki rolnicze, maszyny i narzędzia do praktycznej nauki zawodu. Usilne zabiegi o potrzebne środki i starania czynione w latach 1954 - 1964 wreszcie zostały zakończone powodzeniem. Powstała nowa szkoła wraz z salą gimnastyczną. Urządzono osiem pracowni z gabinetami przedmiotowymi, trzy klasopracownie, świetlicę, gabinet lekarsko-dentystyczny, pokój nauczycielski, pomieszczenia dla administracji, stołówkę wraz z zapleczem oraz kotłownię centralnego ogrzewania. W międzyczasie wydłużono okres nauczania w tego typu szkole do pięciu lat. W latach 1954 - 1968 Technikum Rolnicze w Przygodzicach miało specjalność rolniczo-lniarską, jako jedno z czterech w Polsce szkoliło lniarzy. Były to czasy intensywnego rozwoju szkoły, świadczą o tym prowadzone równocześnie różnorodne formy kształcenia. W latach 1959- 1963 funkcjonowała Dwuzimowa Szkoła Rolnicza, w której prowadzono zajęcia: z żywienia rodziny, zaopatrzenia rodziny w odzież, hodowli zwierząt. W latach 1961 - 1971 działał Ośrodek Kursowego Szkolenia Rolniczego, powszechnie zwany Ośrodkiem Traktorzystów.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu powołano w grudniu 1969 roku Zaoczne Technikum Rolnicze. W latach 1974 -1976 szkoła pełniła rolę Centrum Powiatowego Kształcenia Rolniczego. Jednostka ta przejęła wszystkie formy kształcenia na potrzeby rolnictwa. Do centrum jako ośrodka głównego dołączono tzw. szkoły filialne, które powstały z istniejących na terenie powiatu Szkół Przysposobienia Rolniczego. Byty to szkoły środowiskowe z następujących miejscowości: Garki, Czarnylas, Daniszyn, Droszew, Grudzielec, Kwiatków, Odolanów, Skalmierzyce, Raszków, Sośnie, Parczew, Przybysławice. Dziadowa Kłoda, Miłowice. Teraz wszystkie kursy rolnicze organizowane na terenie powiatu nadzorowane były przez dyrekcję Powiatowej Szkoły Centrum Kształcenia Rolniczego. Tam też powołane zostały Komisje do przeprowadzania egzaminów na tytuł kwalifikowanego rolnika oraz egzaminów mistrzowskich.
Wprowadzenie w kraju reformy administracyjnej w 1975 roku spowodowało zmianę statusu centrum i l września 1976 roku powołano Zespół Szkół Rolniczych i ta oficjalna nazwa przetrwała do 31 sierpnia 2000 r. Po odejściu w 1979 roku dyrektora Wacława Namyślaka na emeryturę, przez rok kierował szkołą rusycysta mgr Kazimierz Jasiulewicz, a od grudnia 1980 roku funkcję szefa Zespołu Szkół Rolniczych objął mgr inż. Józef Nowicki.
We wrześniu 1981 roku reaktywowano pięcioletnie technikum rolnicze i przeprowadzono nabór do pierwszej klasy, a rok później nauka w zasadniczej szkole przedłużona została o rok, a szkoła zmieniła nazwę na 3-letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
Dzisiejsze zmiany gospodarcze zmniejsza szansę zatrudnienia absolwentów szkół rolniczych, a w konsekwencji liczbę chętnych do podjęcia w nich nauki. Powstaje konieczność tworzenia nowych kierunków kształcenia oraz unowocześniania istniejących. Otwarcie liceów nowego typu, policealnego studium obsługi ruchu turystycznego oraz rozpoczęcie działalności kursowej pociągnęło za sobą zmianę nazwy placówki. Z dniem 1 września 2002 r. szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Koła zainteresowań

- zajęcia z konserwacji i renowacji sprzętu rolniczego
- zajęcia eksploatacyjne sprzętu rolniczego
- grupa rekonstrukcji historycznej
- gazetka szkolna
- zajęcia samoobrony
- kurs nurkowania PADI
- zajęcia na siłowni
- zajęcia na strzelnicy sportowej
- zajęcia na strzelnicy laserowej
- sekcja piłki ręcznej
- sekcja koszykówki
- sekcja piłki nożnej
- sekcja siatkówki
- sekcja lekkiej atletyki
- sekcja tenisa stołowego
- biegi przełajowe i indywidualne


Kontakty zagraniczne

Naszym partnerem jest szkoła z Fougeres (Francja)

Osiągnięcia

Szkoła regularnie uczestniczy w konkursach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w etapach regionalnych i wojewódzkich, często są w ścisłym finale na podium. Regularnie uczestniczymy w:

·         Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  w Trzciance

·         Ogólnopolskim Młodzieżowym Turniej Motoryzacyjny w Opatówku

·         Ogólnopolskim Młodzieżowym Turniej Motoryzacyjny w Poznaniu

·         Konkursie Wiedzy z zakresu BHP w Rolnictwie

·         Konkursie  Indeks dla Rolnika

·         Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości  

·         Turnieju Młodego Mechanizatora

·         Konkursie BHP w Rolnictwie  dla uczniów  Technikum Rolniczego organizowany przez KRUS

·         Konkursie dot. stosowania ochrony osobistej organizowanego przez firmę 3M we Wrocławiu

·         Turnieju Klas Policyjnych w Pile

Współpraca z pracodawcami

Zetor

Rolservis

Agro Rami

Agro-Efekt

Deleva

Canisia - Kaliskie Centrum Weterynaryjne