Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSE
Zespół szkół
Adres
ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
62 591 95 56
Fax
62 591 95 56
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Beata Matuszczak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
W Technikum Nr 5 istnieje możliwość kształcenia w zawodach Technik Ekonomista,Technik Logistyk,Technik Handlowiec, Technik Spedytor. W szkole zapewniamy: - wykwalifikowaną, sprawdzoną kadrę nauczycieli, - nowoczesną bazę szkoleniową, - stałą współpracę z podmiotami gospodarczymi i instytucjami finansowymi, - praktyki zawodowe w kraju i zagranicą, - ciągły dostęp do Internetu w bibliotece szkolnej, - płatne staże u lokalnych przedsiębiorców oraz za granicą, - możliwość nabycia nowych kwalifikacji takich jak: obsługa kas fiskalnych, obsługa wózków widłowych. Szkoła kształci w zawodach: I. Technik Ekonomista: Zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia na obecnym rynku pracy. Zawód przeznaczony jest dla osób operatywnych w działaniu, sumiennych i zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu, komunikatywnych, stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. W zawodzie tym kształcimy w kierunkach: - klasa prawno-policyjna: Młodzież realizuje dodatkowo zajęcia z Edukacji prawno - policyjnej. Zajęcia realizowane z zakresu kryminalistyki, przestępstw gospodarczych, ruchu drogowego, organizacji policji, prawa wykroczeń, prawa karnego, zasad postępowania dochodzeniowego oraz prewencji. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Komendzie Policji w celu zapoznania się z pracą wydziałów oraz sprzętem będącym na wyposażeniu Policji. Udział w zajęciach pomagających w przygotowaniu do testów psychologiczno-sprawnościowych oraz warsztatach organizowanych w Ośrodku Wielkopolskiej Komendy Policji w Poznaniu. Uczestnictwo w rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych organizowanych przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Zajęcia mające na celu zapoznanie się z pracą kuratora sądowego, referendarza sądowego, sędziego oraz radcy prawnego. W ramach zajęć szkolnych uczniowie wyjeżdżają na obozy szkoleniowe do Kiekrza, mają zajęcia z musztry i strzelania. Udział funkcjonariuszy Policji i Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim w zajęciach szkolnych oraz udział w turniejach i zawodach klas mundurowych to tylko niektóre elementy podnoszące atrakcyjność zajęć i możliwość uzyskania kompetencji niezbędnych do pracy w służbach mundurowych czy kontynuacji nauki na studiach. Po 4-letnim okresie kształcenia uczniowie zdają egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do egzaminów rekrutacyjnych do policji, policji skarbowej. - klasa księgowości informatycznej: Zawód księgowości informatycznej stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach w działach księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu. Uczniowie w procesie Edukacji opanowują wiedzę i umiejętności związane z finansowo-informatyczną obsługą księgowości różnych podmiotów gospodarczych, obsługą urządzeń biurowych, przyjmowaniem interesantów i sporządzaniem dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. - klasa zarządzanie biznesem: Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Młodzież poznaje techniki kierowania firmą i zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Absolwenci po ukończeniu nauki mogą prowadzić własna firmę lub rozpocząć pracę w działach: ekonomicznym, sprzedaży, finansów i marketingu. II. Technik logistyk: To jeden z najnowocześniejszych i obecnie najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Większość powstających obecnie miejsc pracy związana jest właśnie z logistyką. Technik logistyk to propozycja dla uczniów poszukujących nowego i ciekawego kierunku kształcenia, zainteresowanych wykonywaniem swoich działań w świecie rzeczywistym i wirtualno-informatycznym. Technik logistyk jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy. Pozwala na kształtowanie umiejętności podejmowania szybkich decyzji, podzielności i koncentracji uwagi oraz postaw przedsiębiorczych. Logistyk z wykształceniem średnim może z powodzeniem realizować zadania i wypełniać obowiązki w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa takich jak: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, transport i spedycja. Szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków. Uczeń potrafi zaplanować transport sprzedawanych wyrobów lub towarów, organizuje i zarządza magazynem, obsługuje programy komputerowe z zakresu gospodarowania zapasami towarów i wyrobów gotowych oraz organizuje transport spedycyjny. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje świadectwa dojrzałości i dyplom technika logistyka. Jest również przygotowany do kontynuowania nauki na studiach wyższych i szkołach policealnych, zna dwa języki obce, biegłą obsługą komputerowych programów graficznych, multimedialnych, pakietów biurowych oraz pakietów programów logistycznych. Kształcenie w zawodzie odbywa się zgodnie z programem modułowym tj. w grupach, które umożliwiają lepsze przygotowanie absolwenta w zakresie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu. III. Technik spedytor: W pracy zawodowej wykorzystuje w szerokim zakresie technikę informatyczną organizując transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów i wyrobów gotowych, opracowując instrukcje wysyłkowe oraz materiały informacyjne dla klientów, organizuje załadunek i wyładunek towarów, sporządza umowy z klientami-kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Potrafi przygotować dokumentację związaną z przeprowadzeniem transakcji kupna i sprzedaży w kraju oraz z zagranicą. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny spedycji. Jest to zawód o dużych perspektywach finansowych. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu technika spedytora, przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach wyższych i szkołach policealnych, poznanie języka obcego zawodowego (niemiecki lub angielski) , biegłą obsługę komputerowych programów graficznych, multimedialnych, pakietów biurowych oraz pakietów programów spedycyjnych. IV. Technik handlowiec: To zawód, który jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Absolwent może też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, przepisami prawa oraz uczy współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwent organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. Potrafi organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach wyższych i szkołach policealnych, poznanie dwóch języków obcych, zdobycie solidnych podstaw handlu, biegłą obsługę komputerowych programów graficznych, multimedialnych, pakietów biurowych oraz pakietów programów ekonomicznych. Nasza strona w internecie Facebook
Oferta
Dojazd
Ostrów Wielkopolski to duży węzeł kolejowy. Można tu pociągiem dojechać z następujących kierunków: Jarocin-Pleszew, Kępno-Ostrzeszów, Krotoszyn-Odolanów, Sieradz-Kalisz. Dworzec PKP oddalony jest od naszej szkoły o około 200 m, które pieszo można przejść wciągu 10 minut. Z sąsiednich gmin i nie tylko można również dojechać autobusami PKS, a dworzec od naszej szkoły odległy jest o niespełna 300 m, które to przebywa się pieszo w trakcie 15 minut. Bardzo łatwo jest również dojechać pod samą szkołę autobusami MPK nie tylko z terenu miasta, ale i z sąsiednich miejscowości. Bardzo dobrze funkcjonuje prywatna sieć autobusowa, której autobusami z sąsiednich gmin można dojechać pod samą szkołę.
Historia
W 1925 roku powstała Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Ostrowie Wielkopolskim. Założycielom szkoły przyświecał cel wykształcenia fachowych pracowników w zakresie handlu i dziedzin pokrewnych. Autorem pomysłu założenia Szkoły Handlowej był Józef Gniazdowski, który po powrocie ze Szwajcarii do kraju włącza się w nurt odbudowy i rozwoju życia w Polsce. Towarzystwo Kupców w Ostrowie, które w pełni poparło inicjatywę Józefa Gniazdowskiego, otrzymało koncesję na prowadzenie szkoły od Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 24 marca 1925 roku. Do pracy w dniu 24 stycznia 1945 roku stawili się dyrektor Józef Gniazdowski, prof. S. Zwolakowa (Dziurlikowska) oraz woźny Antoni Hądzel. Dyrektor Gniazdowski zabezpieczył budynek oraz jego wyposażenie i rozpoczął przygotowania do otwarcia szkoły. 1 lutego 1945 roku rozpoczęto wpisy do Gimnazjum Kupieckiego. Okazało się później, że była to jedna z pierwszych uruchomionych na terenie Wielkopolski szkoła zawodowa (zajęcia odbywały się od 19 lutego). W początkowym okresie powojennym prowadzono następujące szkoły: • 4-letnie Gimnazjum Handlowe, • 3-letnie Gimnazjum Handlowe, • Liceum Administracyjno-Handlowe, • Liceum Handlowe I stopnia, • Liceum Handlowe II stopnia, • Szkołę Gospodarstwa Domowego, • Szkołę Krawiecko – Bieliźniarską, • Średnią Szkołę Zawodową Handlową, • Kursy Handlowe dla Dorosłych Upaństwowienie szkół nastąpiło dnia 6 czerwca 1950 roku, a z nowym rokiem szkolnym zyskały one nazwę Państwowe Zakłady Kształcenia Administracyjno – Handlowego. W roku 1951 szkołę przejmuje Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, Centralny Zarząd Szkół Zawodowych, zmieniając jej nazwę na Technikum Handlowe młodzieżowe o specjalności towaroznawstwo artykułów przemysłowych i spożywczych oraz finansowanie przedsiębiorstw przemysłowych dla uczniów klasy I Technikum Handlowego dla Pracujących. W latach 1949 – 1952 przyłączono do szkoły również istniejące końcowe klasy Państwowej Szkoły Pracy Społecznej w związku z jej likwidacją. W roku 1956/57 uruchomiono Zasadniczą Szkołę Handlową. Po przejęciu w roku 1956 Szkoły przez Ministerstwo Oświaty, zmienia się też jej nazwa na Technikum Ekonomiczne ze specjalnością ogólnoekonomiczną, natomiast nazwa Zasadniczej Szkoły Handlowej pozostaje bez zmian. W roku 1945 rozpoczęło naukę 243 uczniów w 5 oddziałach Gimnazjum Kupieckiego, w tym 2 oddziały z normalnego naboru, po 1 oddziale klasy II-IV dla kandydatów, którzy posiadali przygotowanie do przyjęcia ich do klasy wyższej oraz I oddział wstępny dla tych kandydatów, którzy musieli uzupełnić wykształcenie przerwane przez działania wojenne. Wprowadzone zmiany organizacyjne w szkolnictwie, dyktowane potrzebami rozwijającego się życia gospodarczego, spowodowały wprowadzenie Liceum Administracyjnego – Handlowego I stopnia (w miejsce Gimnazjum Handlowego), a na jego podbudowie Liceum II stopnia; następnie 3 i 4-letniego Technikum Handlowego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, by w 1959 roku przekształcić w 5-letnie Technikum Ekonomiczne, które przetrwało do roku 1967. W związku z powstaniem 8-klasowej szkoły podstawowej, pięcioletnie technikum Ekonomiczne przechodziło sukcesywnie czteroletnie Liceum Ekonomiczne. Z dniem 1 stycznia 1978 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu powołało Zespół Szkół Ekonomicznych, który obejmował następujące typy szkół: Liceum Ekonomiczne Liceum Zawodowe (od 01.09.1975 r.), Zasadniczą Szkołę Zawodową (zmiana nazwy z Zasadniczej Szkoły Handlowej była formalna, dokonana została na mocy decyzji Ministra Oświaty i Wychowania), Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących – Zaoczne (od 1976 r.). Z chwilą powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych mianowany został od dnia 01.09.1978 roku zastępca dyrektora szkoły, którym został mgr Alojzy Lewicki. Józef Gniazdowski był dyrektorem szkoły przez 35 lat, tzn. do roku 1960, kiedy to przeszedł na emeryturę; zmarł we wrześniu 1960 roku. Jego następcą został mgr Jan Dwornik, absolwent Szkoły Handlowej z lat międzywojennych, pracownik Okręgowego Ośrodka Metodycznego przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1984 roku. Od 1 września 1979 r. do 31 sierpnia 1984 r. dyrektorem był dotychczasowy Kurator Oświaty i Wychowania w Kaliszu, mgr Tadeusz Raczak. W związku z przejściem mgr T. Raczka na stanowisko kuratora w Kaliszu, dyrekcję szkoły objął ponownie mgr Jan Dwornik. W roku 1998 zlikwidowano Liceum Zawodowe o specjalności sprzedawca-magazynier. Wprowadzone zostało natomiast Liceum Ekonomiczne o specjalności pocztowo-telekomunikacyjnej dla Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Do trzech poszerzona zostaje liczba klas pierwszych. W ramach Liceum Ekonomicznego funkcjonują trzy specjalności: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz specjalność pocztowo-telekomunikacyjna. W roku szkolnym 1989/90 rada pedagogiczna dokonuje gruntownej zmiany treści w programach nauczania przedmiotów ekonomicznych. Rozpoczyna się systematyczny rozwój technikum ekonomicznego, a nabór do zasadniczej szkoły zawodowej kształtuje się na poziomie 3 klas pierwszych. W dalszym ciągu młodociani pracownicy-sprzedawcy kierowani są do szkoły przez zakłady pracy. Rekrutacja sięga aż po Mikstat i Grabów w rejonie Ostrzeszowskim. Rok szkolny 1990/91 to czas, kiedy Ministerstwo Oświaty wprowadza zmodyfikowane plany i programy nauczania liceum ekonomicznego. Rok 1993 to także rozpoczęcie specjalnego programu restrukturyzacji szkolnictwa zawodowego pod auspicjami Ministerstwa Oświaty z funduszy unijnych PHARE-MOVE. Do tego projektu wytypowała specjalna Komisja przy Kuratorium Oświaty w Kaliszu 6 szkół z terenu jego działania, a z Ostrowa Wielkopolskiego zakwalifikowano naszą szkołę. Celem tego projektu była modernizacja trzech przedmiotów: języka angielskiego, podstaw informatyki oraz ochrony i kształtowania środowiska. Program obejmował szkolenia nauczycieli, wicedyrektorów i dyrektorów. Ciekawym doświadczeniem była wizyta studyjna dyrektorów w Berlinie. Zwiedzano szkoły i zapoznano się w ciągu 10 dni grudnia 1994 roku z organizacją i zarządzaniem szkołami zawodowymi różnych typów w Berlinie, a także organizacją kształcenia zawodowego w zakładach przemysłowych i rzemiośle. Zanim jednak szkoła została ostatecznie zaakceptowana do udziału w programie, była wizytowana przez specjalnego inspektora programu panią Ann Simpson z Wielkiej Brytanii. Podczas 4-dniowego pobytu w szkole dokładnie sprawdziła ona możliwości przystąpienia szkoły do programu MOVE-PHARE. Jej ocena ostatecznie przesądziła o udziale szkoły w przedsięwzięciu Zwieńczeniem programu było doposażenie szkoły w techniczne środki nauczania. Była to pracownia komputerowa, całkowite wyposażenie pracowni ochrony i kształtowania środowiska oraz wyposażenie techniczne do sekretariatu szkoły. Z zakresu przedmiotu języka angielskiego oprócz zestawów podręczników i materiałów metodycznych, otrzymano środki techniczne w postaci telewizorów, odtwarzaczy audio i kserokopiarki. W styczniu 1996 r. Kurator Oświaty w Kaliszu mgr Stanisław Kuczyński podejmuje decyzję budowy Sali gimnastycznej. W 1998 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Budowa trwała 4 lata z 2-letnią przerwą ze względu na brak środków finansowych. Budowa została ukończona w roku 2002 i oddana do użytku z kompletnym profesjonalnym wyposażeniem. Obecnie Szkoła nawiązała kontakty ze Szkołami w Berlinie i Meiningen w Niemczech w celu realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych może uczestniczyć w praktykach zawodowych w kraju i zagranicą. Szkoła w latach 2009-2013 bierze udział w programie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Celem projektu jest podniesienie poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy. Wsparciem procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów będą Wakacyjne Obozy Naukowe, Koła Naukowe, Studium Kompetentnych Liderów oraz Przedsiębiorstwo Symulacyjne. W latach 2010-2012 szkoła realizuje wspólnie z organem prowadzącym projekt "Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego". W ramach programu uczniowie klas III i IV realizują zajęcia pozalekcyjne z kompetencji kluczowych oraz uczęszczają na szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego zawodu. Szkoła nawiązuje systematycznie współpracę z podmiotami lokalnego rynku pracy oraz regionu w celu lepszego przygotowania absolwentów do wymogów potencjalnych pracodawców. Szkoła nawiązała współpracę z: Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatową Komendą Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Marketem OBI, Grupą LUBAWA S.A. - międzynarodowym koncernem produkcyjno-handlowym z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz wieloma przedsiębiorstwami, instytucjami, urzędami i bankami.
Koła zainteresowań
W szkole działają: - Koło Młodego Ekonomisty - Szkolny Klub Europejski - Spółdzielnia Uczniowska - chór szkolny - koło teatralno-filmowe - kółko dziennikarskie – gazetka szkolna - kółko języka angielskiego - kółko języka niemieckiego - kółko matematyczne - kółko geograficzne - szkolne koło PCK - Szkolny Klub Sportowy - Szkolny Klub Wolontariusza - Szkolne Koło Charytatywne "Pomóż Mi".
Kontakty zagraniczne
Szkoła nawiązała współpracę ze szkołą zawodową w Meiningen (Niemcy) w celu realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, a od 2009 roku również Szkołą w Berlinie.
Osiągnięcia
Oto osiągnięcia naszych uczniów: 1. Laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 2. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej. 3. Laureaci i finaliści Wojewódzkich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach na orientację, lekkiej atletyce. 4. Finaliści II etapu Konkursu Wiedzy o Podatkach. 5. Finaliści XII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. 6. Finaliści Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej w siedzibie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. 7. Finaliści II Konkursu Wiedzy o Podatkach. 8. Finaliści XVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 9. Finalista etapu diecezjalnego XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. 10. Laureaci Olimpiady Umiejętności menadżerskich BUSINESS CASE COMPETITION –WIELKOPOLSKA 2012”. 11. Finaliści XIII Konkursu Matematycznego „Euklides”. 12. IV edycja Wielkopolskiego Konkursu „ Statystyka mnie dotyka” – wyróżnienie dla 3 uczniów. 13. XVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Menadżerskich – wyróżnienie. 14. V Powiatowy Konkurs Matematyczny „MAT LIGA” - laureat I miejsca. 15. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty Ostrowskiego - zajęcie VII miejsca. 16. Finalista XII Olimpiady Sportowo-Zdrowotnej PCK dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego pod hasłem „ ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW”. 17.. XX Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego - finalista.