Łowicz
Łowicz
Aktualności

Ogłoszenie list przyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


16 lipca 2019 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie przyjęcia do szkoły

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

oraz - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

- zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 do 24 lipca 2019 r. godz. 12:00.

Wyniki ze świadectwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Na kontach kandydatów została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na wprowadzenie wyników ze świadectwa. Po zalogowaniu się na konto przy wniosku ze statusem Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej należy kliknąć przycisk Wybierz akcję i wybrać Wyniki ze świadectwa. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Zapisz.

Świadectwo należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Dane ze świadectwa, które zostały wpisane na koncie kandydata, zostaną zweryfikowane przez szkołę.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru)

od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00.

Termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00.

W przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.