Łowicz
Technikum
Technikum nr 1 w Łowiczu - Technik budownictwa
Nazwa oddziału

 Technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik budownictwa

Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

 

Zadania zawodowe:

- analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych;
- wykonywanie rysunków budowlanych;
- określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania;
- wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych;
- określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych;
- kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac;
- prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem;
- projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń oraz wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych;
- dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych;
- organizowanie pracy podwykonawców na budowie;
- ustalanie norm pracy dla różnych robót budowlanych;
- określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy;
- organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych;
- organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy;
- kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów bhp.