Łowicz
Technikum
Technikum nr 1 w Łowiczu - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik mechatronik

Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Zadania zawodowe:

·         pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie dokumentacji technicznej do urządzeń i układów mechatronicznych;

·         dobieranie elementów, podzespołów, zespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych;

·         przygotowywanie elementów, wskaźników, podzespołów i zespołów do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

·         nastawianie ich parametrów;

·         nadzorowywanie ich montażu oraz demontażu;

·         projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych;

·         testowanie elementów, modułów i podzespołów oraz obliczanie ich parametrów;

·         wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników;

·         instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących;

·         kontrola prawidłowości pracy urządzeń i systemów;

·         instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych;

·         dozorowanie pracy urządzeń i systemów oraz ocena ich stanu technicznego;

·         montowanie i demontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;

·         prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

·         przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej;

·         sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii;

·         planowanie zakupu elementów i podzespołów do prac naprawczych i montażowych urządzeń i systemów mechatronicznych

·         stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.