Łowicz
Technikum
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie - TAK
Nazwa oddziału

 TAK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Technikum prowadzące kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu

Szkoła resortowa - prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

To jedyna tego typu szkoła w naszym regionie. Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawodów w Polsce. Szkoła uczy projektowania, kształtowania              i pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, projektowania ogrodów przydomowych, działek rekreacyjnych, zieleni miejskiej, rewaloryzacji, modernizacji parków zabytkowych, inwentaryzacji drzewostanu.
Absolwent tego kierunku może założyć własną firmę lub znaleźć pracę                    w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków i ochrony środowiska, urzędach administracji samorządowej, w parkach narodowych i krajobrazowych.

Ważniejsze przedmioty zawodowe:
Podstawy projektowania architektury krajobrazu,
Urządzanie i pielęgnacja architektury krajobrazu,
Ochrona i kształtowanie krajobrazu,
Działalności gospodarcza w architekturze krajobrazu,
Rośliny ozdobne,
Projektowanie w architekturze krajobrazu,
Zakładanie i urządzanie terenów zieleni.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje się dyplom oraz suplement Europass honorowany we wszystkich krajach UE. Uczniowie przygotowywani są do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i matematyki. Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach:
architektura krajobrazu, hotelarstwo, geodezja, turystyka  i innych.