Łowicz
Technikum
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie - TR
Nazwa oddziału

 TR

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Technikum prowadzące kształcenie w zawodzie technik rolnik

Szkoła resortowa - prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zawód ten przeżywa prawdziwy renesans. Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej.
Dobre przygotowanie rolnicze umożliwia absolwentowi:
- łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem,
- zdobycie kwalifikacji do prowadzenia własnego gospodarstwa,
- pracę w zawodach około rolniczych,
- pozyskiwanie dopłat z funduszy UE.

Ważniejsze przedmioty zawodowe:
Produkcja roślinna,
Produkcja zwierzęca,
Technika w rolnictwie,
Przepisy ruchu drogowego,
Podstawy działalności rolniczej,
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej,
Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje się dyplom oraz suplement Europass honorowany we wszystkich krajach UE. Uczniowie są przygotowywani do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z biologii                i matematyki.
Absolwenci mogą podjąć studia na kierunkach: rolnictwo, ekonomia, zootechnika     i innych.