Łowicz
Technikum
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie - TW
Nazwa oddziału

 TW

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Technikum prowadzące kształcenie w zawodzie technik weterynarii

Szkoła resortowa - prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jedyna szkoła w regionie, która pod kierunkiem lekarzy weterynarii przygotowuje uczniów do obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Uczniowie odbywają zajęcia edukacyjne  w pracowniach specjalistycznych, a praktyki zawodowe            w lecznicach weterynaryjnych.

Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika umożliwia absolwentom pracę w:
- lecznicach weterynaryjnych,
- przetwórstwie spożywczym,
- weterynaryjnej inspekcji sanitarnej,
- nadzorze weterynaryjnym,
oraz prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego i korzystanie z funduszy unijnych.

Ważniejsze przedmioty zawodowe:
Anatomia i fizjologia zwierząt,

Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce,
Administracja weterynaryjna,
Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt,
Rozród i inseminacja zwierząt,
Chów i hodowla zwierząt,
Diagnostyka weterynaryjna,
Zabiegi weterynaryjne,
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,
Język obcy zawodowy weterynarii,
Wykonywanie badań laboratoryjnych,
Realizacja zadań inspekcji weterynaryjnej.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje się dyplom oraz suplement Europass honorowany we wszystkich krajach UE.
Uczniowie są przygotowywani do zdawania matury na poziomie rozszerzonym         z biologii i z chemii.
Ukończenie szkoły umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: weterynaria, zootechnika, rolnictwo, medycyna i innych.