Łowicz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu - 1E - OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Nazwa oddziału

 1E - OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

Wszystkie przedmioty rozszerzone realizowane od klasy pierwszej, możliwe warianty dwóch rozszerzeń spośród:

  • geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, język obcy. 

Przedmioty uzupełniające: edukacja obronna, sporty walki. Przedmiotem dodatkowym jest samoobrona


Proponowane rozszerzenia będą mogły być realizowane po utworzeniu grupy w liczebności zaakceptowanej przez organ prowadzący szkołę oraz po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji; język polski, matematyka, język obcy oraz do wyboru: geografia lub wiedza o społeczeństwie(lepsza ocena).


Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie progu punktowego min.115 pkt.

Celem nauki w tej klasie jest:
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych; 
- kształtowanie umiejętności strzeleckich i zasad samoobrony;
- wszechstronny rozwój fizyczny, kształtowanie umiejętności samokontroli i samodzielnego podejmowania decyzji;
- przygotowanie do pracy w służbach mundurowych; 
- poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju. 

Ukończenie tej klasy otwiera drogę do podjęcia studiów o następujących kierunkach: wojskoznawstwo, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, obronność, bezpieczeństwo i higiena pracy, a następnie pracę w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej, jednostkach straży pożarnej, formacjach obrony cywilnej kraju,w administracji publicznej. Możesz być pewny, że na wymarzony kierunek studiów dostaniesz się bez problemu.

Oddział zostanie uruchomiony wyłącznie w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych określonej przez organ prowadzący.