Łowicz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu - Humanistyczno-ekonomiczna
Nazwa oddziału

 Humanistyczno-ekonomiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone:

I wariant: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

II wariant: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Wybór wariantu rozszerzeń odbywa się podczas składania wniosku do szkoły I wyboru.

Wybór języków obcych odbywa się na etapie rekrutacji:

I język - to język angielski kontynuowany,

II język - to język niemiecki, rosyjski lub francuski do wyboru przez kandydata odpowiednio: kontynuowany lub podstawowy w zależności od tego, czy był realizowany w szkole podstawowej.

Grupa językowa powstanie, jeżeli zgłosi się liczba uczniów określona przez organ prowadzący.

Klasa humanistyczno-ekonomiczna jest ofertą edukacyjną dla zainteresowanych studiami na kierunkach: Prawo, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia polska, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, aktorstwo, archeologia, historia, ekonomia, administracja i zarządzanie, politologia, medioznawstwo, europeistyka, socjologia, kierunki artystyczne oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Atuty klasy:

Dla grupy WOS, język polski, historia:
  • zwiększona liczba godzin: koło matematyczne oraz koło z wos-u po 1 godzinie w cyklu kształcenia

Dla grupy WOS, geografia, język angielski:

  • zwiększona liczba godzin: geografii o 2 godziny oraz po 1 godzinie koła matematycznego i geograficznego w cyklu kształcenia
Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Do klasy humanistycznej obowiązuje próg punktowy = min. 95 pkt.

Poszczególne warianty rozszerzeń zostaną utworzone po zebraniu się grupy zaakceptowanej przez organ prowadzący.