Łowicz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu - Politechniczna
Nazwa oddziału

 Politechniczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone:

I wariant: matematyka, fizyka, informatyka

II wariant: matematyka, fizyka, język angielski

Wybór wariantu rozszerzeń odbywa się podczas składania wniosku do szkoły I wyboru.

Wybór języków obcych odbywa się na etapie rekrutacji:

I język - to język angielski kontynuowany,

II język - to język niemiecki, rosyjski lub francuski do wyboru przez kandydata odpowiednio: kontynuowany lub podstawowy w zależności od tego, czy był realizowany w szkole podstawowej.

Grupa językowa powstanie, jeżeli zgłosi się liczba uczniów określona przez organ prowadzący.

Klasa politechniczna jest ofertą edukacyjną dla zainteresowanych studiami na kierunkach: Informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, zarządzanie, architektura, geodezja, kartografia, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka techniczna, astronomia, biogospodarka, transport elektronika, telekomunikacja, elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Atuty klasy:
Dla grupy matematyka, fizyka, informatyka:
  • zwiększona liczba godzin: fizyki o 2 godziny, informatyki o 2 godziny oraz po 1 godzinie koła fizycznego i matematycznego w cyklu kształcenia

Dla grupy matematyka, fizyka, język angielski:

  • zwiększona o 2 godziny w cyklu kształcenia liczba zajęć z fizyki oraz po 1 godzinie koła fizycznego i matematycznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu
  • przedmiot uzupełniający: konwersacje w języku angielskim lub angielski w biznesie

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Do klasy politechnicznej obowiązuje próg punktowy = min. 95 pt.

Poszczególne warianty rozszerzeń zostaną utworzone po zebraniu się grupy zaakceptowanej przez organ prowadzący.