Łowicz
Technikum
Technikum nr 1 w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
ul.Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 42 01
Fax
46 837 42 01
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Żywicki
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Logo szkoły
 • Technikum nr 1 w Łowiczu
 • Technikum nr 1 w Łowiczu
 • Ulotka 1
 • Ulotka2
 • Technik mechatronik
 • Technik mechatronik
 • Technik mechatronik
 • Technik elektryk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik
 • Technik mechanik
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
Opis

Nauka w Technikum na podbudowie 8 - klasowej szkoły podstawowej trwa pięć lat. Absolwenci po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo dojrzałości. W trakcie nauki w Technikum uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W technikum pięcioletnim egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację w zawodzie odbywa się w zależności od zawodu po klasie III lub IV, kwalifikację drugą uczniowie zdają po I semestrze klasy V. W przypadku zdania egzaminu, uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Absolwent, który zdał egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół Technicznych w Łowiczu będzie funkcjonowało TECHNIKUM kształcące w zawodach:

- Technik mechatronik,

- Technik informatyk,

- Technik elektryk,

- Technik pojazdów samochodowych.

Dla chętnych uczniów utworzona zostanie grupa mundurowa z rozszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie nabędą wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych, stanowiących główny warunek realizacji zadań zawodowych oraz będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych. Strona internetowa szkoły

Oferta
Dojazd
Do szkoły dojechać można z każdego miejsca powiatu łowickiego i powiatów ościennych komunikacją publiczną: PKS. BUS, PKP.
Historia
FAKTY Z HISTORII SZKOŁY Szkoła nawiązuje do tradycji powstałej w 1916 r. w Łowiczu zawodowej szkoły dokształcającej dla młodzieży pracującej w rzemiośle i przemyśle. Siedzibą szkoły jest dawny budynek klasztoru dominikanów zbudowany w XV wieku w stylu gotyckim i dobudowane w okresie Królestwa Polskiego dwa obiekty.Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. w budynku tym do 1939 r. stacjonował 10 Pułk Piechoty. Dnia 1 października 1946 roku z inicjatywy ówczesnego naczelnika szkół zawodowych w Kuratorium Łódzkim Józefa Alichniewicza i wizytatora Władysława Kwaśniewskiego powstała Państwowa 3-letnia Szkoła Przemysłowa. 27 kwietnia 1953 r. na podstawie decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej całkowicie przekazano szkole cały obiekt pokoszarowy. 29 czerwca 1984 r. szkoła otrzymała imię 10 Pułku Piechoty i sztandar. W latach 1996/1997 w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Łowiczu wchodziły 4 typy szkół o dominujących kierunkach: elektrycznym i mechanicznym. Były to: pięcioletnie technikum zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej, trzyletnie technikum zawodowe na podbudowie szkoły zasadniczej, zasadnicza szkoła zawodowa oraz zasadnicza szkoła zawodowa dla młodocianych pracujących.Od września 2002 r., w wyniku wprowadzonej reformy edukacji, zostają utworzone nowe typy szkół ponadgimnazjalnych: Technikum Energoelektroniczne o specjalizacji: energoelektronika, Technikum Mechaniczne o specjalizacji: automatyka przemysłowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca do pracy przyszłych elektryków, mechaników oraz kształcąca w oddziałach wielozawodowych. Nowym typem szkoły jest Liceum Profilowane o profilu: zarządzanie informacją. Od 1 września 2002 roku placówka przyjmuje nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Obecnie szkoła kształci uczniów w technikum i w branżowej szkole I stopnia. Oferta edukacyjna obejmuje atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy zawody, tj: technik mechatronik, technik informatyk, technik mechanik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, ślusarz, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, murarz - tynkarz, mechatronik i inne, dowolnie wybrane przez uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Koła zainteresowań
Szkolne koła zainteresowań: - SKS - LOP - PCK - Koło Europejskie - Chór szkolny - Zespół instrumentalno - wokalny - Szkolne koło techniki - Koło recytatorskie - Koło krótkofalowców - Koło informatyczne
Kontakty zagraniczne
Uczniowie odbywają praktyki i staże zagraniczne w Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz we Włoszech. Praktyki realizowane są w wymiarze tygodniowym lub dwutygodniowym, a zajęcia odbywają się w zakładach produkcyjnych danego kraju w branżach: mechatronicznej, mechanicznej, elektrycznej, informatycznej, samochodowej.
Osiągnięcia
Szkoła posiada osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz różnych konkursach i olimpiadach tematycznych: Tenis stołowy - III miejsce w drużynie w zawodach powiatowych szkół średnich. Piłka nożna - I miejsce w zawodach powiatowych szkół średnich. Lekka Atletyka - II miejsce w zawodach powiatowych szkół średnich. Sztafetowe biegi przełajowe - III miejsce w zawodach powiatowych szkół średnich. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Młodych Mistrzów Techniki w roku szkolnym. Praca konkursowa pt. "System komputerowy do analizy i sprawdzania wyników badań z języka polskiego i matematyki", zajęła też I miejsce w ogólnopolskim konkursie SEP. I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez SEP za zaprojektowanie wykonanie zintegrowanego systemu pomiarowo-zasilającego. II miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim, na najlepszą pracę dyplomową za wykonanie przez uczniów uniwersalnego wzmacniacza sygnałów elektrycznych. III miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim, na najlepszą pracę dyplomową za opracowanie i wykonanie modelu oczyszczalni ścieków. zajęcie kolejno I i II miejsca w Turnieju Wiedzy o Samorządzie, organizowanym pod patronatem Burmistrza Łowicza, a także liczne sukcesy sportowe. Udział na szczeblu wojewódzkim w konkursie "Euroelektra" i Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. II miejsce w konkursie teoretyczno-praktycznym zorganizowanym przez Studenckie Koło SEP przy Politechnice Łódzkiej podczas III Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. II miejsce w konkursie teoretyczno-praktycznym zorganizowanym przez Studenckie Koło SEP przy Politechnice Łódzkiej podczas IV Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Szkoła uhonorowana była wieloma odznaczeniami i medalami: Zbiorową Odznaką za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej Medalem za Zasługi dla Miasta Łowicza i Regionu Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju Medalem 850-lecia Łowicza Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 współpracuje m.in. z: Politechniką Łódzką i Politechniką Warszawską Stowarzyszeniem Polskich Energetyków, Stowarzyszeniem Wychowanków Szkół Technicznych w Łowiczu, Stowarzyszeniem Historycznym im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, organizacjami kombatanckimi, Ochotniczym Hufcem Pracy w Łowiczu, Cechem Rzemiosł Różnych w Łowiczu, wieloma zakładami produkcyjno-usługowymi na terenie miasta w związku z praktykami zawodowymi uczniów.
Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje z przedsiębiorstwami oraz zakładami pracy znajdującymi się na terenie powiatu, województwa a nawet kraju. Współpraca dotyczy realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych wynikających z programu nauczania a także dodatkowych staży realizowanych w ramach projektów unijnych.
Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów. Organizowane są one w ramach istniejących w szkole kół zainteresowań takich jak: Szkolne Koło Sportowe, Chór szkolny, zespół instrumentalno - wokalny, Koło krótkofalowców, Szkolne koło techniki, Klub Europejski, Koło recytatorskie, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż.

W ramach projektów unijnych realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzone są zajęcia dydaktyczne, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne(kurs spawania, kurs dający uprawnienia SEP, kurs prawa jazdy, kurs operatora wózków widłowych) oraz staże zawodowe.

Drzwi otwarte
Zapraszamy 11 kwietnia 2024 roku na drzwi otwarte w godzinach 9.00 - 16.00