Łowicz
Technikum
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie
Zespół szkół
Adres
ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny
Telefon
46-8387495
Fax
46-8387495
E-mail
Strona www
Dyrektor
Stanisław Kosmowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Szkoła resortowa - prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budynek szkoły, sali gimnastycznej, internatu i gospodarstwo pomocnicze mieszczą się w "Parku Wiejskim". Dogodne położenie sprawia, że do naszej szkoły uczęszcza młodzież z odległych zakątków województwa łódzkiego i mazowieckiego. Na miejscu istnieje możliwość zakwaterowania w bardzo dobrze wyposażonym internacie. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, mobilnego zawodowo, który osiąga sukcesy i szanuje tradycje. strona internetowa szkoły
Oferta
Dojazd
Szkoła położona przy drodze krajowej Warszawa - Poznań, 10 km. od Łowicza w stronę Kutna. DOJAZD: - z Łowicza PKP do stacji w Jackowicach lub PKS do Zduńskiej Dąbrowy lub Zdun, - z Kutna PKP do do stacji w Jackowicach
Historia
„Nasza szkoła chce uczestniczyć w wielkim siewie ziarna postępu i zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów. Jest to miejsce, w którym poznajemy drogę do lepszej przyszłości” 14 stycznia 1930 roku z inicjatywy działaczy ludowych, przy poparciu prezydenta Ignacego Mościckiego, została otwarta w Dąbrowie Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza im. Jadwigi Dziubińskiej. W okresie okupacji Dąbrowa była azylem dla uchodźców z Warszawy oraz miejscem nauczania i tajnych kompletów w szkole średniej ogólnokształcącej. Wynikiem działalności konspiracyjnej była pierwsza matura (1942). Dzięki staraniom kierownictwa szkoły w 1950 roku Żeńska Szkoła Rolnicza została przekształcona w Technikum Rolnicze. W tym czasie (1950-1951 ) miała miejsce czystka kadrowa, przymusowy wyjazd nauczycieli, usunięcie krzyży, zniszczenie portretu patronki i dokumentacji z życia szkoły. W latach 1959 – 1998 funkcjonowało w Zduńskiej Dąbrowie 5-letnie Technikum Ochrony Roślin (jedno z trzech w kraju), które wykształciło 905 absolwentów. Dzięki staraniom dyrektora Jerzego Krzewskiego w 1978 roku szkoła otrzymała status Zespołu Szkół Rolniczych. Od 1998 do roku szkoła rozszerzyła kształcenie o Technikum Ekonomiczne, ostatni absolwenci tego kierunku opuścili mury szkoły w kwietniu 2009 roku. W czerwcu 2000 roku z okazji zjazdu absolwentów i 70-lecia istnienia szkoły, przywrócono szkole imię Jadwigi Dziubińskiej. Na ścianie szkoły umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą patronce. Tablicę ufundowali absolwenci – uczestnicy zjazdu z 2000 roku. Od września 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uchwałą Starostwa Powiatowego w Łowiczu przemianowano na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Podstawą stała się reforma szkolnictwa średniego. W styczniu 2009 roku szkoła została objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z dniem 1 września 2009 roku zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Aktualne kierunki kształcenia: Technikum prowadzące kształcenie dla młodzieży w zawodach: - technik rolnik - technik weterynarii - technik architektury krajobrazu - technik hodowca koni Szkoła Policealna prowadzącym kształcenie dla dorosłych w zawodach: - technik weterynarii Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: - rolnik - technik rolnik Nasza szkoła jest placówką z 78 letnią tradycją i dużymi możliwościami o czym świadczą sukcesy udokumentowane pracą nauczycieli i uczniów. Można powiedzieć, że jesteśmy szkołą projektów, ponieważ pozyskujemy dużo środków z WFOŚiG w w Łodzi, RPO Województwa Łódzkiego, NFOŚiGW w Warszawie. Realizujemy także projekty staży zawodowych dla uczniów w ramach Programu Erasmus+. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Absolwenta mobilnego zawodowo, osiągającego sukcesy i szanującego tradycje.
Koła zainteresowań
SZKOŁA UMOŻLIWIA: wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne, wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w: Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle szkolnym, Uczniowskim Klubie Wolontariatu. Szkoła realizuje wiele projektów finansowanych ze środków unijnych. W bieżącym roku szkolnym trwa realizacja projektu „Erasmus+” oraz projektu pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Kontakty zagraniczne
W ramach projektu Erasmus+ - DEULA-NIENBURG (Max-Eyth-Str 2, D31582 Nienburg/Weser) - OLYMPUS EDUCATION SEVICES Single Member P.C. (M ALEXANDROU 8; NEI PORI) Grecja
Osiągnięcia
NASZE SUKCESY: W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy placówka zdobyła prestiżowe tytuły: tytuł „Złotej Szkoły 2018” i tytuł „Złotej Szkoły 2017” a w 2015 – „Srebrnej Szkoły”. Niebywałym sukcesem jest specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej w XII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie naszej szkoły często mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, talentów, wiedzy i odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach: - Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, - Finaliści wojewódzkiego konkursu pożarniczego, - Finaliści zawodów okręgowych i centralnych Olimpiady Wiedzy o Bankach, - Finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, - III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie w okręgu łódzkim, - Laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP, - Laureaci Konkursu Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim, - Laureaci i finaliści Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, - Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (indeksy na wyższe uczelnie m.in. na weterynarię), - Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Łódzkiego, Sukcesy placówki potwierdza też srebrna statuetka za zajęcie drugiego miejsca w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009 przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie mieli wiele powodów do dumy. Aż 7 z nich zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 4 uzyskało tytuł laureata, a 3 finalisty. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie zdobyli indeksy na ważne dla nich kierunki studiów takich jak: architektura krajobrazu, rolnictwo, zootechnika i weterynaria. ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie to placówka, która swoimi osiągnięciami udowodniła, że jest szkołą, która kształci najlepszych specjalistów dla branży rolniczej. Uczniowie naszej szkoły często mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, talentów, wiedzy i odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach.