Łowicz
Technikum
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie
Zespół szkół
Adres
ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny
Telefon
46-8387495
Fax
46-8387495
E-mail
Strona www
Dyrektor
Stanisław Kosmowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Przed budynkiem szkoły
 • Technikum w Zduńskiej Dąbrowie
 • technik rolnik
 • Nowoczesna obora z robotem udojowym
 • Kurs spawacza
 • technik architektury krajobrazu
 • W pracowni archiektury krajobrazu
 • Kurs florystyczny
 • Technik weterynarii
 • W szkolnym gabinecie weterynaryjnym
 • Kurs groomingu
 • technik hodowca koni
 • Kurs instruktora jazdy konnej i instruktora hipoterapii
 • Spływ kajakowy
 • wycieczki rowerowe
 • Zespół "Dąbrowskie Pasiaki"
 • Indeksy na wyższe studia
 • Budynek internatu
 • Złota Szkoła 2017
 • Złota Szkoła 2018
 • Srebrna Szkoła 2019
 • Technikum w Zduńskiej Dąbrowie
 • Brązowa szkoła 2021
Opis
Szkoła resortowa - prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budynki: szkoły, architektury krajobrazu, praktycznej nauki zawodu, sali gimnastycznej, internatu i pracowni rolniczej oraz gabinetu weterynaryjnego mieszczą się w "Parku Wiejskim". Dogodne położenie sprawia, że do naszej szkoły uczęszcza młodzież z odległych zakątków województwa łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Na miejscu istnieje możliwość zakwaterowania w bardzo dobrze wyposażonym internacie. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, mobilnego zawodowo, który osiąga sukcesy i szanuje tradycje. strona internetowa szkoły
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona przy drodze krajowej Warszawa - Poznań, 10 km. od Łowicza w stronę Kutna. DOJAZD: - z Łowicza PKP do stacji w Jackowicach lub PKS do Zduńskiej Dąbrowy lub Zdun, - z Kutna PKP do do stacji w Jackowicach oraz prywatny przewoźnik bezpośrednio z Łowicza pod budynek szkoły.
Historia

„Nasza szkoła chce uczestniczyć w wielkim siewie ziarna postępu i zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów. Jest to miejsce, w którym poznajemy drogę do lepszej przyszłości” 14 stycznia 1930 roku z inicjatywy działaczy ludowych, przy poparciu prezydenta Ignacego Mościckiego, została otwarta w Dąbrowie Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza im. Jadwigi Dziubińskiej. W okresie okupacji Dąbrowa była azylem dla uchodźców z Warszawy oraz miejscem nauczania i tajnych kompletów w szkole średniej ogólnokształcącej. Wynikiem działalności konspiracyjnej była pierwsza matura (1942). Dzięki staraniom kierownictwa szkoły w 1950 roku Żeńska Szkoła Rolnicza została przekształcona w Technikum Rolnicze. W tym czasie (1950-1951 ) miała miejsce czystka kadrowa, przymusowy wyjazd nauczycieli, usunięcie krzyży, zniszczenie portretu patronki i dokumentacji z życia szkoły. W latach 1959 – 1998 funkcjonowało w Zduńskiej Dąbrowie 5-letnie Technikum Ochrony Roślin (jedno z trzech w kraju), które wykształciło 905 absolwentów. Dzięki staraniom dyrektora Jerzego Krzewskiego w 1978 roku szkoła otrzymała status Zespołu Szkół Rolniczych. Od 1998 do roku szkoła rozszerzyła kształcenie o Technikum Ekonomiczne, ostatni absolwenci tego kierunku opuścili mury szkoły w kwietniu 2009 roku. W czerwcu 2000 roku z okazji zjazdu absolwentów i 70-lecia istnienia szkoły, przywrócono szkole imię Jadwigi Dziubińskiej. Na ścianie szkoły umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą patronce. Tablicę ufundowali absolwenci – uczestnicy zjazdu z 2000 roku. Od września 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uchwałą Starostwa Powiatowego w Łowiczu przemianowano na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Podstawą stała się reforma szkolnictwa średniego. W styczniu 2009 roku szkoła została objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z dniem 1 września 2009 roku zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Aktualne kierunki kształcenia: Technikum prowadzące kształcenie dla młodzieży w zawodach: - technik rolnik - technik weterynarii - technik architektury krajobrazu - technik hodowca koni , Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: - rolnik - technik rolnik, technik weterynarii. Nasza szkoła jest placówką z 90 letnią tradycją i dużymi możliwościami o czym świadczą sukcesy udokumentowane pracą nauczycieli i uczniów.

Od 18 lat nasz szkoła notowana jest w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych publikowanym przez czasopismo „Perspektywy.”. W notowaniu za rok 2017 szkoła zajmując (wśród techników) 19 miejsce w kraju, 2 w województwie łódzkim i 1 w powiecie łowickim zdobyła prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2017”. Sukcesy naszej placówki potwierdza ponownie zdobyty tytuł „Złotej j Szkoły 2018”, tytuł „ Srebrnej Szkoły 2019” oraz tytuł „Brązowej Szkoły 2020 i 2021.”

Można powiedzieć, że jesteśmy szkołą projektów, ponieważ pozyskujemy dużo środków z WFOŚiG w w Łodzi, RPO Województwa Łódzkiego, NFOŚiGW w Warszawie.   Realizujemy także projekty staży zawodowych dla uczniów w ramach Programu Erasmus+. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Absolwenta mobilnego zawodowo, osiągającego sukcesy i szanującego tradycje.

Koła zainteresowań

SZKOŁA UMOŻLIWIA: wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne, wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w: Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, grupie tanecznej, zespole tanecznym "Dąbrowski pasiaki", szkolnym sklepiku, radiowęźle szkolnym, Uczniowskim Klubie Wolontariatu. Szkoła realizuje wiele projektów finansowanych ze środków unijnych. W bieżącym roku szkolnym trwa realizacja projektu „Erasmus+” oraz projektu pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku - młodzi na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Młodzież zdobywa nowe kwalifikacje i kompetencje na 13 bezpłatnych kursach specjalistycznych: spawacza, obsługi wózków widłowych, kombajnisty, środków ochrony roślin, koparko-ładowarki, florystyczno - kelnerskim, inseminacyjnym, groomingu, tresury psów, dogoterapii, instruktora jazdy konnej, hipoterapii, prawo jazdy kat.B.

Kontakty zagraniczne
W ramach projektu Erasmus+ - DEULA-NIENBURG (Max-Eyth-Str 2, D31582 Nienburg/Weser) - OLYMPUS EDUCATION SEVICES Single Member P.C. (M ALEXANDROU 8; NEI PORI) Grecja
Osiągnięcia
NASZE SUKCESY: W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy placówka zdobyła prestiżowe tytuły: tytuł „Brązowej Szkoły 2020 i 2021",  tytuł „Srebrnej Szkoły 2019, tytuł „Złotej Szkoły 2018” i tytuł „Złotej Szkoły 2017”, w 2015 również  tytuł„Srebrnej Szkoły”. Niebywałym sukcesem jest specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej w XII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie naszej szkoły często mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, talentów, wiedzy i odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach: - Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, - Finaliści wojewódzkiego konkursu pożarniczego, - Finaliści zawodów okręgowych i centralnych Olimpiady Wiedzy o Bankach, - Finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, - III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie w okręgu łódzkim, - Laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP, - - Laureaci i finaliści Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, - Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (indeksy na wyższe uczelnie m.in. na weterynarię, rolnictwo, architekturę krajobrazu, zootechnikę), - Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Łódzkiego, Sukcesy placówki potwierdza też srebrna statuetka za zajęcie drugiego miejsca w egzaminach zewnętrznych przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;

-wolontariat

-zespół ludowy "Dąbrowskie Pasiaki"

-zespół wokalny

-grupa taneczna dziewcząt

-zajęcia sportowe

-zajęcia z poszczególnych przedmiotów zawodowych i maturalnych

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne.

Bezpłatne kursy specjalistyczne realizowane w ramach projektów unijnych:
obsługi kombajnu
środków ochr. roślin

koparko-ładowarki

Inseminatora
florystyczno - kelnerski
obsługi wózków widłowych
spawania elektrodami otulonymi
instruktor jazdy konnej
instruktor hipoterapii
kurs groomingu
instruktor szkolenia psów
instruktor dogoterapii

prawo jazdy kat.B

Drzwi otwarte
21 kwietnia 2022 r. i 13 maja 2022 r.