Łowicz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
ul.Blich 10, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 37 05
Fax
46 837 33 77
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr inż. Jerzy Zabost
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Opis

Dla absolwentów gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - 3-letnia


Lp.

Symbol oddziału (klasy)

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

MOPiMR

-/mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych

j. angielski,

j. niemiecki

j. polski, matematyka, informatyka, technika


Dla absolwentów szkół podstawowych

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - 3-letnia


Lp.

Symbol oddziału (klasy)

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

MOPiMR

-/ mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

j. angielski,

j. niemiecki

j. polski, matematyka, informatyka, technikaSzkoła blichowska powstała w 1925 r. i jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. W okresie międzywojennym była to szkoła męska kształcąca młodzież ze wsi w systemie jednorocznym. Opuściło ją około 550 absolwentów. Po wojnie rozpoczęto kształcenie na poziomie średnim, a pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w 1951 r. Mieszkańcy wsi mogli uczyć się zarówno w szkole dziennej jak i w systemie zaocznym. W okresie powojennym dyplom technika - rolnika lub technika - hodowcy otrzymało na Blichu kilka tysięcy absolwentów, ponadto ok. 2000 ukończyło zasadniczą szkołę zawodową. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto kształcenie w zakresie mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego oraz agrobiznesu.

Szkoła dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną umożliwiającą kształcenie w wymienionych kierunkach, posiada trzy budynki do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz odpowiednio wyposażone pracownie.


Bezpośrednio ze szkołą współpracuje gospodarstwo pomocnicze o powierzchni 83 ha.

Przy szkole działa Państwowa Komisja Egzaminacyjna do nadawania kwalifikacji zawodowych w zawodzie rolnik. Szkoła posiada upoważnienie do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych nadane przez OKE.

Szkoła ma znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Co roku nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach osiągając znaczące wyniki. Od ponad siedmiu lat nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. Absolwenci z dużym powodzeniem kontynuują naukę na SGGW, Politechnikach, Uniwersytetach i innych wyższych uczelniach oraz pracują w sektorze rolniczym i usług okołorolniczych.

W realizacji naszych zadań współpracujemy z Izbą Rolniczą, ARiMR, związkami rolniczymi, Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw, ODR, OSM Łowicz, Agros Nova i innymi instytucjami działającymi w rolnictwie. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach na terenie kraju.

Przy szkole działa Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich.

Od ponad 60 lat działa przy szkole Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy", prowadząc działalność mającą na celu propagowanie folkloru łowickiego, jednocześnie zespół ten ma ogromie ważne oddziaływanie wychowawcze na młodzież. Zespół dawał bardzo wiele koncertów zarówno w kraju jak i zagranicą /Holandia, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, USA, Serbia/.

Oferta
Dojazd
Osiągnięcia
Historia
Tradycje Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu - Blichu sięgają początków XX wieku. Dziewięćdziesiąt cztery lata temu pod budynek Ludowej Szkoły Rolniczej został wmurowany kamień węgielny, a w 1925 r. uroczystego jej otwarcia dokonał prezydent Stanisław Wojciechowski.

Od tego czasu zmieniała nazwę i profile kształcenia, zawsze jednak dla Łowickiego i regionów przyległych stanowiła centrum oświaty rolniczej. Spełniała też funkcje kulturowe. Ludowa Szkoła Rolnicza na Blichu powstała jako siódma tego typu szkoła w województwie warszawskim, do którego powiat łowicki wówczas należał.

Nazwa Blich wiąże się z przeszłością. Kiedy u schyłku XVIII wieku arcybiskupi gnieźnieńscy opuścili Łowicz, w którym znajdowała się przez kilka stuleci ich główna siedziba, w częściowo zniszczonych zabudowaniach zamkowych prymas Michał Poniatowski założył manufakturę płótna. Po drugiej stronie Bzury, na terenach dawnych ogrodów arcybiskupich, powstały budynki i urządzenia do blichowania czyli bielenia płótna. Blichowanie i manufaktura działała krótko. Ślad jej istnienia pozostał w nazwie Blich.

Od początku swego istnienia szkoła nosiła imię Tadeusza Kościuszki, o którym pamięć na łowickiej wsi była wciąż żywa. Wykonany z brązu pomnik patrona z napisem "Tadeuszowi Kościuszce - Lud Łowicki" stanął w 1925 r. na wprost głównego wejścia do szkoły usunięty przez Niemców w 1939 r. - nowy ufundowany przez wychowanków odsłonięty w 1975 r.

Pierwsi uczniowie, a było ich 50, rozpoczęli naukę w Ludowej Szkole Rolniczej na Blichu 15 stycznia 1925 r. Ludowa Szkoła Rolnicza na Blichu od chwili powstania posiadała gospodarstwo szkolne stanowiące niezbędną bazę dydaktyczną. Zajmowało ono powierzchnię 33 ha, powiększoną w latach trzydziestych o dodatkowych 12 ha. Wraz z budową szkoły wzniesiono również budynki gospodarcze.

Wrzesień 1939 r położył kres funkcjonowaniu blichowskiej szkoły na kilka lat. Do szkoły wprowadziła się kompania wojsk niemieckich, a mieszkania nauczycieli zostały zajęte przez oficerów. Zniszczona została cała dokumentacja szkolna oraz biblioteka. Szkoła wznowiła swą działalność niespełna dwa miesiące po wyzwoleniu Łowicza spod okupacji hitlerowskiej. Dzięki wspólnej pracy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pomocy lokalnych władz udało się już 3 marca 1945 r. uruchomić Roczną Szkołę Rolniczą dla chłopców. Wkrótce, bo już w maju 1945 r. rozpoczęło działalność 3 letnie Koedukacyjne Gimnazjum Rolnicze, w którym po raz pierwszy na Blichu podjęły naukę dziewczęta. W roku 1948 gimnazjum przekształcono w 4 letnie Liceum Rolnicze, a to w trzy lata później zmieniono na 4-letnie Technikum Rolnicze. Kolejne zmiany organizacyjne następują w 1965 r. kiedy Technikum Rolnicze zostaje przekształcone w Technikum Hodowlane. W 1974 r. powstaje 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza [od 1981 r. 3-letnia]. W 1977 r. szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Rolniczych. W 1989 r. powołano do życia Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, a w roku 1994 rozpoczęło pracę Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Kolejne zmiany organizacyjne doprowadziły do powstania w 1998r Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.


Nazwa naszej placówki nadana uchwałą Rady Powiatu Łowickiego od 26 sierpnia 2009 roku brzmi "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu" ul. Blich 10.

Blichowską szkołę ukończyło ponad 550 absolwentów przed II wojną światową, a po wojnie około 3500 techników i 2000 absolwentów szkół zasadniczych.

Aktualnie w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu działa Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2) kształcąca w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Współpraca z pracodawcami
W realizacji naszych zadań współpracujemy z Izbą Rolniczą, ARiMR, związkami rolniczymi, Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw, ODR, OSM Łowicz, Agros Nova i innymi instytucjami działającymi w rolnictwie. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach na terenie kraju.