Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - D - technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 D - technik technologii drewna

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik technologii drewna

Opis

- kształcenie ogólnokształcące

- kształcenie zawodowe teoretyczne  i praktyczne

- 4-ro tygodniowa praktyka w kl. III  i kl. IV realizowana w zakładach pracy zorganizowana przez szkołę.


Absolwent po uzyskaniu  kwalifikacji w zawodzie:

- wytwarza wyroby stolarskie,

- organizuje i prowadzi procesy przetwarzania drewna

- otrzymuje tytuł „technik technologii drewna”.


Technik technologii drewna wykonuje wyroby z drewna
 i materiałów drzewnych, organizuje i nadzoruje procesy technologiczne w zakładach przemysłu drzewnego.


Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych oraz instytucjach badawczych, laboratoriach chemicznych i biurach projektowych.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.


Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.