Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - G - technik geodeta
Nazwa oddziału

 G - technik geodeta

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik geodeta

Opis

- kształcenie ogólnokształcące

- kształcenie zawodowe teoretyczne  i praktyczne

- 4-ro tygodniowa praktyka w kl. III i kl. IV  realizowana w zakładach pracy zorganizowana przez szkołę.


Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie:

-  wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe

oraz opracowuje wyniki pomiarów,

- obsługuje geodezyjnie inwestycje budowlane

- wykonuje prace geodezyjne związane

z katastrem i gospodarką nieruchomościami

- otrzymuje  tytuł „technik geodeta”.


Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych z katastrem nieruchomości. Współdziała
z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych.Pracę znajdziesz w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Pracując w administracji państwowej, musisz uzyskać status urzędnika państwowego.


Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.