Łomża
Technikum
Technikum Nr 4 - 1TS - technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 1TS - technik inżynierii sanitarnej

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik inżynierii sanitarnej są przygotowywani do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi oraz sprawowania nadzoru budowlanego. Uczą się  projektowania i wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnych. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci,  przedsiębiorstwach budowlanych, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,  biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach naukowo-badawczych.