Łomża
Technikum
Technikum Nr 4 - 1TD - technik budowy dróg
Nazwa oddziału

 1TD - technik budowy dróg

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budowy dróg są przygotowywani do organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich; organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich; prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich; sporządzania kosztorysów robót drogowych. Przygotowanie zawodowe technika budowy dróg pozwala na podjęcie pracy w firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty inżynierskie, biurach projektów projektujących drogi i obiekty inżynierskie, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, w laboratoriach drogowych.