Łomża
Technikum
Technikum Nr 4
Zespół szkół
Adres
ul.Zielona 21, 18-400 Łomża
Telefon
862165218
Fax
862165219
E-mail
Strona www
Dyrektor
Artur Ciborowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 4
 • Technikum Nr 4
 • Technikum Nr 4
 • Technikum Nr 4
 • Technikum Nr 4
 • Technikum Nr 4
 • Technikum Nr 4
 • Technikum Nr 4
Opis

Nasza szkoła od lat popularnie zwana „budowlanką” funkcjonuje obecnie pod nazwą Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. W ciągu swej przeszło pięćdziesięcioletniej historii wykształciła i przygotowała do zawodu kadry pracujące w: budownictwie, włókiennictwie, hotelarstwie, żywieniu, policji. Dnia 22 czerwca 2015 roku w siedzibie naszej szkoły odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy edukacyjnej z największą uczelnią techniczną w Polsce północno- wschodniej - Politechniką Białostocką. Do współpracy zostały zaangażowane dwa wydziały politechniczne – Wydział Zarządzania oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Podpisana umowa jest pierwszą umową naszej szkoły z uczelnią wyższą i dotyczyć będzie popularyzacji nauki oraz podejmowania wspólnych działań edukacyjnych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach kół naukowych ,wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Uczelni a studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk przedmiotowo - metodycznych w naszym Zespole. Współpraca obejmuje również pomoc w rozwijaniu zainteresowań i talentów uczniów zdolnych w ramach „Stowarzyszenia Odkrywców Diamentów” – zrzeszającego podlaskie firmy. W roku 2012 uzyskaliśmy tytuł: Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży. Umieszczenie szkoły na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, przyczynia się do wymiany dobrych praktyk z innymi placówkami, a także przynosi satysfakcję uczniom z osiąganych przez nich sukcesów.

Baza dydaktyczna szkoły:

 • 2 pracownie informatyczne wyposażone w programy typu: Cad, Norma pro
 • Sieć bezprzewodowa na terenie całej szkoły
 • Specjalistyczne pracownie praktycznej i teoretycznej nauki zawodu
 • Multimedialna sala do nauki języków
 • Sala gimnastyczna
 • Siłownia wewnętrzna
 • Biblioteka szkolna i czytelnia - centrum multimedialno - informacyjne
 • Aula szkolna
 • Radowęzeł
 • Sklepik z bufetem

Projekt „Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie”
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży otrzymał dofinansowanie do projektu pn.
„Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.
Przedsięwzięcie obejmujące realizację projektu polega na remoncie pomieszczeń pracowni gastronomicznej i budowlanej z wyposażeniem ich oraz budową wentylacji mechanicznej (pracownia gastronomiczna) w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży.

Oferta
Dojazd

Komunikacja miejska /MPK/ Nr linii: 6, 7. Przystanek autobusowy ul. Rybaki(przy budynku szkoły).

Komunikacja miejska /MPK/ Nr linii 8, 10  Stary Rynek - dojazd do dworca autobusowego

Historia
Powstanie Technikum Budowlanego w Łomży było ściśle związane z rozwojem przestrzennym, ekonomicznym i kulturalnym Łomży w latach sześćdziesiątych. Rosnące uprzemysłowienie i wzrost liczby mieszkańców stały się bodźcem dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Powstał więc problem kadr dla budownictwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w 1966 roku ogłosiło nabór do nowo tworzącej się szkoły budowlanej w Łomży. Technikum Budowlane (1966 - 1972) 1966 - rozpoczęcie roku szkolnego w nowej łomżyńskiej szkole Technikum Budowlanym 1967 - powstanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej 1969 - oficjalne przekazanie szkole budynku przy Pl. Kościuszki 3 Zespół Szkół Budowlanych (1972 - 1979) 1972 - otwarcie w Technikum Budowlanym Wydziału dla Pracujących 1973 - powstanie Zasadniczej Szkoły Włókienniczej Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego 1977 - utworzenie Średniego Studium Zawodowego Zaocznego (Włókienniczego) 1978 - powstanie odrębnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ŁPB Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Mariana Buczka (1979 - 1990) 1979 - utworzenie Technikum Włókienniczego (specjalność – tkactwo) - nadanie szkole imienia Mariana Buczka i wręczenie sztandaru 1982 - włączenie w skład Zespołu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ŁPB 1987 - utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej oddziałów wielozawodowych 1988 - utworzenie Policealnego Studium Zawodowego (zawód geodeta) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (1990 - 1993) 1990 - utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas w zawodzie kucharz 1991 - utworzenie Technikum Odzieżowego (specjalność – krawiectwo lekkie) 1992 - utworzenie Technikum Technologii Żywienia (specjalność – żywienie zbiorowe) Zespół Szkół Zawodowych (1993 - 1997) 1993 - nowa siedziba szkoły: kompleks budynków przy ul. Zielonej 21 1993 - utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas w zawodzie krawiec 1995 - zakończenie kształcenia w Technikum Włókienniczym 1995 - utworzenie Technikum Urządzeń Sanitarnych Zespół Szkół Technicznych (1997) 12 II 1997 - Decyzja Kuratorium Oświaty o zmianie nazwy szkoły 14 VI 1997 - wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie (1997 - 2002) 1998 – utworzenie IV Liceum Ogólnokształcącego od 2002 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie 2002 - utworzenie w ramach Technikum Nr 4 Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych 2002 - utworzenie Liceum Profilowanego 2004 - utworzenie w ramach Technikum Nr 4 - Technikum Hotelarstwa - Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 2004 - utworzenie w IV Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu „Psychopedagogika” 2004 - utworzenie Liceum Uzupełniającego 2005 - utworzenie w IV Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu „Służba w policji”
Koła zainteresowań
Koła zainteresowań:
 • Koło dekoratorskie
 • Szkolne Koło "Caritas"
 • Szkolne Grupa Teatralne
 • Sekcje sportowe: sekcja futsalu, sekcja piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, sekcja badmintona, sekcja lekkoatletyczna, sekcja tenisa stołowego, sekcja zapasów - Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK".

 W roku 1984 z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Edwarda Kalskiego powstała w naszej szkole sekcja zapasów. W 1986r. nastąpiła rejestracja sekcji w Polskim Związku Zapaśniczym i powstał Klub Sportowy „Budowlani”. W roku 1997 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym podjęto decyzję o zmianie nazwy- na : Uczniowski Klub Sportowy „Technik” . W dotychczasowej historii zawodnicy UKS „Technik” zdobyli 99 medali tylko na zawodach rangi mistrzowskiej tj. Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski LZS, Mistrzostwach Makroregionu czy Mistrzostwach Europy.


Kontakty zagraniczne

Staże zawodowe zagraniczne realizują program w przedsiębiorstwach branży: - budowlanej, - gastronomicznej, - hotelarskiej. Odbywają się one na Litwie w Kłajpedzie. Realizacja staży zagranicznych poprzez innowacyjne rozwiązania: - podnosi jakość kształcenia w szkole, - doskonali i pomaga nabywać nowe umiejętności zawodowe, - doskonali znajomość języka obcego, - ulepsza ofertę kształcenia zawodowego.

Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji:

 • "Europejskie doświadczenie - staż zawodowy - wsparcie uczniów w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy, liczba uczestników - 29
 • "Zawodowo kompetentni" - zdobycie nowych umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej, liczba uczestników - 36
 • "Wiedza w praktyce - zagraniczne staże" - podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych uczniów, liczba  uczestników - 25
Osiągnięcia

Rok szkolny 1984/1985 II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich Rok szkolny 1988/1989 I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Strzeleckiej II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Strzeleckiej Rok szkolny 1992/1993 złoty medal drużynowo w Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Strzeleckiej Rok szkolny 1994/1995 I miejsce w konkursie wojewódzkim „Najlepsza gazetka szkół średnich” gazetka szkolna „Zielone Rybaky” - Rok szkolny 1995/1996 - udział w Centralnym Finale Turnieju Budowlanego Rok szkolny 1996/1997 III miejsce w eliminacjach okręgowych w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych: I miejsce w eliminacjach okręgowych Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”: I miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz” Rok szkolny 1996/1997 I miejsce w województwie w „Konkursie prac dyplomowych szkół technicznych”: I miejsce i wyróżnienie w konkursie „O złoty mikrofon” Rok szkolny 1998/1999 Finalista III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu I miejsce w eliminacjach okręgowych i laureaci eliminacji centralnych XXVIII edycji Turnieju Budowlanego Rok szkolny 1999/2000 - Finaliści IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu III miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Katyń - Golgota Wschodu” I miejsce w eliminacjach okręgowych i laureaci eliminacji centralnych XXIX edycji Turnieju Budowlanego Rok szkolny 2000/2001 - Udział w zawodach okręgowych XIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: Klubu Integracji Europejskiej w delegacji rządowej Premiera RP w Sztokholmie: Rok szkolny 2001/2002 - Finalistka II Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17.09.1939r.” II miejsce w eliminacjach diecezjalnych VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej III miejsce zespołowo w eliminacjach rejonowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Rok szkolny 2002/2003 - zdobycie tytułu laureata III Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17.09.1939r.” - Udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”: - Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: V miejsce w eliminacjach okręgowych VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu - Udział w finale V Turnieju Wiedzy Włókienniczej: Marta Siennicka IV miejsce w eliminacjach centralnych XXXII Turnieju Budowlanego Rok szkolny 2003/2004 IV miejsce w eliminacjach okręgowych VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu - Udział w finale ogólnopolskiego IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17.09.1939” - Udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Polska Piastowska” - Udział w etapie okręgowym XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - Udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Rok szkolny 2004/2005 - Finalistka eliminacji centralnych VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu: Rok szkolny 2005/2006 - Finaliści etapu wojewódzkiego XXI Olimpiady Ekologicznej Rok szkolny 2006/2007 - Udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska” Rok szkolny 2008/2009 - Udział w finale IX Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17.09.1939” Rok szkolny 2009/2010 II miejsce w finale IX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska” I miejsce w kategorii dziewcząt w finale Ligii Strzeleckiej II miejsce w kategorii chłopców w finale Ligii Strzeleckiej Rok szkolny 2010/2011 - III miejsce w finale X Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska” II miejsce w XIX Strefowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża I miejsce w Jesiennej Lidze Strzeleckiej Rok szkolny 2011/2012 II miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie Strzeleckiej „O srebrne muszkiety” II miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie Strzeleckiej „O srebrne muszkiety” Rok szkolny 2012/2013 Udział w finale XIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”: I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Historyczno- Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu i Smoleńsku.: Nagrodą dla laureatki i jej opiekunki była wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli ufundowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Marka Gróbarczyka. Rok szkolny 2014/2015 Udział w finale XIV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”: Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polska Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość 1795-1918/1922”

W roku szkolnym 2016/2017 dwie uczennice otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów, jeden uczeń stypendium Prezydenta Miasta, a nagrodę edukacyjną trzech uczniów.

Szkołą posiada tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia wyrównawcze z:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • matematyki
 • biologii
 • wiedzy o społeczeństwie
Współpraca z pracodawcami


Szkoła współpracuje zawodowo z firmami z branży budowlanej, gastronomicznej oraz hotelarskiej:

 • ATLAS sp. z o.o.
 • "PREFBET" sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów
 • Rockwool Polska sp. z o.o. - produkcji skalnej wełny mineralnej
 • Hotel Gromada w Łomży
 • Belfort sp. z o.o. - hotel w Piątnicy
 • Szpital Wojewódzki w Łomży - Dział gastronomiczny
 • Restauracja "Pod Topolami" w Konopkach
 • Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej - Domek Pastora
 • Restauracja "Na Farnej"
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
 • Politechnika Białostocka