Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa
Zespół szkół
Adres
ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
Telefon
86 216 20 15
Fax
86 216 50 93
E-mail
Strona www
Dyrektor
Bogumiła Olbryś
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Nasza szkoła jest placówką przyjazną uczniom, dążymy do zaspokojenia oczekiwań młodzieży i ich rodziców. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pod okiem profesjonalnej, otwartej, ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej. Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, bibliotekę szkolną, siłownię, salę gimnastyczną. Stwarzamy możliwości atrakcyjnego spędzania czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów. Dla najaktywniejszych uczniów przewidziane są atrakcyjne wycieczki. Natomiast uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję biorą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody - roweru - ufundowanego przez Dyrektora Szkoły. Nasza szkoła jest miejscem dla każdego, a zwłaszcza dla Ciebie. Przyjdź, przekonaj się sam! Czekamy na Ciebie! Strona szkoły

Oferta
Dojazd
Dostępne dane na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps/dir/'/ZSWiO+Nr+7+%C5%82om%C5%BCa+dojazd/@53.1826735,22.0014255,12z/data=!3m1!4b1!4 m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x471e33c06067d693:0x24ec40145fb9f930!2m2!1d22.071465!2d53.182694
Historia
Pierwszą średnią szkołą weterynaryjną w Łomży, zalążkiem Technikum Weterynaryjnego, było dwuletnie Liceum Weterynaryjne II stopnia przyjmujące uczniów po dziewięciu klasach szkoły ogólnokształcącej. Liceum powstało na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 czerwca 1950 roku. Liceum otrzymało siedem izb lekcyjnych w starym budynku gubernialnym. Prowizoryczny internat znajdował się w Kupiskach koło Łomży. Pierwszego września 1951 roku siedem średnich licealnych szkół weterynaryjnych w Polsce przekształcono w dwuletnie Państwowe Technikum Weterynaryjne. Pierwsi absolwenci Technikum w Łomży w liczbie 32 ukończyli szkołę w 1952 roku. W roku 1953 dwuletnie technika weterynaryjne przekształcono w technika czteroletnie z naborem po siódmej klasie szkoły podstawowej. W Łomży przeprowadzono wtedy rekrutację do dwóch klas pierwszych. Uczniowie pozamiejscowi mieszkali w baraku przy ulicy Stacha Konwy 4 w ośmiu pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb internatu. Przy tej samej ulicy pod nr 11, na posesji uzyskanej od Liceum Pedagogicznego rozpoczęto budowę nowego internatu. Jesienią 1957 roku oddano do użytku internat na 195 miejsc. Obecnie budynek ten dostosowany jest do potrzeb dydaktycznych szkoły. W czerwcu 1957 roku naukę w Technikum Weterynaryjnym przedłużono do lat pięciu. 1 września 1957 pod naciskiem Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Departament Oświaty Ministerstwa Rolnictwa wstrzymał nabór do klas pierwszych techników weterynaryjnych i z osiemnastu polskich średnich szkół tego typu zlikwidował czternaście. W związku z brakiem naboru nowych uczniów Oddział Oświaty Rolniczej w Białymstoku utworzył w murach naszej szkoły Technikum Rolnicze z naborem młodzieży do dwóch klas pierwszych. Decyzję tę podjęto w maju 1959 roku. Dzięki staraniom Dyrekcji Szkoły oraz lek. wet. Józefa Gabiniewicza Departament Oświaty Ministerstwa Rolnictwa przywrócił w roku 1960 nabór absolwentów szkól podstawowych do klasy pierwszej Technikum Weterynaryjnego w Łomży. 1 września 1964 roku oddano do użytku, sąsiadujący z internatem nowy budynek szkoły z salą gimnastyczną. Technikum otrzymało imię Ludwika Henryka Bojanusa oraz sztandar ufundowany przez rodziców. Po trzyletniej przerwie spowodowanej brakiem rekrutacji w latach 1957 - 1959 nowi absolwenci szkoły uzyskali dyplomy w roku 1965. Po zakończeniu roku szkolnego 1970 / 1971 Technikum Rolnicze opuściło mury naszej szkoły i przeniosło się do nowej siedziby w Marianowie. Fakt ten umożliwił tworzenie pracowni i klasopracowni przedmiotowych, działalność lecznicy przyszkolnej dla zwierząt oraz powołanie od l września 1972r. dwuletniego Policealnego Studium Weterynarii. Słuchacze Studium otrzymali internat w wyremontowanym budynku przy ul. Wojska Polskiego 2. Ponadto w latach 1974 - 1975 zbudowano nowy obiekt dla lecznicy szkolnej, unowocześniono boisko, zbudowano także szkolną szklarnię. Pierwszy Zjazd Absolwentów Technikum Weterynaryjnego w Łomży odbył się w dniach 29 - 30 maja 1976 roku. Obchodzono wtedy 25-lecie działalności szkoły. Stwierdzono wówczas, że w latach 1950 - 1975 w Łomży wykształcono 821 techników weterynarii, 293 techników rolnictwa, około 200 absolwentów szkoły zdobyło dyplom lekarza weterynarii. W maju 1976 roku w dwunastu klasach uczyło się 418 osób, młodzież korzystała z dwóch internatów na 260 miejsc, około 65 % uczniów otrzymało stypendia. Po pierwszym Zje?dzie Absolwentów szkoła kontynuowała działalność od 15 września 1976 roku jako Zespół Szkół Weterynaryjnych w Łomży. 11 lat pó?niej od l września 1987 roku w Zespole Szkół Weterynaryjnych rozpoczęło działalność Technikum Technologii Żywności kształcące uczniów w kierunkach: przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo mięsa, przetwórstwo mleka. Od l września 1999 roku do 31 sierpnia 2005 roku przy szkole działało Publiczne Gimnazjum Nr 5. W roku szkolnym 2002/2003 w murach szkoły rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące. l września 2002 roku utworzono Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.
Koła zainteresowań
Nasza szkoła stara się wychodzić na przeciw oczekiwaniom młodzieży, w związku z tym organizujemy dla uczniów koła zainteresowań m.in., z języka polskiego, matematyki, informatyki, biologi, chemii, historii, fizyki, języków obcych ( język angielski, język niemiecki) itp. Również w naszej szkole działa koło gastronomiczne, w ramach którego odbywają się np., warsztaty carvingu. Po za tym jest także Koło PCK - gdzie organizujemy akcje charytatywne, kursy i szkolenia. Zorganizowaliśmy kurs pierwszej pomocy z certyfikatem Unii Europejskiej. Nasze koło bierze udział w turnieju pt. „ Młoda krew ratuje życie”. Oprócz tego dziala w naszej szkole Zespół taneczny. Dziewczęta i chłopcy w rytmie break dance i hip-hop realizują swoja pasję i rozładowują nagromadzone młodzieńcze emocje. Reprezentują szkołę na zewnątrz i oczywiście swoimi wspaniałymi występami uatrakcyjniają szkolne uroczystości i apele. Praca szkoły to nie tylko zajęcia dydaktyczne, wychowawcze czy opiekuńcze. Dla rozwoju sprawności fizycznej i kształtowania prozdrowotnych postaw młodzieży istotna jest szkolna oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych, którą nasza szkoła posiada: koszykówka chłopców i dziewcząt, siatkówka chłopców i dziewcząt, futsal, lekkoatletyka, piłka ręczna chłopców, aerobik, szachy, tenis stołowy, zajęcia na basenie
Kontakty zagraniczne
Uczniowie Wety na praktykach w Niemczech 18 maja 2014 roku grupa dwudziestu uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży uczących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu i technik architektury krajobrazu rozpoczęła czterotygodniową praktykę zawodową w Niemczech w Turyngii. Praktyki zostały zorganizowane w ramach realizowanego przez szkołę programu Leonardo da Vinci "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo". Projekt ten jest współfinansowany ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Na przestrzeni 5 lat w ramach programu Leonardo da Vinci oraz współpracy młodzieży polsko-niemieckiej na praktyki wyjechało z naszej szkoły łącznie 60 uczniów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów XXI wieku, poszerzamy ofertę szkoły o staże dla absolwentów kształcących się w kierunku technik weterynarii. Dzięki pomocy Powiatowego Lekarza Weterynarii p. Mariana Czerskiego oraz jego zastępcy p. Emiliana Kudyby sfinalizowane zostały rozmowy dotyczące pracy w Wielkiej Brytanii dla uczniów kończących naszą szkołę z tytułem technik weterynarii. Szkoła nawiązała współpracę z angielską firmą Eville and Jones w Leeds. Firma ta będzie pośredniczyć w poszukiwaniu pracy w zawodzie technik weterynarii w przedsiębiorstwach jej podległych.
Osiągnięcia
Osiągnięcia dydaktyczno-naukowe W roku 1979 Wiesław Gromadzki jako finalista XX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Katowicach zdobył indeks na studia prawnicze (opiekun mgr Jerzy Modzelewski). W 1981 i 1985 Drużyna Sanitarna PCK z naszej szkoły uzyskała I miejsce w zawodach wojewódzkich w Czerwonym Borze (opiekun lek.wet. Maria Szarowska). W latach osiemdziesiątych Koło Statystyczno - Hodowlane (opiekun mgr inż. St. Choiński) corocznie było nagradzane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Robert Kulawiec na VIII i IX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dwukrotnie zdobył indeks na wyższe studia rolnicze. W 1986 zdał egzaminy i podjął studia weterynaryjne na SGGW w Warszawie (opiekun dyrektor mgr inż. Marian Bosek). Anna Olczyk i Magdalena Tomaszewska (opiekun mgr inż. M. Bosek) w roku szkolnym 1997/1998 zdobyły III nagrodę w Konkursie "Zielony Dyplom". W roku szkolnym 2001/2002 Elżbieta Prokop i Karol Wysocki otrzymali stypendia naukowe premiera Jerzego Buzka. Marcin Teranowicz w roku szkolnym 2003/2004 pobierał stypendium naukowe premiera Leszka Millera. Marzena Kamińska (opiekun mgr Ewa Chludzińska) w roku 2002 uzyskała III miejsce w Turnieju Ortograficznym Województwa Podlaskiego. 28 listopada 2002 roku odbyła się w naszej szkole Konferencja Medycyny Weterynaryjnej z udziałem absolwentów naszego Technikum, profesorów doktorów habilitowanych Sławomira Zduńczyka i Andrzeja Rasia z Olsztyna. 14 grudnia 2002 roku w budynku szkoły odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Łomżyńskiego Towarzystwa Kultury Języka. Wiceprzewodniczącą Zarządu jest dyrektor szkoły mgr Albina Galik- Chojak. 17 czerwca 2004 roku odbyła się w Technikum Weterynaryjnym konferencja, na której profesor nauk weterynaryjnych p. Gustaw Kulasek z Katedry Nauk Fizjologicznych SGGW w Warszawie obchodził 45-lecie pracy naukowej. Splendoru Zespołowi Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 dodają również uczniowie z kierunku technologii żywności. W grupie 73 finalistów VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności w Poznaniu 18-19 marca 2004 roku Małgorzata Chojnowska zajęła II miejsce, Mariola Rogińska IV miejsce. Obie nagrodzono indeksami na studia wyższe (opiekunki mgr inż. Elżbieta Bałazy, mgr inż. Dorota Chilińska). W końcu roku szkolnego 2003/2004 absolwent Technikum Weterynaryjnego Marcin Teranowicz został pierwszym w dziejach szkoły laureatem nagrody im. dr Jana Stypuły (1931-2001) spełniając kryteria określone przez władze SGGW. Za pracę "Uwarunkowania anatomiczne do schorzeń przewodu pokarmowego u koni" pisaną pod kierunkiem lek. wet. Wandy Kocznur- Baranowskiej i za obronę tej pracy zdobył indeks na I rok studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym, Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku, Północno-Wschodnią Izbą Lekarsko Weterynaryjną w Białymstoku oraz z wyższymi uczelniami - Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. W ramach współpracy naukowej nauczyciele przedmiotów zawodowych i uczniowie uczestniczą w sesjach naukowych, konferencjach, seminariach i spotkaniach. Za wyniki w nauce za rok szkolny 2003/2004 stypendium Prezydenta Miasta Łomża otrzymało pięciu uczniów: Małgorzata Chojnowska, Aneta Dębek, Tomasz Szymański, Mariola Rogińska, Daniel Supiński. l kwietnia 2005 roku Tomasz Szymański został finalistą eliminacji ogólnopolskich XXXI Olimpiady Historycznej w Gdańsku (opiekun mgr Adam Chojnowski). Zespół reprezentujący szkołę w składzie Małgorzata Chojnowska, Mariola Rogińska, Jolanta Grzymała (opiekunki mgr inż. Elżbieta Bałazy, mgr inż. Dorota Chilińska) zajął I miejsce na VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Żywności w Poznaniu w dniach 17-18 marca 2005 roku. Uczeń Marcin Rutkowski zajął II miejsce w eliminacjach okręgowych XXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca. W etapie centralnym w/w Olimpiady uzyskał tytuł laureata zajmując IV miejsce. Ucznia przygotowywali: mgr inż. Elżbieta Bałazy i mgr inż. Krzysztof Chojnowski. Uczeń Marcin Rutkowski został laureatem nagrody im. dr Jana Stypuły. Za pracę pt. "Przemiany metaboliczno- energetyczne u krów mlecznych." pod kier. lek. wet. Marii Szarowskiej zdobył indeks na I rok studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Wszystkie wymienione wyżej osoby zdobyły w nagrodę indeksy uprawniające do studiów wyższych. Laureaci Olimpiad i konkursów nagrodzeni indeksami na studia wyższe: Wiesław Gromadzki 1979 Dariusz Łada 1998 Anna Olczyk 1998 Magdalena Tomaszewska 1998 Małgorzata Zduńczyk 2001 Elżbieta Prokop 2002 Łukasz Szymański 2002 Marcin Teranowicz 2004 Małgorzata Chojnowska 2004 Mariola Rogińska 2004, 2005 Marcin Rutkowski 2005 Tomasz Szymański 2005 Nagrodzeni "Stypendium Janka Muzykanta" ufundowanym przez rektora WSA w Łomży: Małgorzata Chojnowska 2004/2005, Tomasz Szymański 2004/2005, Mariola Rogińska 2004/2005. Sukces naszych uczennic! Karolina Kłosek i Milena Rybicka - uczennice klasy trzeciej, kształcące się w zawodzie technik technologii żywności, wzięły udział w etapie centralnym XVII Olimpiady Wiedzy o Żywności, który odbył się 12-13 2015 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.Karolina Kłosek wywalczyła tytuł laureatki, a Milena Rybicka zdobyła tytuł finalistki. Oprócz nagród rzeczowych uczennice uzyskały zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz indeksy na wydziały nauk o żywności i żywieniu wybranych polskich uczelni. Nagrodę Edukacyjną Prezydenta Miasta Łomży za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015, z rąk pani Wiceprezydent Agnieszki Muzyk otrzymała uczennica klasy IV b Technikum Technologii Żywności Milena Rybicka, m.in dwukrotna laureatka Konkursu Ortograficznego, do którego przygotowywała ją polonistka pani Ewa Zabielska oraz Olimpiady Wiedzy o Żywności, w której sukces pomogła osiągnąć nauczycielka przedmiotów zawodowych pani Dorota Chilińska. Andrzej Ciołek i Damian Fabiszewski – uczniowie z klasy III, kształcący się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych zajęli I miejsce w konkursie sztuki kulinarnej „Mazowieckie smaki – wołowina na polskim stole”.Zawody młodych kucharzy odbyły się 23 lutego 2016 roku Osiągnięcia kulturalne W technikum Weterynaryjnym działały zespoły artystyczne: • zespół taneczny kierowany przez Halinę Sypniewską w latach 1955-1971, Izabelę Rożnowską (1971~ 1974), Wandę Bończa (1974- 1976), • zespół dramatyczny kierowany przez lek. wet. Huberta Cerkownik: (1955-1958) i Tadeusza Szliza (1958-1961), • chór szkolny pod batutą mgr Stefana Krupy (1970-1973), mgr Janusza Bączka (1973-1976) • zespół recytatorski kierowany przez mgr Halinę Bielicką. W Technikum powstała Szkolna Izba Kultury Regionalnej Wsi organizowana od roku szkolnego 1982/1983 przez dyrektora mgr inż. Mariana Boska. Młodzież uczestniczyła w akcjach charytatywnych: - w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka na terenie Łomży, - w akcji "Góra grosza" - "Gwiazdka dla psa" organizowanej przez Samorząd Uczniowski - akcji „RATUNKU”. Popularyzacją dorobku i osiągnięć szkoły są organizowane od kilku lat w kwietniu "Drzwi Otwarte". Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 był również organizatorem audycji "Veta Show". 8 lipca 2003 roku w godzinach od 12.00 do 15.00 w Radio BAB na Fali 97,5 FM, przedstawiono słuchaczom historię szkoły, jej osiągnięcia, wywiady, koncert życzeń i mnóstwo muzyki. Od roku 1992 uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, jako laureaci zdobyli liczne wyróżnienia w eliminacjach miejskich. Brali też udział w eliminacjach wojewódzkich. W roku 2000 zespół kierowany przez mgr Ewę Chludzińską uzyskał II nagrodę na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku za spektakl "Wesele inaczej". W roku 2001 na VI Konferencjach Teatralnych Młodzieży Szkół Średnich w Łomży Marcin Składanek zdobył nagrodę aktorską. Programy artystyczne w wykonaniu uczniów uświetniły obrady I Zjazdu Lekarzy Weterynarii w roku 2002 oraz jubileusz profesora SGGW w Warszawie Gustawa Kulaska w roku 2004. W roku 2004 Łomżyńskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży przyniosło szkole nagrodę za spektakl "Ostatnie Święta". W roku 2005 młodzież uczestniczyła w Finale Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego "TUMULT". 1 kwietnia 2016r. uczennica kl. II f Kinga Rybicka, przygotowywana przez nauczycielkę Ewę Zabielską, zdobyła nagrodę Grand Prix w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Znam Ziemię Łomżyńską”. Osiągnięcia sportowe. W roku 1964 mgr Mieczysław Gołębiewski powołał zespół piłki koszykowej W roku szkolnym 1968/1969 nasi koszykarze na mistrzostwach Szkół Rolniczych Województwa Białostockiego zajęli I miejsce i IV miejsce na Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Rolniczych w Lublinie. W roku 1973 na Igrzyskach w Siedlcach zdobyli medal brązowy a w 1975 w Białymstoku srebrny. Na Mistrzostwach SZS w roku szkolnym 1974/1975 uzyskali III miejsce. W półfinałach w Makowie Mazowieckim w 1980 zajęli I miejsce. W Toruniu w roku 1980-1981 II miejsce w półfinale do Igrzysk Szkół Rolniczych. W roku szkolnym 1982/1983 dziesięciu koszykarzy z Technik Weterynaryjnego w Łomży zakwalifikowało się do udziału w X Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Rolniczych. W roku 1985 koszykarze zajęli IV miejsce na Igrzysk Szkół Rolniczych i CRS w Białymstoku.
Drzwi otwarte
24 kwiecień 2019 rok godzina 10 - 16