Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1BI - monter sieci i instalacji sanitarnych (m)
Nazwa oddziału

 1BI - monter sieci i instalacji sanitarnych (m)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

Opis

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH  (pracownik młodociany)

Zawód związany z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu z 9-10 Hufcem Pracy w firmach związanych z instalacjami. Uczniowie zostaną zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym będą otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki będzie się wliczał do stażu pracy. Oprócz wynagrodzenia pracodawca wyróżnia najlepszych uczniów miesięczną premia uznaniową. Pracodawcy w miarę potrzeb i możliwości, na swój koszt umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji (np. prawo jazdy, kursy specjalistyczne)

 

W związku z tym, że uczniowie zajęcia praktyczne mają u pracodawców, gdzie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy tytuł czeladnika w zawodzie MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

 

Absolwent może być zatrudniony  w różnego rodzaju firmach instalacyjnych, klimatyzacyjnych, przedsiębiorstwach związanych z budową i remontem sieci komunalnych lub prowadzić działalność na własny rachunek. Na zawód ten jest stałe zapotrzebowanie na rynku pracy. Zawód znajduje się na liście zawodów deficytowych.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: ogólny dobry stan zdrowia, sprawność układu kostno-stawowego,  wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

 

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane jest przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52.