Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1TG – technik geodeta
Nazwa oddziału

 1TG – technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia ,  fizyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik geodeta

Opis

TECHNIK GEODETA

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

W pracy geodeci wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące
z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Uczniowie w szkole w trakcie zajęć praktycznych uczą się wykorzystując nowoczesny sprzęt geodezyjny i programy komputerowe.

 

Absolwent w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych
  i wysokościowych terenu;
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów;
 • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 • wprowadzania i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Tytuł technika geodety (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

Geodeci znajdują zatrudnienie w

 • firmach geodezyjnych,
 • firmach  budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,

Bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób prywatnych.

 

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach geodezji, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się między innymi w Krakowie i  Rzeszowie.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobry stan zdrowia, odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość i koncentracja uwagi, dokładność, odporność na stres, zrównoważenie emocjonalne.

 

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane jest przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52.