Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1TW – technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 1TW – technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • plastyka ,  geografia ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Opis

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Utworzenie zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i oczekiwanie rynku branży budowlanej na wykwalifikowane kadry robót wykończeniowych, z uwagi na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości prac. Absolwent tego kierunku współpracuje z architektami wnętrz nad uzyskaniem zamierzonego efektu wizualnego, zna i stosuje najnowsze technologie z zakresu robót wykończeniowych.  Zawód bardzo poszukiwany na rynkach pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących będą się uczyć  przedmiotów kierunkowych, takich jak: budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, technologia robót wykończeniowych, kosztorysowanie, organizacja i kontrola robót wykończeniowych, podstawy projektowania wnętrz. Oprócz zajęć teoretycznych  uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach budowlanych. W ramach nauki w tym zawodzie realizowana będzie innowacja –podstawy projektowania wnętrz.  Innowacja polega na wykorzystaniu programów komputerowych do wizualizacji projektów wykończenia wnętrz zgodnie z najnowszymi trendami w tym zakresie.

Uczniowie zainteresowani architekturą mają możliwość w ramach kółka architektonicznego przygotowywać się do studiowania na kierunku architektura.

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Wykonywanie  robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych;
 • Montowanie systemów suchej zabudowy;
 • Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • Organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych w budynkach;
 • Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych;
 • Projektowanie wnętrz z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii.

 

Tytuł technika robót wykończeniowych w budownictwie (wraz z suplementem w języku angielskim) uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • Organizacja i kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie w pracy zawodowej

 • kieruje pracami wykończeniowymi w budownictwie
 • uczestniczy w robotach budowlanych wykończeniowych,
 • prowadzi dokumentację budowy,
 • przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa,
 • sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe,
 • wykonuje inwentaryzacje budowlane;

 

Przygotowanie zawodowe technika robót wykończeniowych w budownictwie pozwala na podjęcie pracy w firmach budowlanych, biurach projektowych, w organach administracji państwowej i samorządowej, sklepach, wytwórniach i składach materiałów. Może również prowadzić własną firmę budowlaną.

 

Po ukończeniu nauki w technikum  uczniowie mogą  zdawać maturę, która jest przepustką na studia Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.  Najbliższe uczelnie dające możliwość studiowania budownictwa, lub architektury znajdują się w Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobry stan zdrowia, brak lęku wysokości, zmysł równowagi, umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna, poczucie piękna i estetyki,  zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, umiejętność działania w zespole.

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane jest przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52.